Verstoppertje spelen met fiscus kan niet meer in het buitenland

 

‘Het is een bi­zar­re vast­stel­ling. Voort­aan be­houdt een Belg die be­legt of in­ves­teert via een Bel­gi­sche bank, veel meer pri­va­cy dan zijn buur die dat doet bij een bui­ten­land­se bank, , de ge­vol­gen van FATCA en CRS. Zij zijn de prak­ti­sche uit­voe­ring van de in­ter­na­ti­o­na­le strijd tegen fis­ca­le frau­de die po­li­tiek bo­ven­aan op de agen­da kwam in de na­sleep van de fi­nan­ciële ban­ken­cri­sis en de schan­da­len zoals Swiss- en Lux­Leaks.

De Ver­e­nig­de Sta­ten speel­den in die strijd met hun FAT­CA-wet­ge­ving een ka­ta­ly­se­ren­de rol door van de au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling tus­sen fis­ca­le ad­mi­ni­stra­ties de norm te maken. FATCA staat voor ‘Fo­reign Ac­count Tax Com­pli­an­ce Act’. Die wet ver­plicht fi­nan­ciële in­stel­lin­gen we­reld­wijd hun Ame­ri­kaan­se klan­ten te iden­ti­fi­ce­ren en ver­vol­gens in­for­ma­tie over hun fi­nan­ciële re­ke­nin­gen uit te wis­se­len. België heeft dat bi­la­te­ra­le ak­koord met de VS in 2014 on­der­te­kend. Bel­gi­sche fi­nan­ciële in­stel­lin­gen moe­ten vanaf 2016, een jaar later dan aan­van­ke­lijk ge­pland, de ge­ge­vens van Ame­ri­kaan­se re­ke­ning­hou­ders door­ge­ven. In 2016 gaat het over de ge­ge­vens vanaf juli 2014. Na­dien volgt een jaar­lijk­se uit­wis­se­ling.

De OESO en de Eu­ro­pe­se Unie

 kon­den niet ach­ter­blij­ven en volg­den met de zo­ge­naam­de Com­mon Re­por­ting Standard CRS. Die mul­ti­la­te­ra­le ak­koor­den ver­plich­ten alle fi­nan­ciële in­stel­lin­gen van de deel­ne­men­de lan­den om zeer ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over de re­ke­nin­gen van hun bui­ten­land­se cliënten door te geven aan de na­ti­o­na­le fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie. Die laat­ste speelt die in­for­ma­tie op haar beurt door aan de fis­cus van het land waar de cliënt zijn fis­ca­le woon­plaats heeft. Die in­for­ma­tie-uit­wis­se­ling be­gint in 2017. Maar de fi­nan­ciële in­stel­lin­gen be­gon­nen begin 2016 al met het re­gi­stre­ren van de in­for­ma­tie die ze moe­ten door­spe­len. Want het gaat in 2017 over de in­kom­sten en saldi van 2016. Met an­de­re woor­den: hebt u in 2016 een re­ke­ning in het bui­ten­land, dan zal de in­for­ma­tie daar­over in 2017 door­ge­speeld wor­den aan de Bel­gi­sche fis­cus. Zelfs als u die re­ke­ning op 2 ja­nu­a­ri 2016 af­sloot.

Door CRS wordt au­to­ma­tisch ge­ge­vens uit­wis­se­len de regel. Tot nu toe wis­se­len de fis­ca­le ad­mi­ni­stra­ties maar in­for­ma­tie uit op ver­zoek. Deze op­zien­ba­ren­de men­ta­li­teits­wij­zi­ging is niet de enige fac­tor die van CRS een maat­regel zon­der weer­ga maakt. Ook de schaal is nooit eer­der ge­zien. Al 61 lan­den heb­ben hun hand­te­ke­ning gezet onder de richt­lijn, 29 an­de­re lan­den heb­ben zich geënga­geerd dat te doen. Onder die lan­den de 28 EU-lid­sta­ten, waar­on­der het po­pu­lai­re Luxem­burg. Maar ook Zwit­ser­land, Liech­ten­stein en be­ruch­te be­las­ting­pa­ra­dij­zen zoals de Kaai­man­ei­lan­den. België heeft CRS op 29 ok­to­ber 2014 on­der­te­kend en zal de richt­lijn tegen eind dit jaar om­zet­ten in na­ti­o­na­le wet­ge­ving. De mi­nis­ter­raad heeft eind vo­ri­ge week het voor­ont­werp van wet goed­ge­keurd, die nu nog groen licht moet krij­gen van het Par­le­ment.

