Die­sel­rij­den, drin­ken en roken gaan u meer kos­ten

Im­pact taxshift op uw con­sump­tie

In hoe­ver­re maakt de taxshift zijn naam waar en voelt u de be­las­tin­gen ver­schui­ven van uw ar­beids­in­ko­men naar uw da­ge­lijk­se be­ste­din­gen? De re­ge­ring hoopt mil­jar­den te halen uit de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen op mo­tor­brand­stof­fen, al­co­hol en tabak, en in min­de­re mate fris­drank. Komt een deel daar­van ook uit uw por­te­mon­nee, of over­weegt u uw ge­woon­ten te ver­an­de­ren?

Tan­ken

Voor veel Bel­gen zal de ac­cijns­ver­ho­ging op die­sel, zeker tegen 2018, het sterkst voel­baar zijn in het huis­houd­bud­get. De re­ge­ring heeft er­voor ge­op­teerd de ac­cijn­zen op die­sel te laten toe­ne­men en die op ben­zi­ne te laten dalen, om te­gen­gas te geven aan de ver­die­se­ling van het Bel­gi­sche wa­gen­park.

Con­creet

ver­ho­gen de ac­cijn­zen op een volle tank die­sel (50 liter) vol­gend jaar met 2 euro, in 2017 nog­maals met 2 euro en in 2018 met 3 euro. In to­taal be­taalt u in 2017 dus per tank­beurt 7 euro ac­cijn­zen meer dan nu. Bij ben­zi­ne gaat er in de ko­men­de drie jaren jaar­lijks 1,30 euro af voor 50 liter, of een klei­ne 4 euro in to­taal.

Mo­men­teel omvat een die­sel­prijs van 1,15 euro per liter voor 0,4288 euro aan ac­cijn­zen. 7 euro ac­cijn­zen extra per 50 liter tegen 2018, be­te­kent dus 0,14 euro extra per liter. Voor ben­zi­ne (95 oc­taan) is dat 0,6152 euro aan ac­cijn­zen op een prijs van 1,369 euro (maxi­mum­prijs). Daar gaat tegen 2018 0,078 euro per liter aan ac­cijn­zen af.

Wie met een ben­zi­ne­wa­gen rond­rijdt, ziet de re­ke­ning aan ac­cijn­zen dus een beet­je af­ne­men. Maar wie met een die­sel­wa­gen 20.000 à 25.000 ki­lo­me­ter af­maalt in een jaar, ziet de tel­ler snel rich­ting 150 euro extra ac­cijn­zen gaan.

We heb­ben onze voor­beeld­ge­zin­nen wat ver­schil­len­de ver­plaat­sings­be­hoef­ten aan­ge­me­ten, in de tabel kunt u af­le­zen hoe­veel extra of min­der ze vol­gend jaar be­ta­len voor hun wa­gen­brand­stof (aan ac­cijn­zen, los van even­tu­e­le schom­me­lin­gen van de olie­prijs) en in welke mate het ver­schil te­gen­over de hui­di­ge si­tu­a­tie aan­tikt in 2018.

 

Extra accijnzen per jaar (druk op de link)
Drank

U laat het niet aan uw hart komen en ont­kurkt bij een lek­ke­re maal­tijd naar goede ge­woon­te een fles­je wijn? Vol­gens cij­fers van de sec­tor­fe­de­ra­tie werd in 2014 350 mil­joen liter wijn (al dan niet met bub­bels), ster­ke­drank en aan­ver­wan­ten zoals cider ver­kocht in ons land, samen goed voor 4 mil­jard euro omzet. Zowat 250 mil­joen liter daar­van was ‘stil­le’ wijn, dus zon­der bub­bels.

Op dat ge­lief­de glas heft de re­ge­ring voort­aan ook extra ac­cijn­zen. De sec­tor pleit er­voor de in­voe­ring van die ver­ho­ging, die de re­ge­ring liefst al op 1 no­vem­ber zou laten in­gaan, op zijn minst wat ach­ter­uit te duwen, al was het maar omdat er al ein­de­jaars­pro­mo­fol­ders ge­drukt zijn en al veel of­fer­tes en con­trac­ten op­ge­maakt zijn. Dat de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen nog af­ge­zwakt zou wor­den, is ech­ter een il­lu­sie.

Op uw fles wijn zit straks voor 68 cent aan ac­cijn­zen, op een fles bub­bels wordt dat 2,32 euro.

Per fles wijn (met een al­co­hol­ge­hal­te boven 8,5%) stij­gen de ac­cijn­zen (in­clu­sief btw) met ruim 16 cent, van 52 naar 68 cent. Ove­ri­gens min­der be­licht, maar door de stij­gen­de po­pu­la­ri­teit niet on­be­lang­rijk: de ac­cijn­zen op een fles mous­se­ren­de wijn (cham­pag­ne, cava, crémant, sekt,…) gaan van 1,78 euro per fles (incl. btw) naar 2,32 euro per fles.

