Monsterboete 309 procent wordt versoepeld en wordt uitzondering

 

Fiscus sinds enkele jaren strenger. 

Vroeger aanvaardde de fiscus om de aanslag ook niet toe te passen wanneer niet-aangegeven VAA bij een belastingcontrole aan het licht kwamen, als die op dat moment nog belast konden worden bij de genieter. Deze tolerantie werd enkele jaren geleden echter door de fiscus beëindigd (circulaire nr. Ci.RH. 421/605.074 van 1 december 2010). Hierover was nogal wat commotie en de regering heeft dan aangekondigd dat ze de wet zou aanpassen.

Versoepeling vanaf 2014

De monsterboete van 309 procent mag enkel nog worden geheven als het voordeel NIET in de personenbelasting van de verkrijger kan worden belast. In de praktijk betekent dit dat de monsterboete in het gros van de gevallen van tafel is. Dat blijkt uit een circulaire van de FOD Financiën.

 

Die lang verwachte versoepeling kwam er met de wet van 17 juni 2013. Maandag publiceerde de FOD Financiën een circulaire die de wet verder verduidelijkt. Opvallend is dat de circulaire er geen misverstand over laat bestaan dat die monsterboete enkel nog in uitzonderlijke omstandigheden mag worden geheven. Zo ‘geldt de bijzondere aanslag als uitzondering, indien, en slechts indien, de effectieve definitieve belasting in de personenbelasting ten name van de verkrijger niet meer mogelijk is binnen de termen van de gewijzigde wetgeving’. In mensentaal betekent dit dat het volstaat dat de genieter op het genoten voordeel wordt belast, ongeacht of dit met of zonder zijn akkooord gebeurt. 

 

In dat geval zal het voordeel in de personenbelasting belast worden tegen de marginale belastingvoet vermeerderd met de gemeentebelasting, net zoals dat het geval is als er wel een fiche werd opgesteld. Maar omdat er geen fiche werd opgesteld, en het voordeel dus werd onttrokken aan het oog van de fiscus, voorziet de wet ook in een aanvullende sanctie. Die bestaat erin dat het voordeel als verworpen uitgave voor de onderneming wordt bestempeld. Dit betekent dat het niet aftrekbaar is voor de onderneming.

De versoepeling gaat in vanaf aanslagjaar 2014, maar kan nog op alle lopende dossiers toegepast worden. ‘Dit betekent dat een ‘hangende’ monsterboete voor bijvoorbeeld dossiers uit 2012 nog ongedaan kan worden gemaakt’. Het is duidelijk dat de FOD Financiën met deze circulaire een einde wil maken aan de perceptie van de heksenjacht die ontstaan was door de strikte toepassing van de monsterboete.
‘Enkel in gevallen van bijvoorbeeld steekpenningen, waarvoor de aanslag geheime commissielonen oorspronkelijk bedoeld was, of wanneer het voordeel niet meer in de personenbelasting kan worden belast, zal de monsterboete nog worden opgelegd’.

 

Extra tolerantie o.a. voor restaurantkosten. Bovenop de wettelijke uitzondering stelt de regering in de zgn. memorie van toelichting bij het wetsontwerp ook dat de 309% niet toegepast zal worden op beroeps­matige restaurantkosten en op ‘overdreven’ kosten, noch op kleine misrekeningen en foutjes te goeder trouw inzake forfaitaire VAA of VAA die voortkomen van gemengd gebruik, als de vennootschap spontaan binnen de normale termijn van drie jaar de verkrijger aanduidt. In het laatste geval zijn de VAA voor uw vennootschap wel nog aftrekbaar (dus geen verworpen uitgaven).

 

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V), die de circulaire mee ondertekende, hoopt dat het stof rond de monsterboete nu gaat liggen. ”Met de verduidelijkingen hoop ik dat de rust op het front van de bijzondere aanslag eindelijk terugkeert.’