GESCHENKEN BIJ SAMENWONENDEN EN HUWELIJK

 

Op sociaal vlak

Een Koninklijk Besluit van 13 juli 2007 heeft de “huwelijkspremie” mee opgenomen in de lijst van RSZ-vrije geschenken in het RSZ-Uitvoeringsbesluit en legt de nadere regels vast waaraan voldaan dient te zijn om een RSZ-vrijstelling te kunnen claimen.

De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, voor zover het toegekend bedrag geen 200 EUR per werknemer overschrijdt, zijn vrijgesteld van RSZ.

Bedraagt het geschenk meer dan 200 EUR, dan zijn er voortaan bijdragen verschuldigd op de gehele huwelijkspremie en niet, zoals voorheen, alleen maar op het verschil boven de vrijgestelde schijf van 200 EUR.

Op fiscaal vlak

Huwelijksgeschenken kunnen vanaf het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) op fiscaal vlak beschouwd worden als vrijgestelde sociale voordelen ten belope van eveneens maximum 200 EUR. Indien dit bedrag wordt overschreden, wordt het verschil belast als voordeel van alle aard.

Merk op dat sociale voordelen geen beroepskosten vormen die aftrekbaar zijn voor de werkgever. In diens hoofde is dit dus een verworpen uitgave.