Hoe zit het met het kadastraal inkomen van een buitenlands onroerend goed?

Op 12 november 2020 heeft het Europese Hof van Justitie België voor de zoveelste keer veroordeeld wegens de discriminerende fiscale regeling die er bestaat voor onroerende goederen naargelang die gelegen zijn in België en in het buitenland. Dit heeft ertoe geleid dat de regering de fiscale regeling terzake aangepast heeft. We bekijken de voornaamste aandachtspunten.
België
De verhuur van een onroerend goed in België door een particulier wordt in principe belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40% (of m.a.w. maal 1,4), ongeacht de hoogte van de huurprijs. Indien het betrokken onroerend goed echter door de huurder voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, wordt de verhuurder privé belast op de werkelijke huurprijs. Daarvan kan dan nog wel een forfait van 40% in mindering worden gebracht, die weliswaar niet meer mag zijn dan 2/3 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt.

Buitenland
Wie een onroerend goed in het buitenland bezit, moet dat ook aangeven in de aangifte personenbelasting. Concreet moet bij niet-verhuring dan de werkelijke huurwaarde worden aangegeven, nl. de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die men had kunnen verkrijgen in geval van verhuring. Op die huurinkomsten wordt men niet effectief belast, maar die inkomsten zullen in de personenbelasting wel meetellen om het belastbaar (progressief) tarief te bepalen op de overige inkomsten (zgn. vrijstelling met progressievoorbehoud). Gelet op het verschil fiscale behandeling zal de eigenaar van een buitenlands onroerend goed dus zwaarder belast worden. Doorgaans ligt de werkelijke huurwaarde immers hoger dan het (Belgisch) kadastraal inkomen. Daarvoor was België al meermaals op de vingers getikt door Europa.KI voor buitenland onroerend goed
België komt hier nu aan tegemoet door ook aan het buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen toe te kennen. Wie reeds op 31 december 2020 eigenaar is van een buitenlands onroerend goed zal vanaf juni een aangifte die nodig is om dat kadastraal inkomen te bepalen, kunnen indienen via MyMinfin. Men krijgt daarvoor één jaar de tijd, nl. tot 31 december 2021. Dat formulier kan ook per mail aangevraagd worden via foreigncad@minfin.fed.be of per brief aan de ‘Administratie Opmetingen en Waarderingen, Koning Albert II laan 33, bus 55 te 1030 Brussel.

De FOD Financiën zal bovendien zelf contact opnemen met de belastingplichtigen die in hun laatste aangifte in de personenbelasting onroerende inkomsten uit goederen gelegen in het buitenland aangaven. Wie sinds 1 januari 2021 een onroerend goed aankocht in het buitenland moet spontaan binnen de 4 maanden na de aankoop ook per mail of per brief een aangifteformulier aanvragen bij bovenvermelde adressen.
Dat nieuw kadastraal inkomen zal voor het eerst in de aangifte in de personenbelasting die in 2022 moet ingediend worden (inkomsten van 2021) moeten opgenomen worden.
Voor de aangifte in de personenbelasting die men in 2021 moet indienen (inkomsten van 2020) verandert er dus nog niets.