Dakisolatie kan ik belastingsvermindering krijgen?

In Brussel en Vlaanderen heeft een belastingplichtige resp. sinds inkomstenjaar 2016 en 2017/aanslagjaar 2017 en 2018 privé geen recht meer op een belastingvermindering voor de dakisolatie aangebracht aan zijn woning. Enkel in het Waals gewest blijft de fiscale vermindering overeind. De Administratie heeft onlangs zijn zgn. FAQ’s over dakisolatie geüpdatet en wijst daarbij op een opmerkelijk punt voor in Brussel of Vlaanderen gelegen woningen. We lichten toe.

Dakisolatie is geen federale, maar een gewestelijke aangelegenheid. Het is m.a.w. de gewestelijke overheid, dus Vlaanderen, Wallonië en Brussel die ter zake de fiscale spelregels bepalen om recht te hebben op een belastingvermindering voor dakisolatie. Aanvankelijk bestond die belastingvermindering in alle gewesten, maar geleidelijk aan is ze gesneuveld, te beginnen in het Brussels Hoofdstedelijke gewest voor uitgaven gedaan in 2016 (aanslagjaar 2017). Ook voor inkomstenjaar 2017/aanslagjaar 2018 stond Brussel dus geen belastingvermindering en daar komt voor de aangifte personenbelasting van dit jaar, dus voor inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019, geen verandering in.

Daarna trok Vlaanderen een streep door de rekening voor uitgaven gedaan in 2017 (aanslagjaar 2018). Voor aanslagjaar 2018 bestond er nog wel een overgangsregeling. Een belastingplichtige die dan in dakisolatie geïnvesteerd had, kon dan alsnog de uitgaven daarvan in zijn aangifte personenbelastingen over aanslagjaar 2018 in mindering brengen indien hij/zij vóór 31 december 2016 een schriftelijk akkoord had gesloten met een aannemer. Daarnaast moest hij/zij vóór 31 december 2016 een voorschot hebben betaald, en tenslotte moest de gehele factuur vóór 31 december 2017 betaald zijn. Na die overgangsregeling was het gedaan met de Vlaamse belastingvermindering voor dakisolatie. Heeft u in 2018 dakisolatie laten aanbrengen, dan kunt u in uw aangifte over inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019 daarvoor niet aankloppen bij de Vlaamse overheid.

Enkel in het Waalse gewest bestaat de belastingvermindering nog, ook nog voor uitgaven gedaan in 2018. Echter, zoals de Administratie in zijn zgn. FAQ’s op 15 februari 2019 heeft verduidelijkt, is niet de ligging van de woning die bepalend is voor de belastingvermindering, maar wel waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft. Anders gezegd, heeft u in 2018 aan een woning in Brussel of Vlaanderen dakisolatie laten aanbrengen, dan betekent dit niet zomaar dat u in uw aangifte over inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019 geen recht zou hebben op een belastingvermindering. Dat zal immers wel zo zijn indien u op 1 januari 2019 uw fiscale woonplaats in Wallonië heeft. Is dat zo, dan kunt u – indien alle voorwaarden vervuld zijn – wel een belastingvermindering krijgen vermits het Waalse gewest dan bevoegd is, ook al ligt de woning dus in Vlaanderen of Brussel.