Aangifte personenbelasting nieuwigheden

De deadline voor het indienen van de aangiftes personenbelasting komt dichterbij.

Indien u nog opteert voor de indiening op papier, moet de Administratie uw aangifte ten laatste op 28 juni 2019 ontvangen. Via Tax-on-web kan de aangifte ingediend worden tot 11 juli 2019.
Alaska kan als mandataris uw aangifte indienen tot en met 24 oktober 2019.

Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen. We lijsten hieronder de belangrijkste op.

  • Geen verlies meer van persoons- en gezinsgebonden voordelen bij het genieten van buitenlandse inkomsten. De verrekening wordt helaas nog niet automatisch toegepast in de aangifte. Als belastingplichtige moet hiertoe zelf actie ondernomen worden via het indienen van een bezwaar of het aanvragen van een ambtshalve ontheffing.
  • Aanpassing referentiejaar voor de inkomsten die afzonderlijke belastbaar zijn tegen de gemiddelde aanslagvoet. Vanaf aanslagjaar 2019 is het referentiejaar het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten heeft gehad (met inbegrip van werkloosheidsuitkeringen en pensioenen).
  • Uitbreiding flexi-jobs (oa. naar leerkrachten en gepensioneerden)
  • Invoering algemene pb vrijstelling van dividenden op een bruto schijf van intresten ten bedrage van EUR 640.
  • Invoering pensioenovereenkomst voor zelfstandigen: federale belastingvermindering van 30% op de bruto-premie.
  • Uitbreiding meldplicht inzake buitenlandse rekeningen.
  • Effectenrekening Meldingsplicht voor titularis indien twee of meer effectenrekeningen. Een minderjarige wordt beschouwd als volwaardig titularis.
  • Kostenforfait van 30% voor zelfstandigen met winsten.
  • Carry-back van verliezen in de land- en tuinbouw