Dakisolatie : welke uitgaven geven recht op belastingvermindering ?


Dakisolatie : welke uitgaven geven recht op belastingvermindering ?

Van de kosten die worden gemaakt in het kader van het isoleren van het dak van een woning, geven enkel die uitgaven recht op belastingvermindering welke ‘noodzakelijk’ zijn voor de levering en plaatsing van de isolatie.
Uitgesloten zijn bv. de kosten voor materialen die wezenlijk deel uitmaken van het dak zelf (zoals dakpannen). Deze administratieve interpretatie van de belastingvermindering vindt nu haar weerklank in een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, van 16 december 2014 (nog niet gepubliceerd).

Belastingvermindering voor dakisolatie

Het federale WIB 1992 kende een belastingvermindering toe voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk waren betaald voor de isolatie van het dak van een woning waarvan de belastingplichtige eige­naar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder was (oud art. 145/24 WIB 1992). Thans vindt men ook de belastingvermindering voor dakisolatie in artikel 145/47 WIB 1992.

Welke uitgaven ?

Naar de mening van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is het duidelijk dat de wetgever hier alleen de kosten heeft beoogd, die

·         ‘noodzakelijk’ zijn voor de isolatie van het dak,

·         inclusief plaatsing,

·         Komen niet in aanmerking

o    met uitzondering van de materialen die een wezenlijk deel uitmaken van het dak zelf (dakpannen, leien, roofing, zink, enz.).

o    Ook het herwerken van de gootbak en afvoerbuizen,

o    het plaatsen van gipskarton, vezelplaten of een lattenplafond om de isolatie te bedekken, komen niet in aanmerking.

o    De dak afdichting in rubber, die op de isolatielaag werd gelegd, en de aanpassingswerken aan de gootbak

o    en de afvoerbuizen omdat de dakrand door de isolatiewerken werd opgehoogd, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

o     

Met andere woorden, komt dus niet het volledig vernieuwen van een plat dak in aanmerking voor de belastingvermindering, maar enkel de levering en plaatsing van de isolatie en van een dampscherm. Te streng ?

De vraag rijst evenwel of deze interpretatie niet te streng is en er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen :

* werken die in essentie te maken hebben met de (volledige) vernieuwing van het dak van een woning, zodat het isoleren slechts een onderdeel is van de werken;

* werken die in essentie louter bedoeld zijn om het dak te isoleren en waarbij de overige werkzaamheden (bv. bedekking van het isolatiematerieel) noodzakelijkerwijs slechts het gevolg zijn van de isolatie.

Kan men in dit laatste geval dan niet verdedigen dat de ‘overige’ werkzaamheden’ eveneens in aanmerking komen voor belastingverminde­ring op basis van de eenvoudige regel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt : de ‘hoofdzaak’ slaat op het isoleren van het dak en de ‘bijzaak’ slaat op alles wat strikt nodig is om dat hoofddoel te bereiken ?