Voorafbelalen van belastingen heeft dat nut?

Wat zijn de voordelen om tijdens het jaar voorafbetalingen te doen van belastingen?

De berekende vennootschapsbelasting inclusief 3% aanvullende crisisbijdrage, verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing,…) dient als basis waarop de vermeerdering moet worden berekend. De vermeerdering is echter niet van toepassing op :

§          de afzonderlijke aanslagen

§          de bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór 1.1.1990 plaatsvonden

§          verdeling van het maatschappelijk vermogen

§          voordelen van alle aard door vennootschappen in vereffening

 

Hoeveel bedraagt de vermeerdering?

De vermeerdering is gelijk aan het bedrag waarop de vermeerdering moet worden toegepast, vermenigvuldigd met 2,25 maal de basisrentevoet. Voor aanslagjaar 2010 bedraagt de basisrentevoet 3%, zodat er met 6,75% moet worden vermenigvuldigd.

 

Hoe vermijdt men effectieve betaling van vermeerdering?

Door voldoende voorafbetalingen te storten, vermijdt men effectieve betaling van vermeerdering. Het totaal bedrag van de bonificaties, verbonden aan de gestorte voorafbetalingen, wordt immers van de berekende vermeerdering afgetrokken. Wanneer het saldo lager is dan 30 euro, of lager dan 1% van de vennootschapsbelasting waarop ze is berekend, dan is geen vermeerdering verschuldigd.

 

Bedrag van de bonificaties voor voorafbetalingen

Bij een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar, zijn de bonificaties voor voorafbetalingen, gestort in het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd :

§          voor gestorte VA uiterlijk op 10/04 : VA x basisrentevoet x 3 (AJ 2010 : 9%)

§          voor gestorte VA uiterlijk op 10/07 : VA x basisrentevoet x 2,5 (AJ 2010 : 7,5%)

§          voor gestorte VA uiterlijk op 10/10 : VA x basisrentevoet x 2 (AJ 2010 : 6%)

§          voor gestorte VA uiterlijk op 20/12 : VA x basisrentevoet x 1,5 (AJ 2010 : 4,5%)

Opmerking : wanneer een vervaldatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag verschoven.

 

Tijdelijke vrijstelling van vermeerdering

Er wordt geen vermeerdering toegepast op de vennootschapsbelasting die volgens de verminderde tarieven werd berekend, én die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap.

 

Betalingsmodaliteiten

Voorafbetalingen voor vennootschappen kunnen uitsluitend worden gedaan bij de “Dienst der Voorafbetalingen”, door storting of overschrijving op postrekening 679-2002330-56. In de mededeling dient het registratienummer te worden overgenomen, dat vermeld staat in de mededeling op het betaalformulier dat door de “Dienst der Voorafbetalingen” wordt opgestuurd. Betalingen op bovenvermelde postrekening met vermelding van dit registratienummer, worden geacht te zijn gestort voor rekening van de belastingplichtige die bij de “Dienst der Voorafbetalingen” door dát registratienummer geïdentificeerd is.

 

Voorafbetalingen door niet-geregistreerde vennootschappen

Belastingplichtigen die nog niet ingeschreven zijn in het repertorium van de “Dienst der Voorafbetalingen” krijgen uiteraard geen automatische betalingsuitnodiging toegestuurd. Wanneer zij voorafbetalingen storten, moet hun identiteit en adres duidelijk zichtbaar zijn bij de overschrijving of storting. In de mededeling moet het ondernemingsnummer worden vermeld.

 

Uiterlijke betaaldata bij afwijkende boekjaren

Het definiëren van de kwartalen bij boekjaren die niet samenvallen met het kalenderjaar, gebeurt op basis van volgende regels :

§          indien het boekjaar niet aanvangt op de eerste dag van de maand, wordt die maand niet meegeteld

§          indien het boekjaar niet eindigt op de laatste dag van de maand, wordt die maand voor een volle geteld

§          een begonnen kwartaal wordt voor een vol kwartaal geteld

Dit betekent dat een bepaald kwartaal slechts volledig wordt geteld, indien het tenminste één vol geachte maand bevat.

 

A. Het boekjaar telt 12 maanden, maar valt niet samen met een kalenderjaar

De 4 uiterste data om voorafbetalingen te storten zijn : de tiende dag van de vierde, de zevende en de tiende maand, en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

 

B. Het boekjaar telt meer dan 12 maanden

De 4 uiterste data om voorafbetalingen te storten worden bepaald alsof de winst wordt gerealiseerd tijdens de laatste 12 maanden van het boekjaar : de tiende dag van de negende laatste, zesde laatste en derde laatste maand, en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

 

C. Het boekjaar telt minder dan 12 maanden wegens wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, ontbinding of afsluiting van de vereffening

 

kwartaal waarin het boekjaar afsluit

te volgen regel

aantal voorafbetalingen

uiterste betaaldata

eerste

één

VA4 op 10e dag van de 4e maand(*)

tweede

twee

VA3 op 10e dag van de 4e maand(*)
VA4 op 10e dag van de 7e maand(*)

derde

drie

VA2 op 10e dag van de 4e maand(*)
VA3 op 10e dag van de 7e maand(*)
VA4 op 10e dag van de 10e maand(*)

vierde

vier

VA1 op 10e dag van de 4e maand(*)
VA2 op 10e dag van de 7e maand(*)
VA3 op 10e dag van de 10e maand(*)
VA4 op 20e dag van de laatste maand(*)

