FISCALE WIJZIGINGEN PROGRAMMAWET 2008

 

Beveiliging ondernemingen

Er is voorzien in een verhoogde aftrek van 120 procent van bepaalde kosten van beveiliging van ondernemingen. Hiermee wordt onder meer bedoeld de kosten van installatie van alarmsystemen, alsmede de abonnementskosten voor de telebewaking van gebouwen.

Gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden

Ook de kosten van het door de werkgever of een groep van werkgevers georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden genieten van deze verhoogde aftrek aan 120 procent.

Vrijstelling bijkomend personeel

Deze bestaande regeling krijgt nu een permanent karakter door opname ervan in het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Deze regeling voorziet in een belastingvrijstelling per bijkomend aangeworven personeelslid met een beperkt loon. Dit beperkt loon vertaalt zich in een (bruto) loon van maximaal 90,32 EUR per dag of 11,88 EUR per uur.

Dienstencheques

De Programmawat voert een terugbetaalbaar belastingkrediet in voor de personen met een laag inkomen, die daardoro niet ten volle kunnen genieten van de belastingvermindering voor dienstencheques. Deze regeling wordt beperkt tot de belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van maximaal 22.870 EUR in het inkomstenjaar 2008 (jaarlijks te indexeren).

BTW en verkoop van gronden

De inwerkingtreding van de regeling van verplichte toepassing van btw bij gelijktijdige verkoop door één en dezelfde persoon van een terrein met een nieuwe woning is in de Programmawet verschoven naar 15 augustus 2008 (in plaats van 1 juli 2008). Ondertussen heeft de Regering echter beslist de regeling voorlopig op te schorten in afwachting van een gevraagd advies aan de Europese regelgever.