Tarieven 2012 neerlegging van Uw akte op de griffie van de rechtbank van koophandel

 

1) Ondernemingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

– oprichting 196,20 euro + 21% B.T.W. 237,40 euro.
– wijziging 122,60 euro + 21% B.T.W. 148,35 euro.

2) Verenigingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

– oprichting 130 euro + 21% B.T.W. 157,30 euro.
– wijziging 98,10 euro + 21% B.T.W. 118,7 euro.

 

WIJZE VAN BETALING

De publicatiekosten betalen kan op één van volgende wijzen :

1. per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
2. per postwissel
3. per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.
4. per voorafgaandelijke storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.

5. per internationale overschrijving op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB. CODE IBAN BE 48 6792 0055 0227.

De cheque, het ontvangstbewijs van de postwissel of het bewijs van betaling van de overschrijving of storting wordt bij het voor het Belgisch Staatsblad bestemde stuk gevoegd (luiken A en B van formulier 1).
Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan :

– hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het belgisch Staatsblad (679-2005502-27) waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht,

– hetzij uit een rekeninguittreksel of elk ander document dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.
De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, bij de mededelingen vermelden.

 CONSULTATIE VAN GEPUBLICEERDE AKTEN

1. ondernemingen :
Alle akten van ondernemingen gepubliceerd vanaf 01/01/1997 zijn online beschikbaar via de rubriek ‘akten van rechtspersonen’ of via de ‘referentiedatabank rechtspersonen’.

2. verenigingen:
Wat de verenigingen betreft zijn de akten online beschikbaar :

– voor de akten gepubliceerd tussen 1 december 1998 en 30 juni 2003 via de ‘referentiedatabank VZW – akten tot 30 juni 2003’
– voor de akten gepubliceerd vanaf 1 juli 2003 via de rubriek ‘akten van rechtspersonen’ of via de ‘referentiedatabank rechtspersonen’.

Voor het afleveren van afschriften van gepubliceerde akten van rechtspersonen die niet via de website gedownload kunnen worden rekenen de diensten van het Belgisch Staatsblad 1,35 euro + 21% B.T.W. = 1,63 euro per akte aan.

Deze kopies worden enkel verstuurd via de Post.

Bestellen kan via bestellingen.staatsblad@just.fgov.be, via fax op het nummer 02 511 01 84 met de vermelding ‘t.a.v. de dienst verkoop’ of via brief op het adres : Leuvenseweg 40-42 te 1000 Brussel.

 

WIJZIGING TARIEVEN KBO OF KRUISPUNTBANK !
De wettelijke tarieven voor het ondernemingsloket zijn onderworpen aan een automatische indexatie. Dit betekent dat elk jaar, op 1 januari , een verhoging van deze tarieven kan volgen.

Op basis van het indexcijfer voor december 2010, worden de tarieven voor inschrijving, wijziging en stopzetting aangepast van 75€ naar 77€. Voor een uittreksel blijft het tarief onveranderd op 11€.