Auto met buitenlandse nummerplaat : hoe zat dat?

Voertuigen die in België in het verkeer word gebracht moeten hier worden ingeschreven met als resultaat dat verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling is verschuldigd.
Er zijn echter een aantal uitzonderingen dewelke door het KB van 18 juni 2014 worden gewijzigd en uitgebreid (inwerkingtreding op 1 oktober 2014).

Hierna belichten we de situatie zoals die voortaan van toepassing is voor een Belgische verblijfhouder (natuurlijke persoon) die een in het buitenland ingeschreven voertuig gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep en in bijkomende orde voor zijn privé verplaatsingen.

Tot voor 1 oktober 2014

was een dergelijk voertuig vrijgesteld van inschrijving

·         indien dit voertuig (a) ter beschikking was gesteld door een buitenlandse werkgever aan

·         een Belgische verblijfhouder die verbonden was door een arbeidsovereenkomst

·         en een bijzonder btw-attest aanwezig was in het voertuig.

De voorwaarde van de aanwezigheid van dergelijk btw-attest is geschrapt.

In plaats hiervan moeten de volgende documenten zich voortaan aan boord bevinden:

– een kopie van de arbeidsovereenkomst; én

– een door de buitenlandse werkgever opgesteld document waaruit blijkt dat deze het voertuig ter beschikking stelt van de betrokken werknemer.

Indien de gebruiker van het voertuig echter niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst is maar bijvoorbeeld een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de onderneming die het voertuig ter beschikking stelt, dan moeten volgende documenten aanwezig zijn in het voertuig:

– een kopie van de opdracht; én

– een door de buitenlandse opdrachtgever opgesteld document waaruit blijkt dat deze het voertuig ter beschikking stelt van de medecontractant.

Verder voorziet het KB : een korte kosteloze periode

ook in een nieuwe uitzondering voor voertuigen die voor een korte kosteloze periode van ten hoogste één maand ter beschikking worden gesteld van een Belgische verblijfhouder.

In dergelijke situatie

moet een door de buitenlandse titularis opgesteld document aan boord zijn waaruit blijkt dat laatstgenoemde toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode met vermelding van de einddatum.

Evenmin is er inschrijvingsplicht voor een voertuig dat wordt gebruikt door een in het buitenland verblijfhoudende student gedurende de effectieve duurtijd van zijn studies in België, deze enkel in België verblijft om zijn studies verder te zetten in een Belgische onderwijsinstelling én mits aanwezigheid in het voertuig van een geldig attest van zijn laatste inschrijving in voornoemde onderwijsinstelling.