Voorafbetalingen, wie wat en hoe

 

Algemeen principe

De belasting verschuldigd op het inkomen van zelfstandigen en vennootschappen wordt in de regel verhoogd met een vermeerderingspercentage. Om deze vermeerdering te vermijden, kan de belastingplichtige op bepaalde data voorafbetalingen op de uiteindelijk verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting doen.

Geen vermeerdering is verschuldigd door zelfstandigen tijdens de eerste drie jaar van hun vestiging in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen hiervan dus niet genieten.

Vennootschappen hebben eenzelfde uitzonderingsregel gedurende de eerste drie boekjaren mits zij voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting.

De vermeerdering

De vermeerdering wordt berekend op het bedrag bestaande uit de vennootschapsbelasting of personenbelasting en de algemene crisisbelasting verminderd met de betaalde roerende voorheffing en andere verrekenbare voorheffingen.

Het toepasselijk percentage voor aanslagjaar 2010 (dit is voor zelfstandigen de inkomsten van het jaar 2009, en voor vennootschappen de inkomsten van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2009 of later) bedraagt 6,75 procent.

Er wordt echter geen vermeerdering opgelegd wanneer dit minder bedraagt dan 1 procent van de verschuldigde belasting of minder dan 30 euro.

Vermijding van de vermeerdering door het uitvoeren van voorafbetalingen

Deze vermeerdering kan vermeden worden indien de vennootschap of zelfstandige de nodige voorafbetalingen doet tijdens het boekjaar. Elke belastingplichtige heeft vier data waarop deze voorafbetalingen in aanmerking genomen worden.

De percentages van vermindering die aan deze data gekoppeld zijn, bedragen respectievelijk 9, 7,5, 6 en 4,5 procent. Het gemiddelde hiervan stemt overeen met het vermeerderingspercentage van 6,75 procent.

Algemeen gezien betreft het de volgende tijdstippen:

·                                 VA 1: de tiende dag van de vierde maand van het boekjaar

·                                 VA 2: de tiende dag van de zevende maand van het boekjaar

·                                 VA 3: de tiende dag van de tiende maand van het boekjaar

·                                 VA 4: de twintigste dag van de twaalfde maand van het boekjaar

Concreet geeft dit voor een aantal frequent voorkomende afsluitingsdata, de volgende data voor de vier voorafbetalingen:

Afsluitdatum

 

VA 1

 

VA 2

 

VA 3

 

VA 4

 

31 december

31 maart

30 juni

30 september

10 april

10 juli

10 oktober

10 januari

10 juli

10 oktober

10 januari

10 april

10 oktober

10 januari

10 april

10 juli

20 december

20 maart

20 juni

20 september

  

Na afloop van het belastbaar tijdperk verzendt de Administratie een rekeninguittreksel met vermelding van de gedane voorafbetalingen. Dit document moet zorgvuldig bijgehouden worden.

Een cijfervoorbeeld

Een vennootschap heeft een belastbare winst van 10.000 euro. Zij heeft reeds roerende voorheffing gedragen voor een bedrag van 150 euro. De door haar gedane voorafbetalingen zijn 2.000 eur (VA 2) en 500 euro (VA 4).

Belastbare winst: 10.000,00

Vennootschapsbelasting: 10.000,00 x 24,25 % = 2.425,00

Algemene crisisbelasting: 2.425,00 x 3 % = 72,75

Totaal: 2.497,75

Betaalde roerende voorheffing: -150,00

Basis voor vermeerdering: 2.347,75

Vermeerdering: 2.347,750 x 6,75 % = 158,47

Vermindering wegens voorafbetalingen: 
VA 1: 0,00 x 9 % = 0,00 
VA 2: 2.000,00 x 7,5 % = 150,00
VA 3: 0,00 x 6 % = 0,00
VA 4: 500,00 x 4,5 % = 22,50

Totale vermindering:  -175,50

Verschil: -17,03 herleid tot 0,00

Belastingdruk: 2.347,75

Gedane voorafbetalingen: -2.500,00

Terug te vorderen vennootschapsbelasting: -152,25

 

Wijze van voorafbetalen

De betalingen moeten tijdig gedaan worden op de volgende bankrekeningen:

·                                 voor vennootschappen op het rekeningnummer 679-2002330-56 ten gunste van de Dienst Voorafbetalingen – Vennootschappen

·                                 voor zelfstandigen op het rekeningnummer 679-2002340-66 ten gunste van de Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke Personen

Wanneer u reeds ingeschreven bent in het repertorium van de Dienst Voorafbetalingen dient u het aan u toegekende registratienummer (onder de vorm van een structurele mededeling opgenomen op de gekregen overschrijvingsformulieren) verplicht te gebruiken.

Heeft u nog niet eerder een voorafbetaling gedaan (en u heeft nog geen overschijvingsformulieren van de Dienst Voorafbetalingen ontvangen) dan dient u de volgende mededeling op de overschrijving te vermelden:

·                                 voor btw-plichtigen: uw btw-nummer

·                                 voor zelfstandigen zonder btw-nummer: de vermelding NIEUW, uw geboortejaar, -maand en datum (in de vorm NIEUW 1951.02.23) of rijksregisternummer

·                                 voor vennootschappen zonder btw-nummer: uw ondernemingsnummer

 

Wijziging van de gedane voorafbetalingen

De belangrijkste wijzigingen die een belastingplichtige aan zijn voorafbetalingen kan aanbrengen, zijn de volgende opdrachten:

·                                 terugbetaling aan de belastingplichtige

·                                 overschrijving op een postrekening van een ontvangkantoor der belastingen (verrekening met openstaande belastingschulden)

·                                 overdracht naar het volgende aanslagjaar (als eerste voorafbetaling voor dat jaar)

Deze aanvraag tot wijziging dient onder de volgende voorwaarden te gebeuren:

·                                 de voorafbetalingen mogen nog niet verrekend zijn met de verschuldigde belastingen van het betrokken aanslagjaar

·                                 het rekeninguittreksel moet bijgevoegd worden bij de aanvraag

·                                 de aanvraag moet schriftelijk (en liefst per aangetekend schrijven) gebeuren aan de Dienst Voorafbetalingen, Financietoren, Kruidtuinlaan 50 bus 33, 1010 Brussel

·                                 de aanvraag dient toe te komen bij de Dienst der Voorafbetalingen uiterlijk de laatste dag van de tweede maand na het einde van het belastbaar tijdperk, met een minimumtermijn van één maand na verzending van het het rekeninguittreksel van de gedane voorafbetalingen

Na registratie van de gevraagde wijzigingen wordt een nieuw rekeninguittreksel verstuurd met vermelding van alle bewegingen.