De kmo-portefeuille: maak gebruik van de subsidies voor opleiding en advies

Hoe zit dat precies?

Wilt u een opleiding (laten) volgen of een advies vragen, dan kunt een beroep doen op de nieuwe Vlaamse KMO-portefeuille die in de plaats komt van het vroegere zgn. BEA. Wat is dat precies?

De KMO-portefeuille. Dat houdt kortweg in dat u subsidies kunt bekomen van de Vlaamse overheid voor o.m. advies, opleiding, technologie, enz.

INHOUDSOPGAVE

De kmo-portefeuille: maak gebruik van de subsidies voor opleiding en advies. 1

Hoe zit dat precies?. 1

Vooral advies en opleiding?. 1

Een mooie tussenkomst van de Vlaamse overheid. 1

Niet elke opleiding of advies komt in aanmerking. 2

Komen niet in aanmerking voor de steunmaatregel:2

 

Vooral advies en opleiding? 

De meeste aan­vragen voor subsidies gaan inderdaad daarover… Bestelt u een advies of schrijft u zich in voor een op­leiding, dan kunt u hiervoor een subsidie vragen ten belope van 50% van de kostprijs. De maximum­subsidie die u kunt vragen per jaar is € 2.500 voor advies en € 2.500 voor opleiding.

Het maakt daarbij niet uit of u uw activiteiten uitoefent door middel van een vennootschap of via een eenmanszaak.

Ook specifiek advies dat u wenst in te winnen voor het reilen en zeilen binnen uw zaak komt vaak in aanmerking voor een subsidie van 50% of zelfs 75%.

Het is daarbij wel van belang dat de opleiding of het advies wordt gevolgd of verkregen bij een erkende instelling of bij een erkende dienstverlener.


Een mooie tussenkomst van de Vlaamse overheid

Een onderneming – ongeachte de juridische vorm – kan per kalenderjaar tot 15.000 € subsidies ontvangen via de kmo-portefeuille voor de pijlers opleiding, advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning. Daarbovenop kan een onderneming tot 25.000 € subsidies ontvangen voor strategisch advies en coaching. Uit onderstaande tabel kan u afleiden hoeveel u jaarlijks maximaal aan subsidies kan ontvangen:

 

 

 

Opleiding

Advies

Advies internationaal   ondernemen

Technologieverkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per   pijler

2.500 €

2.500 €

5.000 €

10.000 €

25.000 €

10.000 €

Maximum per   kalenderjaar

Alle pijlers samen 15.000 €

25.000 €

Als ondernemer zal u in het gros van de gevallen voornamelijk geïnteresseerd zijn in een subsidie voor opleiding en advies. Voor beiden kan u op die manier tot 10.000 € laten subsidiëren zodat ze u in totaal slechts 5.000 € kosten.

Maar bekijk zeker ook eens de subsidies binnen de andere domeinen. Misschien komt uw onderneming wel in aanmerking voor een technologisch advies rond een innovatievraagstelling. Of heeft uw onderneming buitenlandse ambities op het vlak van export of investeringen?

Indien het advies betrekking heeft op een kantelmoment binnen uw onderneming en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn, dan kan zij daarvoor tot maximaal 25.000 € subsidies ontvangen binnen de kmo-portefeuille. Tot slot kan uw onderneming nog subsidies ontvangen voor coaching bij bedrijfsoverdracht, voor energiebesparende maatregelen, …

 

Niet elke opleiding of advies komt in aanmerking

Belangrijk om weten is dat de subsidies enkel van toepassing zijn, indien de opleidingen en adviezen worden verstrekt door erkende dienstverleners.

Er wordt u maar een subsidie verstrekt indien de opleiding gericht is op het huidige en toekomstige functioneren van uw kantoor of bedrijf. De opleiding moet bijdragen tot zijn versterking, groei of transformatie.

Weet dat dit in de praktijk vrij ruim wordt bekeken. Indien u voor het reilen en zeilen binnen uw zaak specifiek advies wenst in te winnen bij een erkende dienstverlener, dan kan u ook daarvoor een subsidie van 50% ontvangen.
Denk bijvoorbeeld aan een:

·                          SWOT-analyse [1] over de werking van uw bedrijf of een product en bijhorend advies

·                          investeringsanalyse voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw

·                          specifiek fiscaal advies

·                         

 

Komen niet in aanmerking voor de steunmaatregel:

·                          wettelijk verplichte adviezen

·                          adviezen van permanente of periodieke aard

·                          adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming zoals courant boekhoudkundig en fiscaal advies, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, …

·                          ….


Subsidieaanvraag en betaling verlopen volledig elektronisch

U kunt pas een subsidieaanvraag via het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille) indienen zodra uw onderneming via hun website is geregistreerd. Die aanvraag van de subsidie neemt wat tijd in beslag, maar is zeker niet onoverkomelijk en mag zeker geen argument zijn om er geen gebruik van te maken. Wie het wat gewoon is, doet er maximaal vijf minuten over.

Hou alvast uw elektronische identiteitskaart, ondernemingsnummer en de NACEBEL-code van uw onderneming klaar.

Vergeet ook niet uit het oog dat elke subsidieaanvraag ten laatste 14 dagen NA de startdatum van de prestaties moet zijn ingediend. Zoniet gaan de subsidies aan uw neus voorbij en dat zou zonde zijn.