Wat verandert aan de Vlaamse woonbonus in 2016?

 

‘Het toe­pas­sings­ge­bied van de woon­bo­nus ver­ruimt tot elke eigen wo­ning, on­ge­acht of het de eer­ste, twee­de of derde wo­ning be­treft. Zo­lang de wo­ning maar be­woond wordt door de kre­diet­ne­mer bij de be­ta­ling van de le­nings­uit­ga­ven. ‘De in­greep stelt paal en perk aan een bizar ne­ven­ef­fect van de Vlaam­se woon­fis­ca­li­teit. Van­daag kan het be­las­ting­voor­deel gro­ter zijn voor wie leent voor een twee­de ge­zins­wo­ning dan voor wie voor het eerst ei­ge­naar wordt.’

Door aan­pas­sing kan het be­las­ting­voor­deel voor wie leent voor een ge­zins­wo­ning en al een an­de­re wo­ning bezit vanaf vol­gend jaar fors lager uit­val­len. Denk aan een jon­ge­re die des­tijds een ap­par­te­ment­je kocht en later samen met zijn part­ner een ge­zins­wo­ning bouwt, ter­wijl het ap­par­te­ment wordt ver­huurd. Of ie­mand die een wo­ning ge­schon­ken kreeg of de volle ei­gen­dom erfde.

Van­daag geeft een le­ning voor een an­de­re ge­zins­wo­ning geen recht op de woon­bo­nus, maar wel op de Vlaam­se be­las­ting­ver­min­de­ring voor het lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen en de Vlaam­se ge­wo­ne ver­min­de­ring voor de in­tres­ten. Die beide be­las­ting­voor­de­len wor­den af­ge­schaft voor le­nin­gen af­ge­slo­ten vanaf 2016.

Aan de grens­be­dra­gen en het be­las­ting­voor­deel van de woon­bo­nus wordt niet ge­raakt. De woon­bo­nus zal vol­gend jaar – net zoals le­nin­gen af­ge­slo­ten in 2015 – maxi­maal 2.360 euro be­dra­gen: 1.520 euro ba­sis­be­drag + 760 euro + 80 euro voor wie drie kin­de­ren ten laste heeft.

ZIE FLOWCHART 

 ‘De ver­ho­gin­gen gel­den de eer­ste tien jaar en zijn er al­leen voor wie leent voor zijn enige wo­ning en dat zo­lang het de enige wo­ning blijft. Wie al ei­ge­naar is van een an­de­re wo­ning kan vanaf 2016 al­leen aan­spraak maken op het ba­sis­be­drag van 1.520 euro’.

Het maxi­ma­le voor­deel van de woon­bo­nus voor wie al een an­de­re wo­ning bezit is 608 euro per jaar.

De woon­bo­nus le­vert een be­las­ting­ver­min­de­ring van 40 pro­cent op. Dat brengt het maxi­ma­le voor­deel voor wie al een an­de­re wo­ning bezit en die ook wenst te be­hou­den op 608 euro per jaar. Of het al dan niet gaat over de enige wo­ning wordt be­oor­deeld op 31 de­cem­ber van het le­nings­jaar. Daar­bij wordt geen re­ke­ning ge­hou­den met een in me­de-ei­gen­dom, vrucht­ge­bruik of blote ei­gen­dom geërfde wo­ning. Even­min met een wo­ning die te koop staat op 31 de­cem­ber van het le­nings­jaar en op de­zelf­de datum een jaar later ef­fec­tief is ver­kocht.

Voor de lo­pen­de le­nin­gen ver­an­dert niets. ‘Dat maakt dat drie Vlaam­se woon­bo­nus­sen naast el­kaar zul­len be­staan’. Voor wie leent voor een an­de­re wo­ning waar­in hij niet gaat wonen, blijft alles bij het oude. Over het be­las­ting­voor­deel voor een twee­de ver­blijf aan de kust of een in­ves­te­rings­pand be­slist niet de Vlaam­se, maar de fe­de­ra­le over­heid. ‘Dus het fe­de­ra­le fis­caal voor­deel van een le­ning voor een twee­de ver­blijf kan nog steeds be­dui­dend hoger lig­gen dan dat van de Vlaam­se woon­bo­nus.’

3 sce­na­rio’s

Hoe­veel le­vert een le­ning voor een twee­de wo­ning op?

Eer­ste wo­ning wordt ver­huurd

Joris leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning naar waar hij ook zal ver­hui­zen. Hij ver­koopt zijn eer­ste wo­ning niet, maar zal die na zijn ver­hui­zing ver­hu­ren.

  • Le­ning 2015

De le­ning geeft recht op: Vlaam­se be­las­ting­ver­min­de­ring voor lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen. Het maxi­ma­le voor­deel is 2.280 x 30% = 684 euro.
Vlaam­se ge­wo­ne be­las­ting­ver­min­de­ring voor de in­tres­ten tegen 40%. Het voor­deel hangt af van het ka­das­traal in­ko­men van de eer­ste wo­ning, maar loopt al snel op tot 500 euro of meer.

  • Le­ning 2016

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus, met een maxi­maal voor­deel van 1.520 x 40% = 608 euro.

Eer­ste wo­ning wordt ver­kocht

Sofie leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning waar­heen zij ook zal ver­hui­zen. Ze zet haar eer­ste wo­ning te koop voor 31 de­cem­ber en zal ze in de loop van het vol­gen­de jaar ef­fec­tief ver­kocht heb­ben.

  • Le­ning 2015

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus op voor­waar­de dat Sofie de twee­de wo­ning be­woont ui­ter­lijk op 31 de­cem­ber 2017. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.280 x 40% = 912 euro.

  • Le­ning 2016

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.280 euro x 40% =912 euro.

Twee­de wo­ning wordt ver­huurd

Maar­ten leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning die hij zal ver­hu­ren. Hij blijft wonen in zijn eer­ste wo­ning.

Le­ning 2015 of 2016
De le­ning geeft recht op:

  • Fe­de­ra­le be­las­ting­ver­min­de­ring voor lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.260 x 30% = 678 euro.
  • Fe­de­ra­le ge­wo­ne in­tres­taf­trek. Het voor­deel hangt af van het ka­das­traal in­ko­men van de twee­de wo­ning, maar loopt al snel op tot 600 euro of meer.