Corona:Investeren in coronatijden.25 procent extra tegemoetkoming

Door de Corona III-wet werd de gewone investeringsaftrek, die normaliter voor dit jaar 8% bedroeg, tijdelijk verhoogd naar 25%.
De vraag die dan kan gesteld worden is of die verhoogde investeringsaftrek ook kan toegepast worden op specifieke investeringen, zoals energiebesparende investeringen waarvoor normaliter sinds 1 januari 2020 een aftrek geldt van 13,5%. De fiscus heeft dit onlangs verduidelijkt.

Investeringsaftrek

Om vooreerst alles nog eens op een rijtje te zetten… normaliter bedroeg de gewone investeringsaftrek voor ‘gewone’ investeringen gedaan sinds 1 januari 2020 8%.
Door de coronacrisis heeft de regering die ‘gewone’ investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25% voor investeringen die worden/werden gedaan sinds 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

  • De tijdelijke verhoging geldt zowel
  • voor eenmanszaken als voor vennootschappen.
  • Naast die ‘gewone’ investeringsaftrek is er nog
  • een verhoogde investeringsaftrek voor o.m. octrooien, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca- inrichtingen,
  •  voor investeringen sinds 1 januari 2020 waarvoor in principe 13,5 % aftrek van toepassing is zowel in de personen- als vennootschapsbelasting.
  • VOORWAARDEN/ 2. 100% beroepsmatig. De aftrek is enkel mogelijk voor investeringen die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt en voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische activiteiten (art. 68-69 en 201 WIB 92) . Investeringen die deels privé gebruikt worden, bv. een gsm, zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien altijd uitgesloten van de IA.4. Vennootschappen moeten fiscaal klein zijn. Uw vennootschap moet klein zijn (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) . Dit betekent dat ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden mag hebben: een omzet van € 9.000.000, een balanstotaal van € 4.500.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Als meer dan een van die criteria overschreden of niet meer overschreden worden, dan heeft dit wel pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.
  • 3. Afschrijvingsritme. De investeringen moeten op minstens drie jaar afgeschreven worden om de IA te genieten.
  • 1. Investeringen in nieuwe staat. De IA kan enkel toegepast worden op investeringen in nieuwe (lees: nog niet gebruikte) (im)materiële vaste activa.

Eenmanszaak versus vennootschap

Hoeveel belasting bespaart uw vennootschap?


Stel, u laat (na 11.03.2020) verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2020 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 x 25%). Tegen het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20%) betekent dat een belastingbesparing van € 2.500. Stelt u de investering echter uit tot 2021, dan bedraagt uw belastingbesparing slechts € 800 (€ 50.000 x 8% x 20%).

 

Hoeveel belasting bespaart uw eenmanszaak?
Stel, u laat (na 11.03.2020) verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2020 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 x 25%). Tegen een tarief van 54% in de personenbelasting betekent dat een besparing van € 6.750. Stelt u de investering echter uit tot 2021, dan bedraagt uw besparing slechts € 2.160 (€ 50.000 x 8% x 54%).

De vraag die kan gesteld worden is wanneer een onderneming dit jaar bv. een milieuvriendelijke investering doet (aan verhoogde investeringsaftrek van 13,5%) ook kan opteren om daarvoor de gewone investeringsaftrek (van momenteel 25%) te gebruiken.
In dat laatste geval kan er op fiscaal vlak immers voordeel gedaan worden. De fiscus laat verstaan dat in het antwoord op die vraag een onderscheid moet gemaakt worden tussen eenmanszaken en vennootschappen.
In het eerste geval is het antwoord volmondig ja. Ook in de vennootschapsbelasting kan dit principe toegepast worden voor zover de investering dan uiteraard gebeurt sinds 12 maart en 31 december 2020 en het om een kleine vennootschap (kmo) gaat.

De vennootschap moet klein zijn voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt gedaan.

 

Overdracht

Tenslotte moeten vennootschappen die van deze piste gebruik willen maken, ermee rekening houden dat wanneer er voor het betrokken belastbaar tijdperk onvoldoende winst is om deze investeringsaftrek toe te passen er geen onbeperkte overdracht in de tijd, maar enkel een overdracht naar het daaropvolgende belastbaar tijdperk mogelijk is.
De tijdelijke corona gunstmaatregel om ten aanzien van ‘gewone’ investeringen de overdracht naar de volgende twee belastbare tijdperken te verlenen, geldt immers enkel voor investeringen gedaan in 2019 en dus niet voor investeringen sinds 12 maart tot en met 31 december 2020.

Hou er rekening mee dat indien er voor het lagere tarief van 13,5% (in kader van de verhoogde investeringsaftrek voor specifieke investeringen) zou geopteerd worden, de investeringsaftrek wel overdraagbaar is naar de volgende jaren en dus niet beperkt tot één jaar.

Wat met de IA indien u verlies maakt?

IA 2020 is één jaar overdraagbaar. Mogelijkerwijs heeft u voor boekjaar 2020 onvoldoende winst of zelfs verlies en kan de IA dus niet ‘gebruikt’ worden. Als de gewone IA wegens gebrek aan voldoende belastbare winst niet toegepast kan worden in het jaar van de investering, dan kan deze nog overgedragen worden naar het eerstvolgende boekjaar. Een IA van 2020 die in boekjaar 2020 (aj. 2021) niet ‘opgesoupeerd’ kan worden, is nog overdraagbaar naar boekjaar 2021 (aj. 2022).

IA 2019 is twee jaar overdraagbaar. De overdracht van ongebruikte IA voor investeringen in 2019 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken i.p.v. één belastbaar tijdperk (wet 15.07.2020, BS 23.07.2020) .

Voor investeringen tussen 12.03.2020 en 31.12.2020 heeft u recht op een IA van 25% i.p.v. 8%. Indien u de IA niet kunt toepassen, is die in principe één jaar overdraagbaar, de IA van 2019 is echter voor twee jaar overdraagbaar.