Alles wat je moet weten over energiebesparende maatregelen

Nu hebben de sociale partners afgesproken om de koopkracht van de werknemers te verhogen. Dit gebeurt door de maximale tussenkomst van de werkgever, die niet mag worden overschreden opdat de toekenning van maaltijdcheques een sociaal voordeel zou blijven, te verhogen met €1. De maximale tussenkomst van de werkgever stijgt dus van €4,91 naar €5,91. Anderzijds werd aan de regering gevraagd om in alle gevallen maximaal €1 fiscaal als kost te mogen aftrekken. Dus ook wanneer de werkgeverstussenkomst €4,91 of minder blijft. De regering heeft dit voorstel aanvaard, met dien verstande dat dezelfde regeling wordt uitgewerkt voor de bedrijfsleiders.

 Deze maatregel treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2009

 

  • Sinds een paar jaar tekent zich duidelijk een tendens af waarbij heel wat energiebesparende maatregelen uit diverse hoek op financiële steun kunnen rekenen. In de personenbelasting heeft de federale overheid dit tot nu toe vooral gestimuleerd door middel van een belastingvermindering op specifieke uitgaven. In de economische herstelwet die deze week werd gepubliceerd, zijn in het kader van energiebesparende uitgaven voor woningen opnieuw een aantal voordelen ingevoerd. Eén ding is zeker : onze Belgische fiscaliteit wordt steeds groener…

 

1. De intrestbonificatie van 1,5%

Met ingang vanaf 1.1.2009 wordt door de Staat een intrestbonificatie van 1,5% toegekend op leningen die aan de volgende voorwaarden voldoen :

·         de lening is door een natuurlijke persoon afgesloten

·         de lening is afgesloten vanaf 1.1.2009 tot en met 31.12.2011

·         de lening is afgesloten bij een kredietgever zoals bedoeld in de wet betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren

·         de lening is bestemd voor de financiering van volgende energiebesparende uitgaven :

·         de vervanging van oude stookketels of het onderhoud van een stookketel

·         de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie

·         de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie

·         de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking

·         de plaatsing van dubbele beglazing

·         de isolatie van daken, muren en vloeren

·         de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling

·         een energie-audit van de woning

Deze energiebesparende uitgaven mogen niet fungeren als werkelijke beroepskosten, en mogen evenmin recht geven op investeringsaftrek.

 

De toepassingsvoorwaarden en modaliteiten, in het bijzonder deze van de leningsovereenkomst en de toekenning van de intrestbonificatie, moeten na overleg in de Ministerraad nog worden vastgesteld. Van zodra daar meer duidelijkheid over is, leest u dit op deze webstek.

 

2. Tijdelijke uitbreiding bij de energiebesparende uitgaven

In België zijn 90% van de woningen gebouwd vóór de invoering van normen inzake isolatie. Uit diverse studies blijkt dat de isolatie van muren en vloeren – die nu veelal onbestaande is – zeer voordelig zou kunnen zijn en enorm zou bijdragen in de strijd tegen energieverlies.

 

Daarom heeft de regering beslist om in de lijst van energiebesparende uitgaven die in de personenbelasting recht geven op een belastingvermindering, “uitgaven voor de isolatie van daken” te vervangen door “uitgaven voor de isolatie van daken, de muren en de vloeren.” Let wel : deze maatregel is slechts geldig voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010.

 

3. Overdracht van belastingvermindering naar volgende jaren

De belastingvermindering op de energiebesparende uitgaven zoals opgesomd in punt 1. bedraagt 40% op de werkelijk gedane uitgaven, maar is beperkt tot € 2.770 (AJ 2010) per jaar en per woning. Dit bedrag wordt verhoogd met € 830 (AJ 2010) voor zover die verhoging uitsluitend betrekking heeft op de uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, of de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie.

 

In de economische herstelwet wordt nu met ingang vanaf AJ 2010 een mogelijkheid tot overdracht voorzien. Wanneer het totaal bedrag van de verschillende belastingverminderingen méér bedraagt dan het hierboven vermelde grensbedrag, dan kan het overschot worden overgedragen op de 3 inkomstenjaren die volgen op het jaar waarin de uitgaven werkelijk zijn gedaan. Het totaal bedrag van overgedragen belastingverminderingen + nieuwe belastingverminderingen blijft echter wel beperkt tot het bewuste grensbedrag. Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de betreffende energiebesparende uitgaven betrekking hebben op werken die worden uitgevoerd aan een woning die sedert ten minste 5 jaar in gebruik is genomen op het moment van de aanvang der werken.

 

4. Verdeling van de belastingvermindering bij een gemeenschappelijke aanslag

Tot nu toe werd bij een gemeenschappelijke aanslag de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van :

§          het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van die woning, voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn

§          het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten, voor echtgenoten die huurder zijn

 

Vanaf AJ 2010 wordt de belastingvermindering steeds evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen, zoals dat voorheen dus reeds voor huurders het geval was. Hetzelfde geldt voor de belastingvermindering voor passiefhuizen.

 

5. Nieuwe belastingvermindering voor intresten m.b.t. energiebesparende uitgaven

Naast energiebesparende uitgaven en investeringen in passiefhuizen, wordt nu ook voor intresten op leningen voor energiebesparende uitgaven een belastingvermindering voorzien. Deze bedraagt 40% van de intresten die vanaf 1.1.2009 door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder werkelijk zijn betaald tijdens het inkomstenjaar, na aftrek van de 1,5% intrestbonificatie vanwege de Staat.

 

De belastingvermindering is echter niet van toepassing op :

§          intresten die fungeren als werkelijke beroepskosten

§          intresten die in mindering worden gebracht van inkomsten van onroerende goederen

§          intresten van hypothecaire leningen die als aftrekbare besteding in rekening worden gebracht

 

Ook hier wordt de belastingvermindering bij een gemeenschappelijke aanslag evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen.

 

6. Terugbetaalbaar belastingkrediet voor isolatie van daken, muren en vloeren

Belastingplichtigen die weinig of geen belasting verschuldigd zijn, hebben weinig boodschap aan een maatregel die aanzienlijke belastingverminderingen verleent voor energiebesparende uitgaven. Vandaar dat de regering heeft beslist om – in navolging van de maatregel voor dienstencheques die trouwens werd vereenvoudigd – de belastingvermindering voor investeringen in isolatie van daken, muren en vloeren om te zetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit uiteraard in de mate dat ze niet in mindering werd gebracht van de verschuldigde personenbelasting. Indien het belastbaar inkomen hoger ligt dan de belastingvrije som, kan men echter geen beroep doen op het terugbetaalbaar belastingkrediet.

Deze maatregel is tijdelijk, en geldt voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010.