E-bike nieuwe regels en andere

Neen, het zijn al­lang niet al­leen maar se­ni­o­ren die kie­zen voor het com­fort van de tra­pon­der­steu­ning van een elek­tri­sche fiets. Ook voor veel jon­ge­re men­sen is een e-bi­ke het ide­a­le ver­voers­mid­del om bij­voor­beeld bood­schap­pen in de stad te doen. Ge­daan met de el­len­di­ge files of de ein­de­lo­ze zoek­tocht naar een par­keer­plaats. ‘Van de ver­koch­te fiet­sen is van­daag ge­mid­deld 25 à 30 pro­cent elek­trisch. In fiets­win­kels in de Vlaam­se ste­den loopt dat aan­deel soms op tot de helft’.
Negen op de tien zijn nog al­tijd ‘klas­sie­ke’ elek­tri­sche fiet­sen: met tra­pon­der­steu­ning en een maxi­ma­le snel­heid van 25 ki­lo­me­ter per uur. Maar snel­le­re elek­tri­sche fiet­sen – de speed pe­de­lecs – win­nen snel aan po­pu­la­ri­teit. ‘Voor­al der­ti­gers en veer­ti­gers die op zo’n 15 à 20 ki­lo­me­ter van hun werk wonen, zien er een al­ter­na­tief in voor hun woon-werk­ver­keer. Dik­wijls wor­den ze daar­toe ook aan­ge­zet door het mo­bi­li­teits­be­leid van hun werk­ge­ver’, zegt De­crock. Voor die snel­le elek­tri­sche fiet­sen – die tot 45 ki­lo­me­ter per uur halen – komen er vanaf 1 ok­to­ber een reeks ver­plich­tin­gen: een cer­ti­fi­caat, rij­be­wijs, helm, num­mer­plaat en ver­ze­ke­ring. Wie al een speed pe­de­lec heeft, krijgt tot 31 de­cem­ber 2016 om zich in orde te stel­len. ‘Maar er wordt nog volop on­der­han­deld om de re­gu­la­ri­sa­tie­pe­ri­o­de met een jaar te ver­len­gen tot eind 2017’, zei mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit François Bel­lot (MR) eer­der deze week.

 

Wat moet u weten voor­al­eer u op een elek­tri­sche fiets stapt?