NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

 

Voor de uitgaven betaald in 2007 bedraagt het maximumplafond 2.600 EUR in geval van bouw of verwerving van nieuwe woningen ofwel voor de volledige of gedeeltelijke vernieuwingen.

Verschillende typen van uitgaven mogen in éénzelfde jaar gecumuleerd worden. Bovendien mogen de werken gespreid worden over meerdere jaren. De belastingvermindering wordt immers per jaar verleend. De vermindering kan u vragen voor elke woning waarvan u of eigenaar of huurder bent.

Eigenaars of huurders?

Zowel de eigenaars als de huurders kunnen dus voortaan genieten van deze belastingverminderingen.

Door wie moeten deze werken worden uitgevoerd?

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bij de Federale Overheidsdienst Financiën geregistreerde aannemer.

Welke formaliteiten moeten worden ingevuld bij uw belastingsaangifte?

·                                 de codes 363 en 383 op het aangifteformulier invullen;

·                                 de facturen betreffende deze werken en het betalingsbewijs bijvoegen;

·                                 het attest bijvoegen van de geregistreerde aannemer, dat de technische gelijkvormigheid waarborgt van de werken.

Zijn de «Energie» premies van de gewesten cumuleerbaar?

De belastingverminderingen op federaal niveau zijn verschillend van de «Energie» premies van de Gewesten. U kunt ten volle genieten van deze belastingvermindering en het voordeel van de gewestelijke premies cumuleren, al naargelang de ligging van uw woning.

U kan daarvoor terecht op de volgende websites:

·                                 voor het Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

·                                 voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: www.ibgebim.be

·                                 voor het Waals Gewest: www.energie.wallonie.be

De regeling inzake de energiebesparende maatregelen is niet nieuw. Dat er hier de voorbije jaren al behoorlijk wat zaken aan gewijzigd zijn, is ook niet nieuw, maar er komen er nu nog bij…

Uitbreiding van de regeling

De bestaande regeling van energiebesparende maatregelen wordt uitgebreid. Vandaag kennen we reeds de volgende investeringen of kosten: de vervanging van een oude stookketel, het onderhoud van de stookketel, de plaatsing van zonnecelpanelen, de energieaudit, enz. De belastingvermindering bedraagt 40% van de uitgave met een maximum dat dit jaar (aj. 2010) € 2.770 bedraagt. Dit bedrag wordt verhoogd met € 830 voor zover deze verhoging betrekking heeft op ofwel de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, ofwel de plaatsing van zonnecelpanelen.

Nieuw. De lijst van investeringen wordt nu uitgebreid. Sommige zaken kennen een tijdelijk karakter en andere zijn definitief van aard.

Tijdelijke uitbreiding

Deze regeling geldt voor de betalingen die plaatsvinden in 2009 en 2010.

Muren en vloeren. Voortaan komt het isoleren van muren en vloeren ook in aanmerking.

Belastingkrediet. Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in het isoleren van daken, muren en vloeren dat niet effectief genoten kan worden, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Voor wie? Vooral belastingplichtigen met een laag inkomen kunnen de maatregel dan ook genieten. Een belastingkrediet komt in feite neer op een vorm van negatieve belasting. Het wordt toegekend zelfs wanneer er geen belasting verschuldigd is.

Interestbonificatie. Er komt een interestbonificatie van 1,5% voor wie een lening aangaat (bij een bank) voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De staat zal m.a.w. 1,5% van de leninglast ten laste nemen. Deze maatregel is ook tijdelijk, maar loopt wel een jaar langer, nl. tot en met 31 december 2011. De interesten van deze leningovereenkomsten zullen, na aftrek van die bonificatie van 1,5%, op hun beurt recht geven op een belastingvermindering gelijk aan 40% van de interesten die werkelijk gedragen werden tijdens het belastbaar tijdperk na aftrek van de tussenkomst van de staat.

Definitieve uitbreiding

Overdracht. Als het totale bedrag van de belastingverminderingen voor een bepaald jaar hoger is dan de vermelde grens, kan het overschot overgedragen worden naar de drie belastbare tijdperken die volgen op datgene waarin de uitgaven werkelijk gedaan werden. Wel mag de vermindering nooit hoger zijn dan de grensbedragen. Maar… Deze nieuwe spreiding geldt enkel voor uitgaven die betrekking hebben op een woning “waarvan de ingebruikneming de aanvang van de werken ten minste vijf jaar voorafgaat”.

Verdeling tussen echtgenoten (en wettelijk samenwonenden). Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt vandaag de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen omgerekend in functie van het aandeel van elk van de echtgenoten/wettelijk samenwonenden in het kadastraal inkomen van de betrokken woning (uitgezonderd voor huurders). Dit wordt nu definitief verlaten. De verdeling gebeurt voortaan in functie van het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten t.o.v. de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. Op deze manier is het risico op een gedeeltelijk verlies kleiner of onbestaand.