BTW verlaging zet Belgen aan het renoveren

De na­ken­de btw-ver­ho­ging van 6 naar 21 pro­cent voor re­no­va­ties van wo­nin­gen tus­sen 5 jaar en de 10 jaar oud vanaf begin vol­gend jaar, zet velen aan om nog dit jaar nog te re­no­ve­ren. Voor de derde maand op rij slo­ten de Bel­gen in mei mas­saal meer re­no­va­tie­kre­die­ten af.

In mei vroe­gen bijna dub­bel zo­veel Bel­gen een woon­kre­diet aan bij hun bank in ver­ge­lij­king met mei 2014. Het be­drag dat zij wil­len lenen ligt bijna 88 pro­cent hoger dan een jaar eer­der. Ook het aan­tal ver­strek­te kre­die­ten lag vo­ri­ge maand aan­zien­lijk hoger dan een jaar eer­der: +65 pro­cent in aan­tal en + 64% in be­drag.

De cij­fers van zowel het aan­tal ver­strek­te kre­die­ten als het aan­tal kre­diet­aan­vra­gen wordt nog steeds sterk beïnvloed door de her­finan­cieringen, geeft de kre­diet­ver­e­ni­ging van het kre­diet aan, dat deze sta­tis­tie­ken maan­de­lijks ver­za­melt. On­danks een lich­te ren­te­ver­ho­ging is de kre­diet­ren­te im­mers nog steeds his­to­risch aan­trek­ke­lijk laag.

De be­lang­rijk­ste trend in de maand­cij­fers is even­wel de nieu­we aan­groei van het aan­tal ver­strek­te kre­die­ten voor de re­no­va­tie van een wo­ning. Deze trend zette in maart in en is sinds­dien al­leen maar ver­sterkt. In april was er een jaar-op-jaar-aan­groei met ruim 50%, in mei ging het al om een toe­na­me met 60 pro­cent. Ook de kre­die­ten voor aan­koop met re­no­va­tie groei­den aan met 22 pro­cent, na een toe­na­me met 33 pro­cent in april.

Met de toe­loop voor re­no­va­tie­kre­die­ten an­ti­ci­pe­ren kre­diet­ne­mers on­ge­twij­feld op de na­ken­de af­schaf­fing van het ver­laag­de btw-ta­rief voor re­no­va­ties aan wo­nin­gen tus­sen 5 en 10 jaar. Mo­men­teel pro­fi­te­ren die nog van een ver­laagd btw-ta­rief van 6 pro­cent, maar vanaf ja­nu­a­ri 2016 geldt voor hen ook het nor­ma­le ta­rief van 21 pro­cent.

Dat ver­laag­de ta­rief geldt al­leen als u die wer­ken laat uit­voe­ren door een aan­ne­mer. Doe-het-zel­vers val­len so­wie­so uit de boot en be­ta­len nu ook al 21 pro­cent btw op de aan­koop van ma­te­ri­a­len.

Voor wo­nin­gen ouder dan tien jaar blijft het ver­laag­de ta­rief van 6 pro­cent over­eind, ook na 1 ja­nu­a­ri 2016.