(*) ten opzichte van het normale boekjaar van 12 maanden

 

D. Het boekjaar telt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de beroepswerkzaamheid

 

kwartaal van oprichting

te volgen regel

aantal voorafbetalingen

uiterste betaaldata

vierde laatste

vier

VA1 op 10e dag van de 9e laatste maand
VA2 op 10e dag van de 6e laatste maand
VA3 op 10e dag van de 3e laatste maand
VA4 op 20e dag van de laatste maand

derde laatste

drie

VA2 op 10e dag van de 6e laatste maand

VA3 op 10e dag van de 3e laatste maand
VA4 op 20e dag van de laatste maand

tweede laatste

twee

VA3 op 10e dag van de 3e laatste maand
VA4 op 20e dag van de laatste maand

laatste

één

VA4 op 20e dag van de laatste maand

 

Vermeerderingspercentage bij afwijkende boekjaren

Het algemeen percentage van de vermeerdering bedraagt niet 2,25 maal de basisrentevoet, maar is variabel naargelang van de duur van het boekjaar, uitgedrukt in kwartalen. Het wordt berekend als het gemiddelde van de bonificatiepercentages die effectief voor dat boekjaar van toepassing zijn :

duur van het boekjaar (in kwartalen)

rangorde van het of de kwartalen

principieel verschuldigde totale vermeerdering ingeval geen enkele voorafbetaling is gedaan

één kwartaal

VA4

%VA4

twee kwartalen

VA3 + VA4

(%VA3 + %VA4) / 2

drie kwartalen

VA2 + VA3 + VA4

(%VA2 + %VA3 + %VA4) / 3

 

Wijziging van oorspronkelijke bestemming van voorafbetalingen

De “Dienst der Voorafbetalingen” stuurt de betrokken belastingplichtigen na verloop van het belastbaar tijdperk een rekeninguittreksel. Hierop vindt men een detail van de verrichtingen die betrekking hebben op dat belastbaar tijdperk. Dit rekeninguittreksel is echter niet definitief, maar kan indien gewenst worden gewijzigd.

 

Ten eerste kunnen derden een rechtzetting vragen, indien nodig door terugbetaling, van de materiële vergissingen die begaan zijn bij het uitvoeren van stortingen of overschrijvingen voor rekening van de belastingplichtige.

Ten tweede kunnen de belastingplichtigen op wiens naam de voorafbetalingen geboekt zijn, vragen dat de gestorte bedragen, gedeeltelijk of volledig, worden :

§          terugbetaald

§          overgeschreven op de postrekening van een ontvangkantoor der belastingen

§          overgedragen naar het volgend belastbaar tijdperk

 

Voorwaarden tot wijziging :

§          De betaling mag nog niet verrekend zijn met de inkomstenbelasting verschuldigd door de belastingplichtige op wiens naam de betaling door de “Dienst der Voorafbetalingen” is geboekt.

§          Het rekeninguittreksel der voorafbetalingen moet, voor zover dit al ontvangen werd, samen met de aanvraag tot wijziging naar de “Dienst der Voorafbetalingen” worden opgestuurd.

§          De aanvraag tot wijziging moet schriftelijk gebeuren bij de “Dienst der Voorafbetalingen”.

 

Indien derden om een rechtzetting van een materiële vergissing verzoeken, moet hun aanvraag uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op het belastbaar tijdperk waarop de stortingen of de overschrijvingen betrekking hebben, bij de “Dienst der Voorafbetalingen” toekomen.

Indien belastingplichtigen om een terugbetaling, overschrijving of overdracht verzoeken, moet hun aanvraag uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op het belastbaar tijdperk waarop de voorafbetalingen betrekking hebben, bij de “Dienst der Voorafbetalingen” toekomen. Die termijn kan echter niet minder zijn dan één maand te rekenen vanaf de verzending van het rekeninguittreksel der voorafbetalingen.

 

Wanneer een belastingplichtige de teruggave van een voorafbetaling aanvraagt, mag de terug te betalen som zonder formaliteit aangewend worden ter betaling van de door de betrokken belastingplichtige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen, ermee gelijkgestelde belastingen, BTW, in hoofdsom en aanhorigheden, voor zover deze niet betwist zijn. Dit geldt zelfs in geval van beslag, overdracht, toestand van samenloop of van een insolvabiliteitsprocedure.

Wanneer deze sommen wél betwist zijn, kan de ontvanger der directe belastingen deze terug te betalen voorafbetalingen alsnog aanwenden ter aanzuivering van deze sommen. Dit recht kan hij uiteraard niet uitoefenen ten opzichte van nog verschuldigde BTW.

 

Terugbetaling van belastingen als voorafbetaling

Belastingplichtigen die een aanslagbiljet ontvangen welke een fiscale terugbetaling aankondigt, kunnen deze terugbetaling in aanmerking doen nemen als voorafbetaling voor het volgende belastbaar tijdperk. Daartoe dienen zij per brief een verzoek te richten aan de “Dienst der Voorafbetalingen”, vóóraleer de terugbetaling daadwerkelijk vereffend wordt. De “Dienst der Voorafbetalingen” zal de belastingplichtige inlichten over het gevolg dat aan zijn verzoek wordt gegeven, en over de te volgen praktische werkwijze.

 

Adres van de “Dienst der Voorafbetalingen”

North Galaxy

Toren A

Koning Albert II-laan 33 bus 42

1030 Brussel