VOORTAAN TWEE FORMULES CLAEYS VOOR DE BEREKENING VAN DE ONTSLAGVERGOEDING

 

De nieuwe formule is er twee geworden:

De daling van het resultaat van de nieuwe formule t.o.v. de vorige uit 2004 is vooral te wijten aan het feit dat de multiplicator voor de anciënniteit gedaald is (0,87 i.p.v. 0,88) en aan het feit dat de aftrek aan het einde van de formule gestegen is (1,45 i.p.v. 1).

Voor de zeer hoge lonen werd er vastgesteld dat de rechters stelselmatig gevoelig onder de uitkomst van de formule gingen bij de bepaling van de opzegvergoeding. Daarom is de formule nu opgesplitst en gebruikt men nu voor de lonen vanaf € 120.000 bruto per jaar een aparte formule, waarbij de factor ‘loon’ minder sterk doorweegt.

Formule Claeys anno 2008 voor lonen < € 120.000 per jaar:
(0,87 x anciënniteit) + (0,06 x leeftijd) + (0,037 x loon / 1.000) – 1,45

Formule Claeys anno 2008 voor lonen > € 120.000 per jaar:
(0,87 x anciënniteit) + (0,06 x leeftijd) + (0,029 x loon / 1.000) – 1,45

De formule Claeys is echter geen wet. De wet zegt zelfs niets over hoe de exacte duur van de opzegtermijn bepaald moet worden voor de hogere bedienden. Volgens het Hof van cassatie moet die duur dan weer afhangen van ‘de kans op een gelijkwaardige betrekking’. Door in te spelen op dat criterium, kunt u dus proberen om af te wijken van de formule Claeys. Het gaat om een beoordeling ‘in theorie’, waarbij men nagaat of iemand met gelijkaardige kwalificaties als de ontslagen persoon ‘over het algemeen’ makkelijk een nieuwe job zou kunnen vinden. M.a.w., ook als iemand effectief al een nieuwe job gevonden zou hebben op het moment van het ontslag, moet u toch nog een opzeg toekennen.

Deze kost kan zeer groot worden, dus de raadpleging van een advocaat of consultingafdeling van een sociaal secretariaat is hierbij geen overbodige luxe.