Uw klant betaalt zijn factuur niet. Kunt u verwijlintresten aanrekenen en hoeveel?


Wat wanneer uw algemene voorwaarden echter geen melding maken van nalatigheidsintresten? Ook dan kunt u een intrest (de wettelijke intrest) aanrekenen. De intrest bedraagt 2,75% indien de wanbetaler een consument is. De intresten beginnen te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling. Zorg er voor dat uw ingebrekestelling aangetekend verstuurd wordt! Zo voorkomt u latere bewijsproblemen. Is uw klant een handelaar, dan geldt een hogere intrestvoet van 8,5% die automatisch begint te lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn van uw factuur is verstreken. Heeft u in uw algemene voorwaarden geen specifieke termijn bepaald, dan kunt u maar intrest aanrekenen 30 dagen na factuurdatum. Een ingebrekestelling is hier dus niet vereist.