Bestaan er belastingvermindering voor renovatiewerken?

  • Wie geld leent aan iemand die een onroerend goed wil renoveren om er zelf in te gaan wonen, kan voortaan aanspraak maken op een belastingvermindering. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo moet een specifieke renovatieovereenkomst worden opgemaakt, en moet het gaan om een “Vlaams” onroerend goed dat sinds een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd staat. Deze belastingvermindering wordt door de Vlaamse Overheid via de aangifte personenbelasting toegekend, en is geldig voor renovatieovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2009.
  • Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 2,5% op het ontleende bedrag tot 25.000 euro, met een maximum van 625 euro per jaar. Het ontleende bedrag is het gemiddelde van de bedragen die op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen. Deze belastingvermindering geldt zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de renovatieovereenkomst.

 

Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden om van de belastingvermindering te kunnen genieten?

1.       Het gebouw moet op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst opgenomen zijn in één of meer van volgende registers of lijsten :

§          het leegstandsregister dat beheerd wordt door de gemeente en tot 31 december 2009 door Wonen Vlaanderen

§          de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, die beheerd wordt door RO-Vlaanderen

§          de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, die beheerd worden door Wonen Vlaanderen

Gegevens over deze lijsten zijn beschikbaar bij de huisvestingsdienst of de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

2.       Als het goed op de datum van de overeenkomst langer dan 4 jaar opgenomen is in voorgaande registers of lijsten, komt het niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

3.       Het gebouw moet na de renovatie voor een periode van minimaal 8 jaar dienen als hoofdverblijfplaats van ten minste één van de kredietnemers.

4.       De duur van de renovatieovereenkomst mag maximaal 30 jaar bedragen.

5.       De kredietgever mag noch in de periode van 5 jaar vóór het sluiten van de renovatieovereenkomst, noch tijdens de duurtijd van de overeenkomst zakelijke rechten (bv. eigendom, vruchtgebruik,…) hebben op het gebouw.

6.       Als er voor de lening intresten bedongen worden, dan mag de rentevoet niet méér bedragen dan de referentierentevoet die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst hanteerde voor haar leningen aan particulieren die een woning kopen of renoveren.

7.       Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. De kredietnemer op zijn beurt mag tijdens de looptijd van de renovatieovereenkomst noch kredietgever noch kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst.

8.       Zowel de kredietgever als de kredietnemer moeten natuurlijke personen zijn. Vennootschappen of verenigingen zijn dus uitgesloten.

 

Hoeveel bedraagt de referentierentevoet van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen?

 

VAN

TOT

RENTEVOET

01/07/2008

4,71%

02/07/2008

04/11/2008

4,99%

05/11/2008

06/01/2009

4,72%

07/01/2009

03/02/2009

4,06%

04/02/2009

01/09/2009

4,43%

02/09/2009

heden

4,17%

 

Zijn er sancties mogelijk voor de kredietgever wanneer de kredietnemer verhuist voordat hij 8 volle jaren in de woning woont?

Vermits het decreet met betrekking tot de belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst een minimale bewoningsplicht van 8 jaar oplegt, kan de fiscus de al genoten belastingvermindering van de kredietgever terugvorderen wanneer de kredietnemer voortijdig de gerenoveerde woning verlaat. Uiteraard geldt dit ook wanneer er bewust onjuiste informatie werd verstrekt om ten onrechte van de belastingvermindering te kunnen genieten.

Het is dus raadzaam dat de kredietgever bij de aanvullende bepalingen in de renovatieovereenkomst de clausule opneemt, dat de kredietnemer aan de kredietgever een bedrag gelijk aan de (teruggevorderde) belastingvermindering zal uitbetalen wanneer de kredietnemer verhuist vooraleer 8 volle kalenderjaren verstreken zijn, te rekenen vanaf de datum dat de gerenoveerde woning de hoofdverblijfplaats van de kredietnemer wordt.

 

Wat moet de kredietgever doen om de belastingvermindering te verkrijgen?

1.       een renovatieovereenkomst opstellen aan de hand van het modelformulier en laten ondertekenen door kredietgever en kredietnemer

2.       de ondertekende overeenkomst binnen 45 dagen na de datum ervan per aangetekende brief opsturen naar of tegen ontvangstbewijs afgeven op het volgende adres :

Wonen Vlaanderen

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 7

1000 Brussel

In de toekomst zal ook een electronisch aangetekende zending naar renovatieovereenkomst@rwo.vlaanderen.be mogelijk zijn, maar deze functionaliteit is nog niet operationeel.

Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, worden zowel kredietnemer als kredietgever op de hoogte gebracht. De kredietgever krijgt in dat geval ook het registratienummer van de renovatieovereenkomst.

Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt alleen de kredietgever daarvan op de hoogte gebracht. Hij kan dan eventueel een bezwaar indienen, waarna de administrateur-generaal van Wonen Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing zal nemen over de registratie.

3.       aan de hand van het gekregen registratienummer Wonen Vlaanderen op de hoogte brengen van :

§          de data waarop de renovatiewerkzaamheden gestart en voltooid zijn

§          de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer

§          de datum waarop het onroerend goed als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer in gebruik wordt genomen

 

Hoe kan je de belastingvermindering effectief genieten?

Vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin Wonen Vlaanderen in kennis is gesteld van de ingebruikname van de woning als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer, bezorgt Wonen Vlaanderen aan de kredietgever het eerste attest van belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten.

 

Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering, vult de kredietgever op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens aan, en voegt er het attest bij dat hij van Wonen Vlaanderen heeft ontvangen.

Mocht u hulp nodig hebben tijdens het invullen van uw aangifteformulier, neemt u het best contact op met het call center van financiën op het nummer 0257/257.57.

Vervolgens bezorgt Wonen Vlaanderen vóór 31 mei van elk aanslagjaar een nieuw attest zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de renovatieovereenkomst.

 

Wat zijn de voordelen voor de kredietnemer van de renovatieovereenkomst?

De kredietnemer verkrijgt een goedkope lening waaraan – buiten de eventuele intresten – geen kosten verbonden zijn. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten ten belope van 30.000 euro, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.