Kosten van onthaal of publiciteitskosten

Tot zover is alles duidelijk. Maar wat zijn nu precies kosten van onthaal en waar ligt het onderscheid met publiciteitskosten ?

Hoewel de rechtspraak helemaal niet éénduidig is, valt er toch duidelijk een lijn te trekken, nl. dat publiciteitskosten tot doel hebben om producten of diensten voor te stellen en de onderneming en haar producten of diensten ruimere bekendheid te geven.

De administratieve commentaar daarentegen gaat uit van de definitie van receptiekosten als zijnde “kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden. Daarmee zijn meer bepaald de kosten bedoeld die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplichtige in zijn eigen lokalen of elders ontvangt.” Het feit dat het daarbij gaat om de promotie van goederen of diensten doet daar niets aan af, volgens de fiscus.

Er is mij slecht één arrest van het Hof van Cassatie bekend, m.n. dit van 8 april 2005, waarbij op het vlak van BTW de fiscus in het ongelijk werd gesteld. Verder zijn er 3 gepubliceerde arresten van de Hoven van Beroep, waarvan één van Antwerpen (negatief voor de belastingplichtige), en 2 van Gent (beide positief voor de belastingplichtige). Wat de rechtbanken van eerste aanleg betreft ben ik op de hoogte van 9 vonnissen: 4 zijn in het voordeel van de belastingplichtige en 5 in het voordeel van de fiscus.

Ondanks de standpunten ingenomen in de rechtsleer en de rechtspraak houdt de fiscus mordicus vast aan zijn ruime definitie van receptiekosten, en de gedeeltelijke verwerping van de aftrek, of de verwerping van de volledige aftrek van de BTW.

Tegen beter weten in, sommen we nog even de belangrijkste argumenten pro belastingplichtige op :
– de beperking van de aftrek van receptiekosten is een uitzondering op de algemene regel van aftrek van beroepskosten, die derhalve beperkend moet geïnterpreteerd worden;
– bij publiciteitskosten gaat het om meer dan louter onthaal, maar bovenal om de voorstelling van producten of diensten, met de bedoeling om deze, en bij veralgemening de onderneming zelf, ruimere bekendheid te geven.

Wat baten kaars en bril, …