Doorfacturatie van restaurantkosten : hoe kan je dat correct doen?

Restaurantkosten zijn in principe slechts voor 69% aftrekbaar. Wanneer u ze echter correct doorfactureert aan uw cliënten, kunnen die restaurantkosten voor u tóch 100% aftrekbaar zijn. Een recent arrest verduidelijkt hoe u dat doet…

Boekhoudkundig een nuloperatie

Kosten. De restaurantkosten die u maakt in de uitvoering van opdrachten voor uw cliënten, neemt u in eerste instantie op in uw kosten. Ze verminderen dus uw boekhoudkundig resultaat.

Opbrengsten. Wanneer u die kosten echter doorfactureert, worden ze gecompenseerd door een opbrengst. Boekhoudkundig is dit dus een nuloperatie, want per saldo hebben die kosten geen effect op uw boekhoudkundig resultaat.

Fiscaal geen nuloperatie

Beperkt aftrekbaar. Zoals u weet is de aftrek van restaurantkosten, ook al zijn ze volledig beroepsmatig, in principe beperkt tot 69% (art. 53, 8° WIB 92) of m.a.w. restaurantkosten zijn voor 31% niet aftrekbaar.

Ook indien doorgefactureerd! De beperking moet volgens de fiscus toegepast worden bij degene die de uitgave doet en ze in zijn kosten opneemt, bij u dus, en niet bij uw cliënt voor wie de doorgerekende kosten deel uitmaken van de prijs van uw diensten. De doorfacturatie verandert dus niets aan het principe van de beperkte aftrekbaarheid, zelfs indien die kosten afzonderlijk op uw factuur vermeld zijn (Comm. IB 53/164.1) .

Twee keer belast dus? Inderdaad! De verworpen restaurantkosten die u doorfactureert, worden immers een keer belast als niet-aftrekbare kosten en dan nog een tweede keer omdat ze door de doorfacturatie in uw opbrengsten zitten.

Wat zegt de rechtspraak? De rechtspraak is het helaas met de fiscus eens. Onlangs heeft ook het Hof van Cassatie het standpunt van de fiscus bevestigd (Cass., 20.02.2014) .

Soms toch volledig aftrekbaar!

Wanneer? De fiscus aanvaardt dat de niet aftrekbare restaurantkosten toch verminderd worden met de doorgefactureerde restaurantkosten als de doorfacturatie ‘volledig transparant’ is.

Volledige transparantie? U moet de restaurantnota’s ‘op een onverbloemde wijze’ en voor hetzelfde bedrag doorrekenen aan uw cliënt via een factuur of een kostennota. Dit betekent dat op zijn minst de aard van de dienst, de naam van het restaurant en de datum van de maaltijd op de factuur of de kostennota vermeld moet worden én dat er een fotokopie van het restaurantbonnetje toegevoegd moet worden (Comm. IB 53/165, 1°) .

Voordeel? De beperking van de aftrekbaarheid van de restaurantkosten speelt dan bij uw cliënt en niet meer bij uzelf!

Let op! Indien uw cliënt niet in België gevestigd is, kunt u op deze manier maar aan de aftrekbeperking ontsnappen indien uw buitenlandse cliënt in België belastbaar is in de belasting der niet-inwoners en de beperking daadwerkelijk bij hem toegepast wordt (Comm. IB 53/165, 2°) .

Tip 1. Dezelfde principes gelden voor de Btw.

Tip 2. Krijgt u zelf van het restaurant, hotel, … een globale factuur zonder uitsplitsing voor de zaalverhuur, catering en dranken, vraag dan een creditnota én een correct gedetailleerde factuur, zodat u het bedrag van de beperkt aftrekbare kosten heel precies kent.

Let op! Voor andere beperkt aftrekbare kosten, zoals autokosten die u doorrekent aan een cliënt, speelt de aftrekbeperking altijd bij u.

Heeft u restaurantkosten gemaakt die u wilt doorrekenen aan uw cliënt, vermeld die kosten dan duidelijk afzonderlijk op uw factuur, naast de vergoeding voor uw eigenlijke prestaties. Die kosten zijn dan voor u voor 100% aftrekbaar en de aftrekbeperking van 69% geldt voor uw cliënt.