Investeringsaftrek aanslagjaar 2016 : ongewijzigde percentages

 

Concreet ziet de tarievenlijst voor aanslagjaar 2016 er als volgt uit.

Natuurlijke personen

* Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, en investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : 13,5 %.

* Investeringen in beveiliging : 20,5 % (pro memorie, hier zijn bedoeld de investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de bevei­liging van zowel de beroepslokalen en hun in­houd, als van de bedrijfsvoertuigen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van verwezenlijkte meerwaarden mits herbelegging in de zin van art. 44bis, § 1, al. 3 WIB 1992).

* Andere investeringen : 3,5 %.

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen met minder dan twintig werknemers (op de eerste dag van het belast­bare tijdperk waarin de investeringen zijn aangeschaft of tot stand gebracht), kunnen ervoor opteren de investeringsaftrek te spreiden. Voor investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2016, is deze gespreide aftrek gelijk aan 10,5 % van de afschrijvingen op die activa.

Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kan men bovendien opteren voor een verhoogde gespreide aftrek (een mogelijkheid die voor iedereen openstaat, ongeacht het aantal werknemers dat men te­werkstelt; zie Fisc., nr. 616 , p. 4). Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2016, is deze aftrek gelijk aan 20,5 % van de afschrijvingen op deze investeringen.

Vennootschappen

Alle vennootschappen

* Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, en investeringen in rook­afzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : 13,5 %.

* Investeringen tot aanmoediging van het her­gebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten (zie o.m. Fisc., nr. 1091 , p. 9) :

Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

* Investeringen in zeeschepen : 30 % (omtrent deze bijzondere investeringsaftrek, zie ook Fisc., nr. 1429 , p. 13).

Binnenlandse KMO-vennootschappen

* Investeringen in beveiliging : 20,5 % (ook hier wat de beveiliging van zowel beroepslokalen en hun inhoud betreft als van bedrijfsvoertuigen). Voor deze verhoogde investeringsaftrek bestaan twee alternatieve criteria om een vennootschap als ‘KMO-vennootschap’ te beschouwen :

– het eerste criterium betreft de KMO-definitie van artikel 201, al. 1, 1° WIB 1992 (de aandelen moeten voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen, zie over deze definitie ook Fisc., nr. 1405 , p. 14);

– het tweede criterium betreft de KMO-definitie van het (volledige) artikel 15 W.Venn. (d.w.z., de zes paragrafen van dit artikel, waaronder de paragraaf die voorschrijft dat bij verbonden vennootschappen de kwantitatieve criteria op ge­consolideerde basis moeten worden toegepast).

* Andere investeringen : 4 %. Het betreft hier een tijdelijke maatregel op grond waarvan voor KMO-vennootschappen de ‘gewone’ investerings­aftrek opnieuw wordt ingevoerd. Deze maatregel kan (behoudens verlenging) enkel nog worden genoten t.a.v. de vaste activa verkregen of tot stand gebracht in het jaar 2015. Merk op dat voor deze aftrek enkel de vennootschappen in aanmerking komen die beantwoorden aan voormeld (volledig) artikel 15 W.Venn. In dit verband geldt dus slechts één KMO-definitie : het is enkel voor de vennootschappen in de zin van artikel 15 W.Venn. dat de wetgever tijdelijk de (eenmalige) ‘gewone’ investeringsaftrek opnieuw heeft ingevoerd tegen een (vast) percentage van 4 %. Vennootschappen die alleen maar voldoen aan de KMO-definitie van voormeld artikel 201, al. 1, 1° WIB 1992 hebben dus geen recht op deze ‘gewone’ aftrek.

Merk verder op dat deze tijdelijke investerings­aftrek niet kan worden gecombineerd met de aftrek voor risicokapitaal : om de investerings­aftrek te kunnen genieten, moet de KMO-vennootschap voor het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht, “onherroepelijk” verzaken aan de aftrek voor risicokapitaal (zie meer uitgebreid Fisc., nr. 1364 , p. 3).

Gespreide aftrek

Vennootschappen kunnen, wat milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling betreft, ook opteren voor een verhoogde ge­spreide aftrek (Fisc., nr. 616 , p. 4). Net zoals voor natuurlijke personen, is deze aftrek voor investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2016, gelijk aan 20,5 % van de afschrijvingen op deze investeringen.

Belastingkrediet

Sinds aanslagjaar 2007 kunnen vennootschappen ervoor opteren om de investeringsaftrek voor octrooien te genieten in de vorm van een belastingkrediet. Hetzelfde geldt voor de (normale en bijzondere gespreide) investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (art. 289quater e.v. WIB 1992; zie o.m. Fisc., nr. 1219 , p. 13 en Fisc., nr. 1418 , p. 10).

Het ‘Bericht’ herinnert eraan dat vennootschappen die “onherroepelijk” hebben geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, vanaf het aanslagjaar waarin die keuze is gedaan, niet meer de investeringsaftrek voor octrooien kunnen genieten en evenmin de (normale en bijzondere gespreide) investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (art. 201, laatste alinea WIB 1992).

Coördinaten

De coördinaten van de instanties die bevoegd zijn inzake de vereiste attesten, zijn op drie punten gewijzigd.

* De instantie die voor het Vlaams Gewest be­voegd is inzake milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, is voortaan telefonisch bereikbaar via 02/553 80 56 en 02/553 80 62.

* De coördinaten van de instantie die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is inzake milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling zijn voortaan als volgt : Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000, 1000 Brussel; tel. 02/775 76 24; fax 02/775 75 05.

* En de bevoegde instantie inzake het attest voor energiebesparende investeringen voor het Brussels Gewest is voortaan op hetzelfde adres gevestigd (met ongewijzigde telefoonnummers : 02/563 43 17 en 02/563 43 54; het ‘Bericht’ vermeldt hier geen faxnummer meer).