Rond­neu­zen

De hoe­veel­heid in­for­ma­tie die in­ter­na­ti­o­naal zal wor­den uit­ge­wis­seld is spec­ta­cu­lair. ‘Be­hal­ve de iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens van de cliënt en de re­ke­ning, gaat het ook over de saldi van bui­ten­land­se re­ke­nin­gen, de fi­nan­ciële op­breng­sten en zelfs het bru­to­be­drag van ef­fec­ten die ver­kocht wor­den. Ook over be­paal­de ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten (ka­pi­taal en lijf­ren­te­ver­ze­ke­rin­gen) zal in­for­ma­tie uit­ge­wis­seld wor­den’, zegt Smet. ‘Van­uit Bel­gisch per­spec­tief gaat dit veel ver­der dan we ge­woon zijn’, be­na­drukt de ad­vo­caat. In België ken­nen we sinds 2014 wel­is­waar het Cen­traal Aan­spreek Punt (CAP), een re­gis­ter van alle Bel­gi­sche bank­re­ke­ning­num­mers, maar de in­for­ma­tie daar­in is veel be­perk­ter. Alle Bel­gi­sche ban­ken moe­ten jaar­lijks, ten laat­ste op 31 maart, enkel de iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens van de re­ke­nin­gen, zijn­de de naam van de cliënt en het bank­re­ke­ning­num­mer door­ge­ven.

Bo­ven­dien, en ook dat is een be­lang­rijk on­der­scheid met CRS, kan de fis­cus niet zo­maar in het CAP gaan neu­zen. Het CAP wordt be­heerd door de Na­ti­o­na­le Bank van België. De fis­cus kan het al­leen onder strik­te voor­waar­den in­kij­ken. Bij­voor­beeld bij aan­wij­zin­gen van be­las­ting­ont­dui­king. En zelfs in dat geval mag enkel een be­perkt aan­tal be­las­ting­amb­te­na­ren die in­for­ma­tie in­kij­ken. De in­for­ma­tie die wordt uit­ge­wis­seld tus­sen de lo­ka­le fis­ca­le ad­mi­ni­stra­ties over bui­ten­land­se re­ke­nin­gen daar­en­te­gen, is op elk mo­ment open en bloot be­schik­baar voor de fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie.

Te­le­foon­boek

‘De fi­lo­so­fie van het CAP is an­ders dan die van CRS’, ver­dui­de­lijkt Ro­dolp­he de Pier­pont, ju­rist-fis­ca­list bij sec­tor­fe­de­ra­tie Fe­bel­fin het ver­schil. ‘Het CAP is in een soort te­le­foon­boek voor de fis­cus. In het kader van een fis­caal on­der­zoek kan hij het CAP raad­ple­gen om te weten bij welke ban­ken de be­las­ting­plich­ti­ge klant is. Ver­vol­gens zal de fis­cus aan de bank in kwes­tie vra­gen om ge­ge­vens over die cliënt door te spe­len. In dat geval mag hij enkel re­le­van­te in­for­ma­tie op­vra­gen. In­for­ma­tie over ver­rich­tin­gen van 15 jaar ge­le­den is bij­voor­beeld niet re­le­vant, ge­zien de fis­ca­le ver­ja­rings­ter­mijn van 7 jaar. CRS is daar­en­te­gen een echt con­tro­le-in­stru­ment, waar­mee de fis­cus kan na­gaan of een be­las­ting­plich­ti­ge zijn ver­plich­ting om bui­ten­land­se in­kom­sten en ver­mo­gens aan te geven cor­rect heeft na­ge­leefd.

Welke in­for­ma­tie bevat het Cen­traal Aan­spreek­punt en wie moet die in­for­ma­tie be­zor­gen?

· Sinds 2014 geven Bel­gi­sche ban­ken één keer per jaar, ten laat­ste op 31 maart, naam en num­mer van Bel­gi­sche re­ke­nin­gen en con­trac­ten zoals hy­po­the­cai­re kre­die­ten door.

· Sinds dit jaar moet u zelf de iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens over uw bui­ten­land­se re­ke­nin­gen be­zor­gen, ten laat­ste samen met het in­die­nen van uw be­las­ting­aan­gif­te.

Ook dat is een we­zen­lijk ver­schil met uw re­ke­nin­gen in België. De in­kom­sten daar­op blij­ven vol­le­dig onder de fis­ca­le radar. Strijkt u rente of een di­vi­dend op, dan hou­den de ban­ken de ver­schul­dig­de roe­ren­de voor­hef­fing in. Zij stor­ten deze ver­vol­gens door aan de fis­cus. En daar­mee zijn voor u al uw fis­ca­le ver­plich­tin­gen vol­daan. U hoeft ner­gens nog in uw aan­gif­te te mel­den dat u in­kom­sten heeft op­ge­stre­ken op een Bel­gi­sche re­ke­ning, noch dat u hou­der bent van een Bel­gi­sche re­ke­ning. Bezit u een bui­ten­land­se re­ke­ning, dan moet u daar­en­te­gen sinds en­ke­le jaren daar­voor en­ke­le vak­jes in uw be­las­ting­aan­gif­te aan­krui­sen .

