Alle bedrijfswagens tegen 2026 CO2 norm 0..

Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?

Wat staat er in het regeerakkoord?
Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan een geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet-zero-emissie-auto’s.
Op voorwaarde dat er voldoende betaalbare wagens op de markt zijn en er analyses over de levenscyclus voorhanden zijn, zal de regering op termijn uitsluitend de verkoop van zero-emissiewagens toestaan. Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn’ (verslag van de formateurs Alexander De Croo & Paul Magnette, 30.09.2020) .

Hoe zit dat dan met de tussenperiode 2021-2026?
Daar valt niets over te lezen in het regeerakkoord. Inspiratie vinden we terug in een wetsvoorstel ‘tot vergroening van de bedrijfswagens’ dat reeds op 22.10.2019 ingediend werd door Jef Van den Bergh ( https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0653/55K0653001.pdf ).

Wat staat er in dat wetsvoorstel?
Dit wetsvoorstel is strenger dan wat in het huidige regeerakkoord staat, want nieuwe bedrijfswagens zouden volgens dit voorstel reeds vanaf 2023 emissievrij moeten zijn.

Wat dan met nieuwe bedrijfswagens die wel CO 2 uitstoten?
Nieuwe bedrijfswagens met een CO2 -uitstoot hoger dan nul zouden vanaf 01.01.2023 behandeld worden als loon waarop dan werkgevers en werknemers sociale bijdragen verschuldigd zouden zijn.

Wat met nieuwe bedrijfswagens die geen CO 2 uitstoten?
Bedrijfswagens met zero-emissie genieten een gunstige sociale regeling en worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.
Werkgevers die hun werknemers een bedrijfswagen met een CO2 -gehalte van nul aanbieden, betalen enkel een solidariteitsbijdrage.
Deze solidariteitsbijdrage is afhankelijk van het aantal kilometer dat met dit voertuig afgelegd wordt voor woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.
Voor lopende huur- en leasingcontracten en inschrijvingen blijven de huidige regels gelden.

Tankkaarten.
Ook de fiscale aftrek van tankkaarten wil men jaarlijks degressief verlagen tot 2023, het jaar waarin er enkel nog emissieloze bedrijfswagens mogelijk zijn.
Daarnaast wil dit wetsvoorstel een voordeel alle aard invoeren voor tankkaarten. Dat voordeel alle aard wordt jaarlijks verhoogd tot 2023.

Wat nu op tafel ligt is slechts een wetsvoorstel maar geeft toch al wat richting over hoe de autofiscaliteit zou kunnen evolueren.
Nieuwe bedrijfswagens met CO2 -uitstoot zouden vanaf 2023 aanzien worden als loon waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. Voor tankkaarten zou men een voordeel alle aard invoeren en de fiscale aftrek verder verlagen…