Wat verandert op 1 april?

 

Dos­sier­kos­ten bij een le­ning ge­pla­fon­neerd

De dos­sier­kos­ten die uw ban­ken mag aan­re­ke­nen als u een woon­le­ning af­sluit of her­fi­nan­ciert, wor­den ge­pla­fon­neerd. Voor nieu­we le­nin­gen wor­den de maxi­mum­kos­ten:

  • Het aan­gaan van een hy­po­the­cair kre­diet of een over­brug­gings­kre­diet met hy­po­theek: 500 euro
  • Het aan­gaan van een over­brug­gings­kre­diet zon­der hy­po­theek: 300 euro
  • Voor de com­bi­na­tie van een over­brug­gings­kre­diet en een nieu­we le­ning: 800 euro

Voor de her­fi­nan­cie­ring van het hy­po­the­cair kre­diet (zon­der van bank te ver­an­de­ren) wordt een on­der­scheid ge­maakt naar­ge­lang er per jaar één of twee keer wordt ge­her­fi­nan­cierd. Is die er maar één keer, dan mag de bank maxi­mum 50 pro­cent aan­re­ke­nen van de dos­sier­kos­ten van een initiële le­ning. Als klan­ten van de bank voor een nieuw (‘ini­ti­eel’) woon­kre­diet 500 euro dos­sier­kos­ten be­ta­len, dan moet u bij de her­fi­nan­cie­ring maxi­maal 250 euro be­ta­len.

In het uit­zon­der­lij­ke geval dat er twee her­finan­cieringen zijn per jaar, dan mag de bank nog­maals initiële dos­sier­kos­ten aan­re­ke­nen. Be­taalt u voor een ini­ti­eel kre­diet 500 euro, en vol­gen daar­op twee her­finan­cieringen bin­nen één jaar, dan be­taalt u in het to­taal 1.250 euro aan dos­sier­kos­ten.

An­de­re te­rug­be­ta­ling voor neus­sprays en maag­zuur­rem­mers

Om over­con­sump­tie tegen te gaan en vei­li­ge me­di­ca­tie toe­gan­ke­lij­ker te maken, ver­an­dert op 1 april de te­rug­be­ta­lings­re­ge­ling voor neus­sprays en maag­zuur­rem­mers.

Tot nu toe waren neus­sprays met cor­ti­coste­roïden (zoals Ava­mys, Flixo­na­se Aqua en Na­sonex) al­leen op voor­schrift te ver­krij­gen, maar die zijn vanaf april vrij ver­krijg­baar bij de apo­theek. Chro­ni­sche patiënten die een voor­schrift van hun arts heb­ben, krij­gen wel nog te­rug­be­ta­ling.

Grote ver­pak­kin­gen van maag­zuur­rem­mers wor­den niet meer te­rug­be­taald, omdat be­han­de­lin­gen be­perkt moe­ten blij­ven tot twee maan­den. Alle an­de­re ver­pak­kin­gen van 60 ta­blet­ten of min­der – ook in de hoog­ste do­se­ring – wor­den wel nog te­rug­be­taald. Voor spe­ci­fie­ke patiënten en be­paal­de maag­zuur­rem­mers gel­den wel uit­zon­de­rin­gen.

Geen kwar­taal­voor­schot­ten voor btw meer

De btw-plicht voor zelf­stan­di­gen en som­mi­ge be­drij­ven wordt een heel stuk een­vou­di­ger: ze zul­len niet lan­ger kwar­taal­voor­schot­ten op de btw moe­ten be­ta­len.

Die ver­plich­ting was er tot nog toe voor be­las­ting­plich­ti­gen die kozen voor een btw-aan­gif­te per kwar­taal. Ui­ter­lijk op de twin­tig­ste van de twee­de en derde maand van elk kwar­taal moest er tel­kens een voor­schot van een derde van de ver­schul­dig­de btw van het vo­ri­ge kwar­taal wor­den be­taald. Die ver­plich­ting gold ook voor on­der­ne­min­gen die slechts en­ke­le fac­tu­ren op jaar­ba­sis heb­ben en soms voor­schot­ten be­taal­den voor een kwar­taal waar­in ze geen ver­koop­fac­tu­ren aan­ga­ven en dus geen btw ver­schul­digd was.

Nieu­we re­gels voor wie toe­ris­ten laat over­nach­ten

Het nieu­we Vlaam­se lo­gies­de­creet ver­een­vou­digt de ad­mi­ni­stra­tie­ve re­gels voor wie toe­ris­ten tegen be­ta­ling laat over­nach­ten. Voor alle lo­gies gel­den voort­aan de­zelf­de zeven ba­sis­nor­men in­za­ke vei­lig­heid en ba­sis­kwa­li­teit. Het maakt niet uit of het om een pro­fes­si­o­ne­le uit­ba­ting of een bij­ver­dien­ste gaat. Er wordt even­min on­der­scheid ge­maakt naar­ge­lang u uw lo­gies recht­streeks aan­biedt, via tus­sen­per­so­nen of een in­ter­net­plat­form. De ba­sis­nor­men wor­den aan­ge­vuld met spe­ci­fie­ke uit­ba­tings­nor­men per type lo­gies.

