Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

 

Tijds­kre­diet kan voort­aan al­leen nog met vol­gen­de mo­tie­ven:

–          Zor­gen voor kind jon­ger dan 8 jaar

–          Zor­gen voor zwaar ziek fa­mi­lie­lid

–          Pal­li­a­tie­ve zor­gen

–          Zor­gen voor ge­han­di­capt kind jon­ger dan 21 jaar

–          Zor­gen voor zwaar ziek min­der­ja­rig kind

–          Een er­ken­de op­lei­ding vol­gen

De maxi­ma­le pe­ri­o­de voor dat tijds­kre­diet met mo­tief wordt uit­ge­breid en ge­lijk­ge­scha­keld op 51 maan­den, te­gen­over 36 of 48 maan­den nu, af­han­ke­lijk van het mo­tief. Enkel voor het vol­gen van een op­lei­ding blijft de maxi­mum­duur 36 maand. 

Die maxi­mum­ter­mijn geldt on­ge­acht of u het tijds­kre­diet vol­tijds, half­tijds of 1/5 op­neemt. Het geldt slechts één keer in de loop­baan en dat on­ge­acht hoe­veel kin­de­ren u heeft.

Tus­sen april en juni keert de RVA maar ge­du­ren­de maxi­maal 48 maan­den een uit­ke­ring uit. Pas vanaf juni zal dat ge­du­ren­de 51 maan­den zijn.

Wie meer dan 5 jaar bij zijn baas werkt, gaat er vanaf juni op ach­ter­uit. Op basis van de be­dra­gen op de site van de RVA zakt de pre­mie voor een vol­tijds tijds­kre­diet van 654,2 euro naar 572,4 euro bruto. Voor een half­tijds tijds­kre­diet zakt de pre­mie van 327,09 euro bruto naar 286,2 euro bruto.

Voor een 1/5de tijds­kre­diet ver­an­dert de pre­mie niet. De pre­mie blijft 161,55 euro bruto voor een sa­men­wo­nen­de werk­ne­mer en 208,48 euro voor een al­leen­staan­de.

Ook voor wie min­der dan 5 jaar bij zijn baas werkt, blijft de pre­mie on­ver­an­derd. De RVA meldt op zijn site be­dra­gen van 490,65 euro bruto voor vol­tijds tijds­kre­diet en 245,32 euro bruto voor een half­tijds tijds­kre­diet.

Pal­li­a­tief ver­lof van twee naar drie maan­den

 Ook wie pal­li­a­tie­ve zorg wil bie­den aan een ter­mi­naal zieke – er hoeft zelfs geen fa­mi­lie­band te zijn – kan be­hal­ve tijds­kre­diet met zorg­mo­tief ook nog een the­ma­tisch ver­lof op­ne­men: pal­li­a­tief ver­lof.

 Dat be­liep tot nu toe slechts een maand, ver­leng­baar met een bij­ko­men­de maand, maar het wordt ver­lengd naar drie maan­den. 

Pe­ri­o­de tijds­kre­diet zon­der mo­tief wordt niet meer af­ge­trok­ken van tijds­kre­diet met mo­tief

De so­ci­a­le part­ners heb­ben eind vorig jaar af­ge­spro­ken het af­schaf­fen van het tijds­kre­diet zon­der mo­tief te com­pen­se­ren door die pe­ri­o­de niet lan­ger af te trek­ken van het aan­tal maan­den waar­op ie­mand nog recht heeft op tijds­kre­diet met mo­tief. Con­creet: ie­mand die in het ver­le­den al 12 maan­den tijds­kre­diet zon­der mo­tief opnam, heeft vanaf mor­gen op­nieuw recht op 51 maan­den tijds­kre­diet met mo­tief in plaats van 39 maan­den. Dat gaat in vanaf april voor het recht op die pe­ri­o­des, maar pas vanaf juni zul­len die 12 extra maan­den ook een uit­ke­ring op­le­ve­ren, zo pre­ci­seert het ka­bi­net  van mi­nis­ter Pee­ters.

Ho­ge­re pre­mie voor ou­der­schaps­ver­lof al­leen­staan­den uit­ge­steld tot juni

Eind ja­nu­a­ri waren de so­ci­a­le part­ners in het kader van de be­spre­kin­gen over de loon­mar­ge voor de ko­men­de twee jaar over­een­ge­ko­men de uit­ke­rin­gen voor de the­ma­ti­sche ver­lo­ven voor al­leen­staan­den met kin­de­ren fors op te trek­ken. Het gaat om een ver­ho­ging met 38 pro­cent voor een vol­tijds (1.107 euro bruto) of half­tijds (554 euro bruto) the­ma­tisch ver­lof. Al­leen­staan­den die één dag in de week vrij nemen, zien hun uit­ke­ring met 21 pro­cent stij­gen tot 211 euro bruto. De af­spraak was dat deze ver­ho­ging in zou gaan vanaf april, maar dat zal nu pas vanaf juni het geval zijn.

1/10de ou­der­schaps­ver­lof toch nog niet mo­ge­lijk

Naast tijds­kre­diet met mo­tief, be­staan er ook drie the­ma­ti­sche ver­lo­ven: ou­der­schaps­ver­lof, ver­lof voor me­di­sche bij­stand en pal­li­a­tief ver­lof. De af­spraak was om ou­der­schaps­ver­lof vanaf april ook in de vorm van 1/10 op­ge­no­men zou kun­nen wor­den. Dat komt neer op een halve dag per week of 1 vol­le­di­ge dag om de 14 dagen. Die optie kan wor­den benut ge­du­ren­de 40 maan­den. De re­ge­ring heeft deze nieu­we optie ech­ter nog niet goed­ge­keurd. Wel is er over­een­ge­ko­men om hier­over voor de zomer een wets­voor­stel goed te keu­ren, zo ver­dui­de­lijkt het ka­bi­net Pee­ters.