Alarmbelprocedure en bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van CORONA

Het CORONA-virus heeft ook zijn economische gevolgen. Het is onze plicht en verantwoordelijkheid als cijferberoeper om u even te laten stilstaan bij één bijzondere situatie, de alarmbelprocedure. Als bestuurder dient u in deze huidige omstandigheden extra aandachtig te zijn zodat uw bestuurdersaansprakelijkheid niet in het gedrang komt.

Situatie. Een onderneming die het financieel moeilijk krijgt, is niets nieuws en bestond ook al voor de hele CORONA-crisis. Indien zich dergelijke situatie voordoet moeten de bestuurders van de getroffen vennootschap tijdig reageren. Ook dit blijft vandaag de norm.

Het feit dat het bestuursorgaan tijdig moet reageren is tevens wettelijk verankerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 2:52).
Dit artikel bepaalt dat het bestuursorgaan moet beraadslagen over de continuïteit van de onderneming en acties moet ondernemen om het verdere bestaan van de onderneming gedurende 12 maanden te garanderen indien gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van die onderneming in het gedrang brengen.

Quid CORONA. Er wordt aangenomen dat COVID-19 een gewichtig en overeenstemmend feit is die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengt/kan brengen. Hierdoor worden veel ondernemingen op basis van art. 2:52 WVV gedwongen om acties te ondernemen.

Alarmbelprocedure. In heel prangende gevallen dienen de bestuurders tevens de alarmbelprocedure op te starten. Om na te gaan of de alarmbelprocedure moet worden opgestart kan gebruik gemaakt worden van twee parameters:

  • Eigen vermogen/netto-actief.

o    BV/CV: Het eigen vermogen van de onderneming is negatief geworden of dreigt negatief te worden (=balanstest).

o    NV: het netto-actief[1] is gedaald tot minder dan de helft of één vierde van het kapitaal.

  • Schulden.

o    Er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de onderneming haar schulden, die binnen de 12 maanden opeisbaar worden, kan betalen.
Dit laatste is een belangrijke vaststelling in de huidige situatie. Hier dient dus zeker met enige argusogen naar te worden gekeken.

 

Niet tijdig reageren? Op basis van artikel 2:52 WVV is het de bedoeling om tijdig in te grijpen. Het valt aan te raden om een verslag op te maken om aan te tonen dat dit artikel werd nageleefd. Zo heeft u als bestuurder een rechtsgrond om op terug te vallen.

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de bestuurders om binnen de  twee maanden na bovenstaande vaststelling (onderneming zit in alarmbelprocedure) de algemene vergadering samen te roepen. Deze beslist dan uiteindelijk over de ontbinding of de verderzetting, mits maatregelen die de continuïteit positief beïnvloeden, van de onderneming.

Indien u als bestuurder artikel 2:52 WVV niet respecteert of niet tijdig acties onderneemt (samenroepen AV) dan kan u aansprakelijk gesteld worden voor alle schulden die hieruit voortvloeien.

Aansprakelijkheid (externe) cijferberoeper. Het is op basis van artikel 23, §5 WER de taak van de (externe) cijferberoeper om de ondernemer/ het bestuursorgaan er schriftelijk van op de hoogte te brengen dat de onderneming zich in een toestand van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang brengen, bevindt.

Deze vaststellingen kan de cijferberoeper doen tijdens het uitvoeren van zijn normale taken voor diens cliënt. Indien de cijferberoeper de ondernemer/het bestuursorgaan niet tijdig informeert over de toestand, kan deze aansprakelijk hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Meer info. Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent CORONA of de alarmbelprocedure, contacteer ons dan gerust telefonisch op het nummer +32484 187434  of via e-mail op het mailadres

[1]     Op basis van de balans kan het netto-actief van de onderneming zeer eenvoudig worden berekend. Dit volgens volgende rekensom: geplaatst kapitaal + uitgiftepremie + reserve + overgedragen winst – overgedragen verlies – verlies boekjaar – eigen aandelen vennootschap.