Auteursrechten : heel lucratief en fiscus weet dat. Wees voorbereid op hun vragen.

De aangiftes van auteursrechten zijn de jongste tien jaar vertienvoudigd. Ze worden niet alleen gebruikt in de kunst- en mediasector, maar ook door consultants, advocaten, professoren, architecten en softwareontwikkelaars.
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil met misbruik van auteursrechten aanpakken.

Vanaf 2021 worden er vraag om inlichting gestuurd door de fiscus waar wij als kantoor u attent op maken om de vragen van de fiscus toch  goed door te nemen.

zie info die worden gevraagd  in kader van auteursrechten

 1. Algemeen
 • Gelieve een uitvoerige omschrijving te geven van de activiteiten van de vennootschap gedurende bovenvermelde boekjaren.
 • Hoeveel bedraagt de totale omzet van de vennootschap en de omzet behaald uit auteursrechten?
 • Gelieve een overzicht te geven van de kosten die betrekking hebben op de omzet behaald uit de verkregen auteursrechten
 1. Boekhoudkundig en fiscaal
 • Historiek van de rekeningen met betrekking tot de geboekte auteursrechten voor de voliedige periode 1/10/2018-30/9/2021
 • Kopie van de documenten ter staving van het geboekte auteursrechten
 • Kopie van de betalingsbewijzen van de toegekende auteursrechten
 • Gelieve aan te tonen dat de fiches 281.45 werden ingediend (gelieve een nauwkeurig onderscheid te maken tussen de bedragen die aan elke begunstigde worden toegewezen en zorg voor een duidelijke overeenstemming tussen de in kosten genomen bedragen en de fiches 281.45)
 • Gelieve aan te tonen dat de aangiften 273S werden ingediend (gelieve een nauwkeurig onderscheid te maken tussen de bedragen die aan elke begunstigde worden toegewezen en zorg voor een duidelijke overeenstemming tussen de in kosten genomen bedragen en de aangiften 273S)

Geef per genieter een detail (brutobedrag en forfait kosten en bedrag van de roerende voorheffing) van de berekening.

 • Historiek van de rekening waarop deze ingehouden roerende voorheffing werd geboekt of ten laste genomen
 • Gelieve de betalingsbewijzen van de roerende voorheffing te bezorgen
 1. (Con)cessie van auteursrechten
Onderwerp Informatie of documenten te verstrekken
1. Het werk/oeuvre a)    een gedetailleerde omschrijving van het werk  waarvan het auteursrecht aan de vennootschap is overgedragen via (con)cessie. Nadere gegevens over het ogenblik van de totstandkoming van het (de) werk(en).

b)    wie is(zijn) de auteur(s) van het werk/de werken?

c)    Om te kunnen spreken van een werk dienen de criteria van boek XI titel 5, 6 en 7 van het WER (Wetboek van economisch recht) betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voldaan te zijn:

•      vormgeving: voor ieder onder punt 1. a) beschreven werk: de onderliggende bewijsstukken dat het werk daadwerkelijk werd uitgevoerd (o.a. foto’s, folders, brochures…). Er is enkel auteursrechtelijke bescherming bij concrete uitdrukkingswijzen, er moet verspreiding naar het publiek mogelijk zijn. Gelieve dit aan te tonen met bewijsstukken

•       gelieve de originaliteit en creativiteit van ieder beschreven werk onder punt 1. a) aan te tonen met bewijsstukken

d)    wat is de professionele relatie tussen de vennootschap en de

 

 

auteur(s)? Indien van toepassing, gelieve de arbeidsovereenkomst te bezorgen inclusief de evt bijlagen en addenda
2. Overgedragen

auteursrechten

a) betreft het een cessie (overdracht/vervreemding) of een concessie (licentie) van de auteursrechten?

b) een kooie van het ondertekend contract betreffende de (con)cessie van de desbetreffende auteursrechten

c)     bij gebrek aan ondertekend contract, ieder ander schriftelijk stuk dat het effective bestaan van de fcontaessie van auteursrechten aantoont (factuur, bestelbon, brief om de overdracht van rechten aan te tonen…)

d)    voor zover het niet vermeid is in bovenstaande overeenkomst:

–  de uitdrukkelijke verklaring welk soort vermogensrechten ) zijn overgedragen (reproductierecht. recht op commercialisering, verhuurrecht, uitieenrecht, recht op het kopieren, recht op mededeling of communicatie, distributierecht…)

–  op welk(e) werk(en) slaan de rechten?

–   zijn ze afgestaan of verleend (indien verleend: voor hoelang) en vanaf welke datum?

