Model aangifteformulier ink 2014 gekend

 

Uit een eerste blik blijkt dat het aangifteformulier opnieuw in omvang is toegenomen, van 19 bladzijden naar 21 bladzijden. Dit heeft grotendeels te maken met VAK IX waarin de uitgaven van (hypothecaire) leningen en individuele levensverzekeringen met betrekking tot onroerende goederen gerapporteerd moeten worden. Omwille van de zesde Belgische staatshervorming is deze materie aanzienlijk complexer geworden door de splitsing van bevoegdheden tussen de gewesten en de federale overheid: de gewesten zijn bevoegd voor de uitgaven met betrekking tot de eigen woning (de woning die belastingplichtige zelf bewoont) terwijl de federale overheid bevoegd is voor de niet-eigen woningen. Bijgevolg werden voor deze uitgaven verschillende extra rubrieken/codes voorzien in het nieuwe aangifteformulier.

Een andere wijziging is terug te vinden in vak XIV waarin de belastingplichtige moet aangeven of hij over buitenlandse bankrekeningen beschikt. Vorig jaar kondigde de fiscus aan dat zij alle belastingplichtigen die in 2011, 2012 of in 2013 in hun aangifte personenbelasting hadden aangegeven dat zij over een buitenlandse bankrekening beschikten, zou uitnodigen om hierover meer informatie te verstrekken aan een centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België (CAP). Hoewel dit op heden nog steeds niet is gebeurd, wordt in het aangifteformulier wel gevraagd te bevestigen dat de melding aan het CAP werd uitgevoerd. Vermoedelijk zullen de betrokken belastingplichtigen in de loop van de komende maanden dus alsnog een brief van de fiscus ontvangen met de vraag een aantal gegevens aan het CAP te verstrekken.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine wijzigingen:

·         In Vak X moet voor de uitgaven voor dakisolatie niet langer het bedrag van de uitgaven worden vermeld, maar dient de belastingplichtige het bedrag van belastingvermindering zelf te berekenen (30% van de uitgave, absoluut maximumbedrag van de belastingvermindering 3.040 EUR).

·         Het kadastrale inkomen van de eigen woning moet niet langer vermeld worden in vak III van de aangifte maar in vak IX bij rubriek B. Ter herinnering, het KI van de eigen woning moet enkel worden opgenomen in de aangifte wanneer de belastingplichtige nog een hypothecaire lening heeft lopen van vóór 1 januari 2005.

·         Er is een vak bijgekomen voor inwoners van het Vlaamse gewest die winwinleningen hebben toegestaan en bijgevolg aanspraak maken op een belastingkrediet (vak XI).

·         In het vak met betrekking tot de roerende inkomsten werden een aantal codes toegevoegd voor inkomsten die bij wijze van uitzondering onderworpen zijn aan een afzonderlijk tarief of roerende voorheffing van 20% in plaats van het reguliere tarief van 25%.