Vol­gend jaar ho­ge­re maal­tijd­che­ques en col­lec­tie­ve bonus bonus oger


 

De mi­nis­ter­raad heeft groen licht ge­ge­ven voor twee ver­ho­gin­gen die er­voor zor­gen dat de bur­gers meer koop­kracht krij­gen: een ver­ho­ging van het be­drag van de maal­tijd­che­ques en de re­sul­taats­ge­bon­den . Beide maat­re­ge­len zijn een ini­ti­a­tief van Mag­gie De Block, mi­nis­ter van So­ci­a­le Zaken, en van Kris Pee­ters, mi­nis­ter van Werk.  Ze maken deel uit van het ak­koord met de so­ci­a­le part­ners en gaan in op 1 ja­nu­a­ri 2016.

Maal­tijd­che­ques

Het maxi­mum­be­drag van een maal­tijd­che­que mag met 1 euro ver­hoogd wor­den: van 7 naar 8 euro. Maal­tijd­che­ques zijn een ­tra­le­gaal voor­deel waar­op werk­ne­mers noch werk­ge­vers so­ci­a­le las­ten be­ta­len. Per ge­werk­te dag mag maar één maal­tijd­che­que uit­ge­keerd wor­den en de werk­ne­mer moet zelf bij­dra­gen. De per­soon­lij­ke bij­dra­ge van de werk­ne­mer blijft on­ge­wij­zigd op 1,09 euro.

1 ja­nu­a­ri 2016 is ook het mo­ment waar­op de werk­ge­vers over­scha­ke­len op elek­tro­ni­sche maal­tijd­che­ques.

Col­lec­tie­ve bonus

De mi­nis­ter­raad heeft ook in­ge­stemd met een ver­ho­ging van het maxi­mum­be­drag van de re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (col­lec­tie­ve ) die ze aan hun werk­ne­mers mogen geven. Die wordt uit­ge­keerd op voor­waar­de dat een be­paal­de col­lec­tie­ve doel­stel­ling wordt be­reikt. Voor­beel­den zijn een be­paal­de omzet halen, het aan­tal klach­ten tot een be­paald ni­veau te­rug­drin­gen of zelfs een ver­lies be­per­ken. Als de doel­stel­ling wordt ge­haald, krijgt de hele groep de bonus toe­ge­kend. De loon­bo­nus kan dus niet in­di­vi­du­eel ge­ge­ven wor­den ter ver­van­ging van loon. Werk­ge­vers kun­nen dit jaar een bru­to­bo­nus van 3.130 euro per jaar be­ta­len. De werk­ne­mer be­taalt daar een so­li­da­ri­teits­bij­dra­ge van 13,07 pro­cent op. Het saldo van 2.722 euro is vrij­ge­steld van be­las­tin­gen.

Het be­ta­len van een bonus hangt af van de loon­on­der­han­de­lin­gen per sec­tor en in elk be­drijf.