Kan je vennootschap ambtshalve w doorgehaald?

 

Vennootschappen die gedurende een periode van minstens 3 opeenvolgende jaren geen jaarrekening hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België kunnen sinds 1 juli 2013 ambtshalve doorgehaald worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Deze doorhalingsgrond geldt echter niet voor kleine vennootschappen onder de vorm van een VOF, Comm.V. of CVOA en voor de VOF, Comm.V. of CVOA waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn.

Verder kunnen sinds 31 december 2013 ook vennootschappen die aan vijf cumulatieve voorwaarden voldoen ambtshalve doorgehaald worden.

Deze cumulatieve voorwaarden omvatten, onder meer: sinds 3 jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden ingeschreven in de KBO, sinds 7 jaar geen wijzigingen doorgevoerd in de KBO of geen andere publicaties dan de publicatie van jaarrekeningen gedaan in het Belgisch Staatsblad.

Het is de beheersdienst van de KBO die op eigen initiatief kan beslissen de vennootschap door te halen in de KBO en dit van zodra de vennootschap aan de voorwaarden van één van de nieuwe gronden voldoet. De vennootschap zelf dient hierover niet vooraf gehoord of geïnformeerd te worden. De doorhalingen worden kosteloos (voor de vennootschap) op initiatief van de KBO wel ter kennisgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de gegevens van de vennootschap blijven wel beschikbaar in de KBO (alsook raadpleegbaar via “public search”).

De doorhaling betreft echter enkel een administratieve sanctie en heeft geen invloed op het juridisch voortbestaan van de vennootschap. De vennootschap behoudt bijgevolg haar rechtspersoonlijkheid en moet dus blijven voldoen aan haar juridische, boekhoudkundige, sociale of fiscale verplichtingen.

Desondanks heeft de doorhaling wel degelijk een aantal belangrijke gevolgen, namelijk:

Verbod tot uitoefening van de doorgehaalde activiteiten (gesanctioneerd met correctionele straffen);
Publiciteit in het Belgisch Staatsblad (waardoor derden op de hoogte gebracht worden);
Onontvankelijkheid van vorderingen (als een niet in de KBO ingeschreven vennootschap een vordering inleidt bij de Rechtbank, wordt deze van ambtswege onontvankelijk verklaard).
De doorhalingen kunnen tenslotte ook (ambtshalve) ingetrokken worden, meer bepaald (i) na vaststelling van een manifeste vergissing, (ii) na neerlegging van alle ontbrekende jaarrekeningen die aanleiding hebben gegeven tot doorhaling of (iii) wanneer niet meer voldaan is aan de cumulatieve wettelijke voorwaarden.

Aangenomen mag worden dat bij manifeste vergissing de intrekking retroactief zal gebeuren. De wetgever heeft echter nagelaten dit te verduidelijken waardoor het niet ondenkbaar is dat problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld, met betrekking tot procedures ingeleid naar aanleiding van de doorhaling (vordering inzake uitoefening van doorgehaalde activiteiten). De intrekking wordt net zoals de doorhaling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.