– wie staat de rechten af/ver!eent de rechten?

–  aan wie worden ze afgestaan/verieend?

–    voor welke prijs? En gelieve de details van de prijsafspraken te bezorgen

3. Exploitatie van het werk a) voor ieder onder punt 1. a) beschreven werk het bewijs dat de overgedragen rechten op dit werk daadwerkelijk werden geexploteerd.

–      door de omzet aan te duiden die dankzij deze auteursrechten werden behaald

–      dit te staven aan de hand van facturen met bijhorende bijlagen, offertes…

b) ze voor ieder onder punt 1. a} beschreven werk het bewijs dat het werk aan een publiek is medegedeeld evenals een omschrijving van het publiek aan wie het werk werd medegedeeld ?

4. De begunstigde van  het auteursrecht a)     de identificatie- en contactgegevens (telefoon + e-mailadres) van de begunstigde(n) van de door de vennootschap betaalde auteursrechten

b)     heeft de vennootschap voor ieder onder punt 1. a) beschreven werk geverifieerd dat de begunstigde(n) van de inkomsten van het auteursrecht de oorspronkelijke auteur is van het werk?

c)     in het geval u bevestigend antwoordt op punt 4. b), gelieve elk document voor te leggen dat de auteur van het werk op ondubbelzinnige wijze identificeert (dit door overlegging van foto’s, ontwerpen, schetsen, werkdocumenten, verslagen enzovoort).

d)     Ingeval de begunstigde de bestuurder is van de vennootschap en een bezoldiging wordt uitbetaald:

–       historiek van de bezoldigingsrekening bezorgen

–       hoe worden deze bezoldigingen vastgelegd?

–      welke prestaties worden er vergoed?

–      ingeval van daling van de bezoldiging tegenover voorqaande jaren, qelieve dit toe te lichten

5. Gedragen kosten U wordt verzocht voor elk van de betrokken boekhoudkundige

 

 

In de plaats van de begunstigde van het auteursrecht (indien van toepassing) periode de volgende gegevens te verstrekken:

a)    een overzicht van de andere kosten die inherent zijn aan het auteursrecht en die door de ene of de andere partij wordt gedragen

b)    een beschrijving van het ingezette personeel en de gebruikte materialen voor de realisatie van het werk

c)    historiek van de kostenrekeningen die verband houden met de auteursrechten

d)    kopie van de facturen of andere stukken betreffende deze rekeningen

e)    heeft de vennootschap kosten ten laste genomen in plaats van de begunstigde van de inkomsten van de auteursrechten (ontwerp- of verbeteringskosten van het werk, arbeidskosten…)?

f)     in het geval u bevestigend antwoordt op punt 5. e), gelieve het bedrag mee te delen van deze gedragen kosten en de onderliggende stukken te bezorgen

6. Betaalde

vergoedingen

a)    gaat het wel degelijk om een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten als bedoeld in artikel 17 §1, 5° WIB 92: het moet een vergoeding betreffen voor de afstand van de auteursrechten en geen vergoeding voor andere prestaties. Gelieve dit aan te tonen.

b)    een gedetailleerde toelichting/berekening met bewijsstukken betreffende de keuze van de gebruikte methode voor de waardering van de betaalde vergoeding voor de (con)cessie van het auteursrecht

c)    werden de vergoedingen betaald overeenkomstig marktconforme prijzen? Gelieve uw antwoord te onderbouwen.

d)    heeft de vennootschap vooraf een vergelijkende studie gemaakt van de prijzen die op de markt worden gehanteerd door andere leveranciers die dezelfde diensten aanbieden? Zo niet, gelieve dit te motiveren.

7. Belastbare inkomsten        te behouden of te verwerven a)    zijn alle kosten door de (con)cessiehouder van de auteursrechten gemaakt om belastbare inkomsten te verwerven?

b)    indien dit het geval is, gelieve dit te staven met de nodige bewijsstukken. Gelieve voor ieder onder punt 1. a) beschreven werk het bewijs te leveren van welk bedraa aan omzet de exoloitatie van de werken heeft oooeleverd.

c)    indien dit niet het geval is, gelieve een verklaring te geven van de reden dat de gemaakte kosten toch noodzakelijk waren voor de verwezenlijking van de activiteiten van de vennootschap. Gelieve dit te staven met de nodige bewijsstukken.

8. Voorafgaande

beslissing

Heeft de vennootschap een aanvraag gedaan bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Indien dit het geval is, gelieve een kopie van de verkregen beslissing (negatief of positief) te bezorgen.