Corona: kan je meerdere keren beroep doen op overbruggingsrecht?

Meermaals pech?

U kunt meerdere keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens de volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en vier kwartalen voor de sociale rechten. Als u bijvoorbeeld naar aanleiding van een beschadiging (gedwongen onderbreking) al zes maanden een uitkering hebt ontvangen, hebt u op een later moment, bijvoorbeeld naar aanleiding van een faillissement, nog recht op de overige zes maanden uitkering.

Algemene voorwaarden overbruggingsrecht

Algemene voorwaarden overbruggingsrecht

Om aanspraak te maken op het overbruggingsrecht, moet u aan zes algemene voorwaarden voldoen:

·         Uw hoofdverblijfplaats is in België.

·         U was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.

·         U was tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.

·         U hebt minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee).

·         U hebt geen enkele beroepsactiviteit meer.

·         U bent jonger dan 65 jaar en u kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, …).