Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Ge­zin­nen met kin­de­ren en een be­schei­den in­ko­men zul­len de voor­de­len van de taxshift bin­nen­kort dui­de­lij­ker voe­len in hun por­te­mon­nee.
Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën Johan Van Overt­veldt (N-VA) kreeg van de fe­de­ra­le mi­nis­ter­raad groen licht om een mouw te pas­sen aan het feit dat men­sen met een be­perkt in­ko­men niet vol­le­dig kun­nen ge­nie­ten van het fis­caal voor­deel voor kin­de­ren ten laste.
In het kader van de taxshift werd ge­sleu­teld aan de be­las­ting­scha­len – een gro­ter deel van het loon aan een lager ta­rief – , waar­door de net­to­lo­nen gra­du­eel kon­den stij­gen. ‘Door het be­staan­de fis­ca­le me­cha­nis­me daal­de ech­ter on­recht­streeks ook de fis­ca­le af­trek voor kin­de­ren ten laste’, ver­dui­de­lijkt Van Overt­veldt. Hij stuurt dat nu bij, waar­door de be­las­ting­druk voor ge­zin­nen met een be­schei­den in­ko­men ver­der daalt.
Hoe ge­beurt de ei­gen­lij­ke be­las­ting­be­re­ke­ning? Eerst wordt de ba­sis­be­las­ting (A) be­re­kend vol­gens de gel­den­de be­las­ting­ta­rie­ven (op­lo­pend per schijf) op het be­last­baar in­ko­men. Daar­na wordt de be­las­ting (B) be­re­kend op het be­drag van de be­las­ting­vrije som, die hoger ligt naar­ge­lang er meer per­so­nen ten laste zijn. Ver­vol­gens wordt B af­ge­trok­ken van A. Als voor men­sen met een be­schei­den in­ko­men en kin­de­ren het be­drag B ech­ter gro­ter is dan A, gaat een deel van het voor­deel ver­lo­ren.
Dat wordt aan­ge­past. Con­creet zul­len ge­zin­nen met een te be­perkt in­ko­men het niet ge­bruik­te voor­deel bin­nen­kort om­ge­zet zien in een te­goed dat ef­fec­tief wordt te­rug­be­taald. 
Vanaf aan­slag­jaar 2017 wordt ge­werkt met twee be­las­ting­ba­re­ma’s. ‘De oude (ho­ge­re) ta­rief­schaal wordt toe­ge­past voor de be­re­ke­ning van de be­las­ting (B) op de be­las­ting­vrije som, de nieu­we (la­ge­re) ta­rief­schaal wordt toe­ge­past voor de be­re­ke­ning van de ba­sis­be­las­ting (A, de be­las­ting op het ge­za­men­lijk be­las­te in­ko­men)’, aldus het ka­bi­net-Fi­nan­ciën.
‘De re­ge­ring maakt er een pri­o­ri­teit van om wer­ken op­nieuw lo­nend te maken. Met deze aan­pas­sin­gen ver­ster­ken we de ef­fec­ten van de tax shift voor doel­groe­pen die er het meest ge­voe­lig voor zijn’, be­na­drukt Van Overt­veldt.

 

Voor­lo­pig gaat het om een goed­keu­ring van de mi­nis­ter­raad in eer­ste le­zing. Het voor­ont­werp ver­trekt nu naar de Raad van State voor ad­vies.