En als u al eens graag een glas van een of an­de­re ge­des­til­leer­de drank nut­tigt, dan bent u de staats­kas nog meer aan het spek­ken. De ac­cijn­zen op ster­ke­drank gaan door de taxshift 2,6 euro per fles (mee­st­al 70 cl) hoger. Het al­co­hol­vo­lu­me van de drank is mee­be­pa­lend voor het ni­veau van de ac­cijn­zen. De ac­cijns op een fles whis­ky met een al­co­hol­vo­lu­me van 40% komt op 8,38 euro, op een fles gin met een al­co­hol­vo­lu­me van 37,5% wordt dat 7,86 euro. De btw van 21 pro­cent wordt ook op de ac­cijn­zen ge­he­ven.

Onze voor­beeld­ge­zin­nen geven van con­ster­na­tie het ‘bo­dem­pje whis­ky om te be­ko­men van de werk­week’ dan maar he­le­maal op… Een pin­tje dan maar? Daar­op ver­ho­gen de ac­cijn­zen met 1 cent. De Bel­gi­sche Brou­wers stel­den voor­af al dat dat een ver­ho­ging van 16 pro­cent op de ac­cijn­zen is, wat be­te­kent dat nu per pint ge­mid­deld 6,25 cent aan ac­cijn­zen wordt be­taald.

Fris­drank

Tot nader order een pak lager, maar goed voor de groot­ste com­mo­tie eer­der deze week: de ac­cijns­ver­ho­ging op fris­dran­ken. Per liter fris­drank komt er 3 cent bij, wat dus 1 cent per blik­je van 33 cl be­te­kent. Ge­zond­heid­s­eco­no­men be­to­gen dat die be­dra­gen veel te laag lig­gen om tot een ge­drags­wij­zi­ging te lei­den, lees: om ons dan toch maar naar water te doen grij­pen. Er was ook felle kri­tiek op het feit dat voor­lo­pig geen on­der­scheid kan wor­den ge­maakt tus­sen fris­dran­ken met ge­wo­ne sui­ker en va­ri­an­ten met sui­ker­ver­van­gers zoals as­par­taam of ste­via. Twee ar­gu­men­ten die voor te­gen­stan­ders aan­to­nen dat dit be­zwaar­lijk een ‘ge­zond­heids­taks’ kan wor­den ge­noemd, en dat het ‘een plat­te be­las­ting’ is.

In haar re­ac­tie ver­stop­te mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open VLD) niet dat de taks er snel­ler is ge­ko­men dan ge­pland, en dat ze hem lie­ver in­ge­bed had ge­zien in het rui­me­re Voed­sel­plan waar­mee ze over en­ke­le maan­den wil komen. Te­ge­lijk liet ze ver­staan dat de taks dan mis­schien nog hoger gaat. Om te kun­nen dif­fe­ren­tiëren op basis van de zoet­stof moe­ten nieu­we ca­te­go­rieën wor­den ge­de­fi­ni­eerd in de re­gel­ge­ving voor ac­cijn­zen. Zodra dat is ge­beurd, kan de taks op dran­ken met sui­ker­ver­van­gers even­tu­eel lager, en die op dran­ken met echte sui­ker hoger.

Roken

Ook de ro­kers krij­gen een bij­ko­men­de ac­cijns­ver­ho­ging voor­ge­scho­teld. De re­ge­ring ver­hoogt met name de ac­cijn­zen op rol­ta­bak. Die was in ons land tot nu toe uit­ge­spro­ken goed­ko­per dan si­ga­ret­ten, in die mate zelfs dat jon­ge­ren de jong­ste jaren mas­saal naar rol­ta­bak over­stap­ten.

Vol­gend jaar komt er al 0,13 euro bij op een pakje si­ga­ret­ten en 0,70 euro op een pak rol­ta­bak. In 2018 loopt het op naar 0,32 euro extra (te­gen­over nu) voor een pakje si­ga­ret­ten en 2,88 euro voor een pak rol­ta­bak.

Mo­men­teel be­lo­pen de ac­cijn­zen en btw op een pakje van 19 si­ga­ret­ten van 5,50 euro al 4,18 euro (76%). Dat ligt in lijn met het ad­vies dat de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie geeft aan over­he­den die het ta­baks­ge­bruik wil­len te­rug­drin­gen. Ze sug­ge­reert de be­las­ting op si­ga­ret­ten op zowat 75 pro­cent van de prijs te leg­gen.

Niet voor het eerst

Het is geen nieu­we truc die de re­ge­ring-Mi­chel heeft ver­zon­nen, ook voor­gan­gers gre­pen al eens naar ac­cijns­ver­ho­gin­gen om gaten te dich­ten, al dan niet met een plei­dooi voor een ge­drags­ver­an­de­ring erbij. De be­dra­gen per pakje si­ga­ret­ten, per liter die­sel of glas wijn ogen mee­st­al niet zo spec­ta­cu­lair, maar ge­cu­mu­leerd over en­ke­le ver­ho­gin­gen heen kan het wel op­lo­pen.

En ook voor de staats­kas loopt het op. Ac­cijn­zen waren in 2014 goed voor meer dan 7 mil­jard euro aan ont­vang­sten. Al­co­hol­hou­den­de dran­ken le­ver­den in 2014 bijna 740 mil­joen euro aan ac­cijn­zen op. De ont­vang­sten aan ac­cijn­zen uit ta­baks­pro­duc­ten lie­pen in 2014 op tot 2,2 mil­jard euro. Die­sel le­vert ruim 3,4 mil­jard aan ac­cijn­zen op, en ben­zi­ne goed 1 mil­jard.