MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

 

Faillissementsverzekering

Gefailleerde zelfstandigen (zelfstandigen die persoonlijk failliet verklaard werden (eenmanszaak), alsook de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van handelsvennootschappen die failliet werden verklaard) kunnen genieten van een faillissementsverzekering. dit is een sociaal recht dat reeds enkele jaren bestaat, maar nu opnieuw in het daglicht geplaatst wordt.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag het niet gaan om een bedrieglijk faillissement waarvoor men strafrechtelijk veroordeeld werd. Zelfstandigen die een collectieve schuldenregeling verkregen, kunnen in bepaalde gevallen eveneens in aanmerking komen.

Om recht te hebben op de maandelijkse uitkering dient tegelijk aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. De gefailleerde zelfstandige:

·                                 dient zijn hoofdverblijfplaats in België te hebben;

·                                 dient minstens gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het faillissement (het kwartaal waarin het vonnis van faillietverklaring werd uitgesproken + minstens de drie voorgaande kwartalen) aangesloten te zijn als zelfstandige in hoofdberoep, zonder vermindering van sociale bijdragen;

·                                 mag na de uitspraak van het faillissement geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen, noch een vervangingsinkomen genieten.

De maandelijkse premie bedraagt momenteel (sinds 1 mei 2009) 893,81 euro voor een alleenstaande, en 1.178,09 euro voor gefailleerden met personen ten laste. Deze premie kan genoten worden gedurende maximaal 12 maanden, en dit uieraard onder de voorwaarde dat men geen ander inkomen (nieuwe beroepsbezigheid, pensioenrechten) heeft.

Daarnaast kan men tevens onder bepaalde voorwaarden, kosteloos de rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging behouden.

De aanvraag voor deze faillissementsverzekering dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds, en dit voor het einde van het kwartaal volgende op het kwartaal waarin het faillissementsvonnis is uitgesproken.

 

Premie voor ondernemers in moeilijkheden

Ondernemers in moeilijkheden kunnen voortaan,vergelijkbaar met het systeem voor de gefailleerden, een tijdelijke, niet terugvorderbare premie van 1.213 euro ontvangen. Voor een alleenstaande gaat het om 920 euro.

Er zijn zes criteria, waarvan minstens twee criteria vervuld dienen te zijn, om recht te hebben op de premie:

·                                 een daling van 50 procent van de omzet noteren

·                                 genieten van een spreidingsplan voor fiscale en sociale bijdragen

·                                 vervolgd worden voor fiscale of sociale schulden

·                                 het kaskrediet geannuleerd zien

·                                 50 procent van het omzetcijfer halen uit failliete bedrijven of bedrijven onder gerechtelijk akkoord

·                                 minstens twee kwartalen genoten hebben van een vrijstelling van sociale bijdragen.

Voor de maatregel heeft minister Laruelle 6 miljoen euro uitgetrokken. Dit geld zal gehaald worden uit de 600 miljoen in het reservefonds dat de voorbije jaren kon worden aangelegd dankzij de goede resultaten van de voorgaande jaren binnen het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 

Collectieve tijdelijke arbeidsduurvermindering

Dit is een tijdelijke aanpassing van een bestaand systeem. De arbeidstijd kan met 1/5 of 1/4 verkort worden. De werkgever geniet dan van een lastenverlaging van respectievelijk 600 en 750 euro per trimester. Dat wordt 1000 en 1150 euro als de arbeidsduurverkorting gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek. Drie vierde van dat bedrag moet gebruikt worden om het loonverlies van de getroffen werknemer te compenseren. De werknemers blijven wel beschouwd worden als voltijdse werknemers.

Meer info elders op deze website.

 

Tijdelijke individuele arbeidsduurvermindering

In deze individuele formule (het zogenaamde “crisistijdskrediet”) kan de arbeidstijd met 1/5 of de helft verminderd worden. De werknemer krijgt van de RVA een aanvullende uitkering van respectievelijk 188 euro (of 248 voor werknemers ouder dan 50) en 442 euro. De werkgever kan daar zelf nog iets aan toevoegen.

Deze maatregel geldt ook met terugwerkende kracht voor werknemers die de voorbije zes maanden tijdskrediet opnamen. Zij genieten dan ook van die grotere toelages en er wordt niet geknabbeld aan het aantal maanden tijdskrediet waarop ze recht hebben tijdens hun loopbaan.

Meer info elders op deze website.