Horeca mag weer overuren doen

 

 

Te­ge­lijk met de in­voe­ring van de witte kassa, be­loof­de de re­ge­ring aan de ho­re­ca dat ze elk per­so­neels­lid 300 (voor zaken met zo’n witte kassa zelfs 360) over­uren moch­ten laten doen, zon­der hoge loon­las­ten.

 

Maan­de­lijks maken meer dan 4.000 werk­ne­mers ge­bruik van die maat­regel. Maar de voor­bije weken kre­gen hun ho­re­ca­ba­zen vaak te horen dat dit niet lan­ger kon. De so­ci­aal se­cre­ta­ri­a­ten lie­ten hen weten dat hoog­uit 91 over­uren toe­ge­staan waren, fors min­der dus. De vak­bon­den in de ho­re­ca had­den na­me­lijk ge­wei­gerd een col­lec­tie­ve ar­beids­over­een­komst over de maat­regel af te slui­ten. Voor­al bij de kust­ho­re­ca was er zware on­te­vre­den­heid over het uit­blij­ven van een ak­koord.

 

 

Staats­se­cre­ta­ris Phi­lip­pe De Bac­ker wou daar­om zo snel mo­ge­lijk weer rechts­ze­ker­heid bie­den. “Sinds het mooie weer begin mei kre­gen wij heel wat klach­ten hier­over. Ik ben blij dat er nu een ak­koord is, zodat de sec­tor de maat­regel kan toe­pas­sen die ze ver­diend heeft. Die is heel be­lang­rijk om de vaste jobs te be­hou­den