Naakte eigenaar heeft ook recht op belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven

 

 

Een naakte eigenaar – niet-bewoner vroeg aan de FOD Financiën of zij recht had op de belastingvermindering voor de uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor een rationeler energiegebruik.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14524, §1, eerste lid, 4° WIB 92 wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is.

Inzake het begrip ‘eigenaar’ werd op 5 mei 2009 door vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Reynders bevestigd dat in het kader van de artikelen 14524, 14525 en 14531 WIB 92 en andere gelijkaardige bepalingen (zoals bijvoorbeeld de zogenaamde groene leningen in de zin van art. 2 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009, B.S. 7 april 2009) onder de term ‘eigenaar’ eveneens de naakte eigenaar moet worden verstaan.

Bijgevolg is de bepaling dat de naakte eigenaar wordt uitgesloten van het recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (punt 6 tweede lid van circulaire nr. Ci.RH.331/554.678 (AOIF 2/2003) dd. 19.05.2004) niet meer van toepassing.

Dat de naakte eigenaar de woning niet zelf betrekt vormt geen beletsel voor het toestaan van de belastingvermindering. Indien zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar uitgaven doen die in aanmerking komen voor belastingvermindering, kunnen zij allebei de belastingvermindering verkrijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven (tot het maximumbedrag). De belastingverminderingen worden dan afzonderlijk berekend voor de vruchtgebruiker en voor de naakte eigenaar.

De belastingvermindering is gelijk aan 40 % van de werkelijk gedane uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing.