Personenbelasting 2009

PWA EN DIENSTENCHEQUES

Kleine huishoudelijke werken kunt u betalen met PWA-cheque of dienstencheques. De uitgaven voor de PWA-cheques geven altijd recht op een gewone belastingvermindering, dus tegen 30 tot 40 %, terwijl de uitgaven voor de dienstencheques recht geven op een vaste belastingvermindering van 30 %, of sinds inkomstenjaar 2008 eventueel op een belastingkrediet (dus een terugbetaling) voor belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van hooguit 22.870 euro die dienstencheques hebben gekocht.
Voor 2008 houdt de fiscus voor beide uitgaven samen rekening met maximaal 2.400 euro. Elke partner van een getrouwd of wettelijk samenwonend paar kan afzonderlijk aanspraak maken op dat maximum. Indien zowel PWA- en dienstencheques worden gekocht voor meer dan 2.400, dan zal de fiscus voorrang geven aan de PWA- of dienstencheques volgens wat het meest voordeel opbrengt.

PENSIOENSPAREN

Wie geld opzij zet om zich te verzekeren van een appeltje voor de dorst (via een pensioenspaarrekening of een individuele levensverzekering) op pensioenleeftijd heeft recht op een belastingvermindering. In 2009 mag u maximaal 870 euro per persoon aangeven, maar de aftrek blijft bestaan naast de aftrek door de woonbonus.
Om deze premie fiscaal in mindering te brengen, moet ze betaald worden vóór 31 december van het kalenderjaar en kan derhalve niet met terugwerkende kracht worden betaald.

BELASTINGKREDIET VOOR ZELFSTANDIGE

Dit belastingkrediet is een belastingvermindering voor alle zelfstandigen, die neerkomt op 10 % van de aangroei van de middelen die de betrokkenen in hun beroepsactiviteit hebben geïnvesteerd, met een maximum van 3.750 euro. Een woordje uitleg.
De geïnvesteerde of eigen middelen zijn het verschil tussen enerzijds de fiscale of boekwaarde van de goederen die in de beroepsactiviteit zijn geïnvesteerd en anderzijds het bedrag van de schulden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid met een looptijd van meer dan één jaar.
Om de aangroei van de eigen middelen te berekenen, moet eerst het bedrag bepaald worden van uw eigen middelen gedurende de drie voorgaande jaren, om vervolgens het hoogste bedrag van de drie voorgaande jaren te gaan vergelijken met de eigen middelen op het einde van 2008.
Op het positieve verschil kent de fiscus een belastingkrediet toe van 10 %, met een maximum van 3.750 euro. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de belasting met betrekking tot de winst van uw zelfstandige activiteit in 2008. Als op de winst geen belasting verschuldigd is, wordt het belastingkrediet naar later overgedragen, maar dan kan hooguit drie keer.