Con­fron­ta­tie

De vraag is na­tuur­lijk wat de Bel­gi­sche fis­cus zal doen met die massa aan ge­ge­vens die hij vanaf 2017 jaar­lijks op een scho­tel­tje ge­pre­sen­teerd krijgt. ‘Die ge­ge­vens wor­den op­ge­no­men in het fis­ca­le dos­sier van de be­las­ting­plich­ti­ge. Wij zul­len die ge­ge­vens ex­ploi­te­ren. Ener­zijds au­to­ma­tisch (door da­ta­mi­ning, red.) en an­der­zijds op basis van ri­si­co­pro­fie­len’, woord­voer­der van de fe­de­ra­le over­heids­dienst Fi­nan­ciën. ‘We zul­len de ge­ge­vens bij­voor­beeld ‘con­fron­te­ren met de aan­gif­te­ge­ge­vens’. Met an­de­re woor­den: krijgt de fis­cus via een bui­ten­land­se col­le­ga door dat u een re­ke­ning hebt in het bui­ten­land, dan zal hij con­tro­le­ren of u die wel ge­meld heeft in uw aan­gif­te. Welke con­cre­te con­tro­le-ac­ties op­ge­zet zul­len wor­den, moet de FOD Fi­nan­ciën nog be­slis­sen. Daar­voor zul­len werk­groe­pen op­ge­richt wor­den.

Wat zult u als re­ke­ning­hou­der mer­ken van dat alles? In eer­ste in­stan­tie niet bijs­ter veel. Opent u vanaf vol­gend jaar een re­ke­ning bij een Bel­gi­sche bank, dan zal de bank u vra­gen of u al­leen in België be­las­ting­plich­tig bent. De bank zal u met name vra­gen naar ‘uw fis­ca­le woon­plaats’. Is dat België, dan blijft het daar­bij. Is dat een ander land dat deel­neemt aan CRS, dan zal de Bel­gi­sche bank de ge­ge­vens over uw re­ke­ning door­ge­ven aan de Bel­gi­sche fis­cus, die die in­for­ma­tie door­geeft aan de fis­cus van het be­trok­ken land. Zelf hoeft u daar niets voor te doen Om­ge­keerd, stel dat u al jaren bij een Spaan­se bank een zicht­re­ke­ning aan­houdt om uw nuts­fac­tu­ren van uw Spaan­se va­kan­tie­wo­ning te be­ta­len. Dan weet de Spaan­se bank al dat u be­las­ting­plich­tig bent in België en zal ze de ge­ge­vens van uw zicht­re­ke­ning door­ge­ven aan de Spaan­se fis­cus, waar­door ze ver­vol­gens bij de Bel­gi­sche fis­cus be­landt.

Fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie als ge­roe­pen

De fi­nan­ciële in­stel­lin­gen wor­den ver­ant­woor­de­lijk­heid om al die in­for­ma­tie bij de fis­cus te doen be­lan­den. ‘Voor alle Bel­gi­sche ban­ken samen be­te­kent het een in­ves­te­ring van en­ke­le mil­joe­nen euro’s. Maar we gaan vol­le­dig mee in dat ver­haal’, zegt de Pier­pont. Idem voor de bui­ten­land­se ban­ken. Bui­ten­land­se cliënten die de oor­sprong van hun ka­pi­taal niet kun­nen be­wij­zen, zijn haast ner­gens nog wel­kom. Luxem­burg en Zwit­ser­land bij­voor­beeld heb­ben op dat vlak hun cliënten­po­li­tiek he­le­maal ge­wij­zigd. Vroe­ger speel­den ze dis­cre­tie uit om klan­ten te lok­ken, nu ver­ko­pen ze het feit dat al hun klan­ten fis­caal zui­ver op de graat zijn als een kwa­li­teits­la­bel.

In dat kader komt de fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie, die vanaf begin vol­gend jaar op­nieuw mo­ge­lijk is in België, als ge­roe­pen voor spaar­ders die nog iets recht te zet­ten heb­ben. Want in dat geval kunt u een re­gu­la­ri­sa­tie-at­test voor­leg­gen als be­wijs dat u uw zon­den af­ge­kocht heeft. Kiest u er­voor om uw te­goe­den in het bui­ten­land aan te hou­den, dan kan dat. Re­gu­la­ri­se­ren im­pli­ceert im­mers niet nood­za­ke­lijk dat u uw geld re­pa­tri­eert naar België. Maar wie in het bui­ten­land blijft, weet dat ver­stop­per­tje spe­len met de Bel­gi­sche fis­cus voor­goed ver­le­den tijd is. Ter­wijl wie naar België te­rug­keert daar­en­te­gen kan ge­nie­ten van dis­cre­tie die in het bui­ten­land ver­le­den tijd is.

Ad­vo­ca­ten menen dat dit on­der­scheid een be­lem­me­ring kan zijn voor bui­ten­land­se fi­nan­ciële in­stel­lin­gen om spaar­te­goe­den van Bel­gi­sche spaar­ders aan te trek­ken. Of zo’n be­lem­me­ring te ver­ant­woor­den is in het licht van het vrij ver­keer van dien­sten zal nog moe­ten blij­ken.