Wanneer aangifte vennootschapsbelasting in te dienen?

 

Om een duidelijk beeld te hebben van de uiterste indieningdatum, is het belangrijk even stil te staan bij het gegeven wanneer de jaarvergadering moet gehouden worden. De jaarvergadering moet gebeuren binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. De aangifte vennootschapsbelasting moet dan in principe de laatste dag van de maand na de maand waarin de jaarvergadering gehouden wordt, ingediend worden. Voor vennootschappen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar of m.a.w. voor vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit op 31 december 2018, zou dan in principe 31 juli ingediend moeten worden. De fiscus heeft recent echter laten weten aangiftetermijn voor de vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 automatisch verlengd wordt tot en met 26 september 2019.

Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar ligt het iets genuanceerder. Voor boekjaren die m.a.w. afsluiten in de loop van 2019, hangt de uiterste wettelijke indieningdatum af van de maand waarin de jaarlijkse algemene vergadering gehouden wordt. Er moet dan een onderscheid gemaakt worden tussen twee hypothesen. Als deze uiterste wettelijke indieningdatum in de periode valt tot en met 26 september 2019, beschikt een vennootschap automatisch over een bijkomende periode tot en met 26 september 2019 voor het indienen van de aangifte. Zo zal een vennootschap die afsluit op 31 maart en waarvan de jaarvergadering uiterlijk op 31 juli 2019 plaats vindt, haar aangifte uiterlijk op 26 september 2019 moeten indienen.

Indien de uiterlijke wettelijke indieningdatum echter na 26 september 2019 valt, moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden. De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder meer dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen. Zo zal de vennootschap in ons voorbeeld die afsluit op 31 maart 2019, maar die haar jaarvergadering houdt in de maand september (met als uiterste datum 30 september 2019, dus binnen de 6 maanden na afsluiten van het boekjaar), haar aangifte moeten indienen uiterlijk op 31 oktober 2019. Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2019 valt, wordt voor vennootschappen automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2020 toegestaan. Dat laatste is het geval voor bv. vennootschappen die afsluiten op 30 juni 2019 en die haar jaarvergadering in de maand november houden. In principe moeten zij hun aangifte vennootschapsbelasting dan ten laatste indienen op 31 december 2019, maar de fiscus staat hier dus uiterlijk 15 januari 2020 toe. Voor een duidelijk overzicht kunt u ook het schema van de fiscus raadplegen op https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/162-tabel-aangiftetermijnen-aj-2019.pdf