Taxshelter : Fiscus en gerecht inspecteren Antwerpse filmreus Corsan


 

Maar bij de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie loopt nu een diep­gra­vend on­der­zoek naar het rei­len en zei­len bij Cor­san. Ook bij het Ant­werp­se par­ket is een dos­sier ge­o­pend, ver­nam De Tijd. En bij de fi­nan­ciële waak­hond FSMA kijkt de af­de­ling ‘en­for­ce­ment’ na of Cor­san wel de re­gels res­pec­teert voor een open­baar aan­bod zon­der pros­pec­tus. Zowel de BBI, het par­ket als de FSMA geven ‘geen com­men­taar’.

Fis­ca­le at­tes­ten

Ook ver­schil­len­de klan­ten van Cor­san wor­den ze­nuw­ach­tig omdat de fis­ca­le at­tes­ten voor twee films van Cor­san, ‘Third Per­son’ en ‘Kil­ling Sea­son’, uit­blij­ven. De at­tes­ten moesten er al zijn, maar de be­voeg­de dienst bij Fi­nan­ciën heeft ze nog al­tijd niet af­ge­le­verd. Die at­tes­ten heb­ben de klan­ten nodig om het be­las­ting­voor­deel op te strij­ken dat de tax shel­ter biedt: ze mogen 150 pro­cent van het geïnves­teer­de be­drag van de be­las­tin­gen af­trek­ken.

Een van de mis­noeg­de klan­ten, een Vlaams ma­chi­ne­be­drijf, heeft al be­slag laten leg­gen op de re­ke­nin­gen van Cor­san. Tot zijn grote ver­ba­zin­gen was er op de twee be­ken­de re­ke­nin­gen van Cor­san niet eens 250.000 euro te vin­den. Cor­san heeft zijn ver­schil­len­de pro­duc­ties wel ver­deeld over ver­schil­len­de apar­te be­drij­ven, maar ook daar vond de klant niets ‘be­slag­baar’.

 

Top­man Paul Breuls van Cor­san.

De be­slag­do­cu­men­ten die De Tijd kon in­kij­ken, maken ook gewag van ‘mal­ver­sa­ties’. Zo heeft het be­trok­ken be­drijf in 2011 een over­een­komst ge­slo­ten met Cor­san voor de film ‘If Not Now, When’, maar al in mei 2011 werd dat ver­van­gen door een an­de­re film ‘Char­les, The Em­per­or and The Girl’. In 2014 kreeg het be­drijf dan het be­richt dat de over­een­komst al in au­gus­tus 2012 nog eens was ver­van­gen door de film ‘Third Per­son’. Die laat­ste is dus een van de films waar­voor het fis­caal at­test nu uit­blijft. Het be­drijf kreeg van Cor­san te horen dat de at­tes­ten op zich laten wach­ten door ver­tra­gin­gen bij de over­heids­dienst, maar toen het be­drijf na­vraag deed bij de ad­mi­ni­stra­tie, werd dat ont­kend.

De laat­ste jaar­re­ke­ning van het Ant­werp­se film­be­drijf ver­meld­de in 2013 een omzet van 50,5 mil­joen en slechts 344.000 euro winst. De be­drijfs­re­vi­sor merk­te in zijn ver­slag op dat de toe­kom­sti­ge op­breng­sten van de film­rech­ten bin­nen het be­drijf moei­lijk in te schat­ten zijn. Er is daar­bij spra­ke van aan­schaf­fings­waar­des en af­schrij­vin­gen van im­ma­te­riële vaste ac­ti­va voor 117 en 98 mil­joen euro. Ook de in­kom­sten die de films al heb­ben op­ge­bracht zijn voor bui­ten­staan­ders moei­lijk in te schat­ten. Als we kij­ken naar de box of­fi­ce-cij­fers voor bij­voor­beeld de film ‘Third Per­son’ gaat het om één mil­joen dol­lar, maar voor ‘Kil­ling Sea­son’ is dat amper 40.000 dol­lar.

Toch gaat Cor­san prat op een ja­ren­lang pal­ma­res van films dat al te­rug­gaat tot ‘Het Sa­cra­ment’ van Hugo Claus uit 1990. In de jaren 90 was ‘Cor­san Pro­duc­ti­ons’ trou­wens al eens het voor­werp van een straf­dos­sier bij het Ant­werp­se par­ket, maar de be­drijfs­lei­ders maak­ten een door­start met een ‘nieuw’ be­drijf met de naam ‘Cor­san’.

De top­man van Cor­san, Paul Breuls, woont of­fi­ci­eel in Mo­na­co, maar daar is vol­gens Breuls geen pro­fes­si­o­ne­le reden voor, wel een per­soon­lij­ke keuze na jaren om­zwer­vin­gen in an­de­re lan­den, zoals de Ver­e­nig­de Sta­ten en Frank­rijk.