Alle lo­gies moe­ten ver­plicht di­gi­taal aan­mel­den bij Toe­ris­me Vlaan­de­ren. Zodra uw lo­gies vol­doet aan de ba­sis­voor­waar­den en uit­ba­tings­nor­men, kan u het vrij­wil­lig en gra­tis laten er­ken­nen door Toe­ris­me Vlaan­de­ren, even­tu­eel aan­ge­vuld met een com­fort­clas­si­fi­ca­tie (ster­ren).

Fail­lis­se­ments­dos­sier voort­aan di­gi­taal

Het di­gi­ta­le fail­lis­se­ments­dos­sier Reg­Sol – het Cen­traal Re­gis­ter voor Sol­va­bi­li­teit – gaat van start. Voor elk fail­lis­se­ment uit­ge­spro­ken vanaf 1 april zal het dos­sier di­gi­taal be­waard wor­den. De recht­ban­ken, de cu­ra­to­ren en de schuld­ei­sers (le­ve­ran­ciers, ban­ken, so­ci­a­le ze­ker­heid,…) kun­nen voort­aan de be­lang­rijk­ste do­cu­men­ten van een fail­lis­se­ments­dos­sier elek­tro­nisch op­stel­len, on­der­te­ke­nen en uit­wis­se­len.

Bu­ren­pre­mie voor wie samen re­no­veert

Vanaf april kan u via de net­be­heer­ders Ean­dis en In­frax in­schrij­ven voor de bu­ren­pre­mie voor een ge­za­men­lijk re­no­va­tie­pro­ject. Als min­stens tien wo­nin­gen of ap­par­te­men­ten in de­zelf­de straat of wijk de­zelf­de wer­ken uit­voe­ren, dan is er een pre­mie tot maxi­maal 400 euro per wo­ning of woon­een­heid. Als deel­ne­mer krijgt u niet zelf de bu­ren­pre­mie in han­den, die gaat naar een pro­ject­be­ge­lei­der, de zo­ge­naam­de BE­NO­va­tie­coach. De mo­ge­lij­ke ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen zijn dak- of zol­der­vloe­r­iso­la­tie, iso­la­tie van bui­ten­mu­ren, vloe­r­iso­la­tie, hoog­ren­de­ments­be­gla­zing, in­stal­la­tie van een zon­ne­boi­ler, warm­te­pomp of ven­ti­la­tie­sys­teem.

Tijds­kre­diet uit­ge­breid zon­der dui­de­lijk­heid  over uit­ke­ring

De nieu­we mo­ge­lijk­he­den rond tijds­kre­diet gaan zoals voor­zien in op 1 april, maar vanaf wan­neer deze extra maan­den ook een uit­ke­ring zul­len op­le­ve­ren, is nog niet dui­de­lijk. In het beste geval zal dit vanaf juni het geval zijn. De mi­nis­ter­raad moet die van­daag/vrij­dag nog be­spre­ken.. 

Vanaf 1 april stijgt het aan­tal maan­den waar­in u tijds­kre­diet met mo­tief kan op­ne­men, bij­voor­beeld om te zor­gen voor een kind jon­ger dan 8 jaar, van 36 naar 51 maan­den. Het pal­li­a­tief ver­lof wordt uit­ge­breid van 2 naar 3 maan­den en ou­der­schaps­ver­lof kan ook op­ge­no­men wor­den met een halve dag per week (1/10de).

Maar deze extra maan­den zul­len in eer­ste in­stan­tie nog geen pre­mie van de RVA op­le­ve­ren. Zet de mi­nis­ter­raad vrij­dag het licht op groen en maakt de Raad van State geen be­zwaar, dan zul­len de be­trok­ken uit­voe­rings­be­slui­ten vanaf juni in wer­king tre­den.

Deze ver­tra­ging heeft voor­al ge­vol­gen voor al­leen­staan­de ou­ders die een the­ma­tisch ver­lof, zoals ou­der­schaps­ver­lof, op­neemt. Want hij zal tot dan moe­ten wach­ten op de ho­ge­re uit­ke­ring die hem be­loofd was vanaf april.

Tijds­kre­diet zon­der mo­tief ver­dwijnt vanaf april, maar als com­pen­sa­tie wor­den die niet-ge­werk­te maan­den niet meer af­ge­trok­ken van het aan­tal maan­den die u tijds­kre­diet met mo­tief kunt nemen.