Inhoudingsplicht aannemers v2009

Een opdrachtgever die werken, bedoeld in artikel 30bis, laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn, onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35 % van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN : BE76 6790 0001 9295 ; BIC : PCHQBEBB).
De toepassing “Inhoudingsplicht” laat de betrokkenen toe om na te gaan of een dergelijke inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die voorgelegd wordt voor bepaalde werken door een bepaalde aannemer.
Dezelfde opdrachtgevers en aannemers moeten, onder bepaalde voorwaarden die los staan van de Sociale Zekerheid, 15 % van het bedrag van de factuur inhouden en dit bedrag doorstorten aan de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen (IBAN : BE33 6792 0023 2046 ; BIC : PCHQBEBB).
De consultatie van de inhoudingsplicht bij de FOD Financiën kan via de knop “Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën”.
Voor problemen of vragen aangaande deze toepassing kan u contact opnemen met het contactcenter van Financiën: 0257 257 57. Om deze opzoekingen te vergemakkelijken wordt door de RSZ en de FOD Financiën een geïntegreerde raadpleging ontwikkeld van de beslissingen die inzake inhoudingen op facturen genomen moeten worden.

U vindt de raadplegingsapplicaties op deze link terug.

Op de website zijn de gegevens beschikbaar van de ondernemingen die als actief werkgever ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of waarvan de inschrijving niet geschrapt werd sedert meer dan twee jaren, voor zover dat de activiteiten verbonden met deze onderneming ressorteren onder het toepassingsgebied van artikel 30bis of dat zij geïdentificeerd werd als aannemer of onderaannemer op een aangifte van werken die behoren tot het toepassingsgebied van het artikel 30bis.
 
Eveneens beschikbaar op deze website zijn de gegevens met betrekking tot ondernemingen die niet ingeschreven zijn bij de RSZ als actief werkgever, maar die over een ondernemingsnummer beschikken en onderworpen zijn aan de inhoudingsplicht ingevolge een schuld inzake hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het bericht “geen gegevens 30bis beschikbaar” geeft aan dat er inlichtingen gevraagd zijn over een onderneming die niet beantwoordt aan de hierboven vermelde criteria.

Terminologie
Opdrachtgever:

 • eenieder die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren

Aannemer:

 • eenieder die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren
 • iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemers

De elementen waarmee rekening gehouden wordt om te bepalen of de inhouding moet toegepast worden.

 • De opdrachtgevers of de aannemers zijn verplicht bij een betaling 35 procent van het bedrag van de factuur zonder BTW in te houden en door te storten aan de RSZ, wanneer zij een betaling uitvoeren voor het geheel of een gedeelte van werken, die bedoeld zijn door artikel 30bis, aan een aannemer/onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft.
 • Er zijn “sociale schulden” wanneer:”
  • ten aanzien van de RSZ
   • de onderneming niet alle vereiste aangiften, tot en met deze met betrekking tot het voorlaatste afgelopen kwartaal, heeft ingediend.
   • en/of de onderneming aan de RSZ een bedrag van meer dan 2.500,00 euro, inzake bijdragen, opslagen, verwijlintresten of gerechtskosten, verschuldigd is.
   • en/of de werkgever, die ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair comité 124 van het Bouwbedrijf, en die geen bijdragen verschuldigd was in het overeenkomstig kwartaal van het voorgaande jaar, de voorschotten, voorzien in artikel 34bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, niet correct betaald heeft.
   • en/of de onderneming (al dan niet ingeschreven bij de RSZ als werkgever) die hoofdelijk aansprakelijk gesteld werd in toepassing van § 3 en 4 van artikel 30bis en die de gevorderde bedragen niet betaald heeft binnen de 30 dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling.
  • ten aanzien van de PDOK (Fonds van Bestaanszekerheid van de werklieden in het bouwbedrijf
   • de onderneming die ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair comité 124 van het bouwbedrijf.
   • voor dewelke niet alle gegevens met betrekking tot de brutovergoedingen van de arbeiders tot en met het voorlaatste vervallen kwartaal in het bezit zijn van de Patronale Dienst voor Organisatie en Controle van de Bestaanszekerheidsstelsels (PDOK).
   • en/of die debiteur is en voor meer dan 70,00 euro aan bijdragen verschuldigd is in het stelsel van weerverlet- en getrouwheidsregels.

Vrijstelling van inhoudingen op facturen
Indien de onderneming voor de sociale schulden, zoals ze hierboven gedefinieerd zijn, uitstel van betaling bekomen heeft zonder gerechtelijke procedure of bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarvan zij de opgelegde termijnen strikt naleeft, is zij vrijgesteld van de inhoudingsplicht ten aanzien van de facturen die zij aanbiedt voor de uitvoering van werken die behoren tot het toepassingsgebied van artikel 30bis.