Belastingvermindering bij omzetverlies in coronatijden

Een natuurlijke persoon die geld in brengt in een vennootschap, die door de Coronacrisis een omzetverlies heeft geleden, kan daarvoor in zijn/haar privé-aangifte een belastingvermindering genieten.
De Kamer heeft begin juli deze steunmaatregel goedgekeurd. We bekijken de toepassingsvoorwaarden en de omvang van de belastingvermindering.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijke persoon die geld inbrengt in een vennootschap kan daarvoor o.m. nieuwe aandelen op naam in ruil ontvangen. Om vennootschappen, die door de Coronacrisis een omzetverlies hebben geleden te ondersteunen, krijgen voormelde natuurlijke personen privé een belastingvermindering toegekend.
De aandelen moeten wel dan uiterlijk op 31 december 2020 volstort zijn.

De vennootschap moet daarenboven aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Zo moet het o.m. om een kleine vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gaan.
  Om als een kleine vennootschap gekwalificeerd te worden mag een vennootschap op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijden, nl. een personeelsbestand van 50 werknemers, een jaaromzet van 9.000.000 euro en een balanstotaal van 4.500.000 euro.
  Het verwerven van aandelen in o.m. een beleggings- of financieringsvennootschap is sowieso uitgesloten van de steunmaatregel.
 • De vennootschap mag de ingebrachte gelden ook niet aanwenden voor o.m. de uitkering van dividenden of het verstrekken van leningen.

Vennootschap

Een vennootschap kan voor deze tijdelijke gunstmaatregel maximaal 250.000 euro aan inbrengen genieten. Het maximum van 250.000 euro staat wel los van de maximumbedragen die gelden voor de belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven.
Beide fiscale gunstmaatregelen kunnen dus gecombineerd worden waardoor een recent opgericht vennootschap (die door de Coronacrisis omzetverlies heeft geleden) dus eigenlijk maximaal 500.000 euro via beide gunstmaatregelen kan opstrijken. Het omzetverlies moet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 sterk gedaald zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met minstens 30%.
Wanneer het om een startende vennootschap gaat, moet de omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 worden vergeleken met de opzet die vooropgesteld werd in het financieel plan.

 • De belastingvermindering bedraagt
  • 20% met een maximum van 100.000 euro.
  • De belastingvermindering geldt wel per belastingplichtige waardoor o.m. echtgenoten die gezamenlijk belast worden, kunnen genieten van de belastingvermindering tot maximum 200.000 euro.
  • Een natuurlijk persoon mag voor de belastingvermindering tot maximaal 30% aandelen verwerven die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
  • Het exces komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.
  • De natuurlijke persoon moet het aandelenbezit tevens 5 jaar aanhouden en de vennootschap zal dat moeten attesteren voor het jaar van de inbreng en de daarop volgende vijf jaren.
  • Zoniet, wordt de belastingvermindering geprorateerd teruggenomen in functie van de ontbrekende maanden.
  • Concreet zal dat gebeuren via een belastingvermeerdering in de privé-aangifte.