Elektrische wagen kopen: 120 procent recupereerbaar hoe boeken?

Dat kosten op zich aftrekbaar zijn voor een groter bedrag dan de werkelijke gedragen kosten is op zich merkwaardig maar de wet voorziet in bepaalde gevallen wel degelijk in dergelijke mogelijkheid. Bepaalde beroepskosten kunnen immers fiscaal worden afgetrokken aan 120 %.

Voorbeelden hiervan zijn oa. kosten die door een werkgever gemaakt worden in het kader van een georganiseerd gemeenschappelijk vervoer met minibussen, autobussen of of autocars van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling; bepaalde kosten gemaakt inzake beveiliging; bepaalde kosten om het fietsgebruik door personeelsleden aan te moedigen voor wat betreft hun verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling; of autokosten andere dan brandstofkosten met betrekking tot voertuigen die een zero-emissie CO2 hebben.

Om de extra 20 % kosten fiscaal te kunnen aftrekken (en te behouden) in de vennootschapsbelasting moet voldaan zijn aan de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit wil zeggen dat het overeenstemmend bedrag op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief moet geboekt zijn en blijven én het bedrag mag niet dienen voor de toewijzing aan de wettelijke reserve of enige toekenning.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft een ontwerpadvies (2013/x) gepubliceerd waarin wordt toegelicht hoe het een en ander boekhoudkundig moet worden verwerkt.

In haar advies stelt de Commissie uitdrukkelijk dat in de boekhouding in principe geen rekening wordt gehouden met de fiscale aftrek én dat de kosten of de afschrijvingen indien het om een vast actief, boekhoudkundig worden verwerkt voor het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten. Om tegemoet te komen aan genoemde onaantastbaarheidsvoorwaarde is de CBN van oordeel dat gewerkt moet worden met een passiefrekening 132 Belastingvrije reserves en een kostenrekening 689 Overboeking naar belastingvrije reserves. Dit betekent dat het fiscaal aftrekbare bedrag dat hoger is dan de werkelijke gedane of gedragen kosten via deze rekeningen zal worden geboekt.

Zoals gebruikelijk besluit de Commissie met een voorbeeld.

Een vennootschap koopt in januari 20×0 een auto met een uitstoot van nul gram CO2 voor 25.000 euro. De afschrijvingstermijn is 5 jaar. In het jaar 20×0 worden 1.100 euro gebruikskosten gemaakt andere dan brandstofkosten. De vennootschap maakt aanspraak op 120 % verhoogde fiscale aftrek.

Boekingen tijdens het boekjaar
Aankoop voertuig:

Debet Credit
240 Rollend materiaal – aanschaffingsw. 25.000
440 Leveranciers 25.000
Kosten voertuig:

Debet Credit
610 Diensten en diverse goederen 1.100
440 Leveranciers 1.100
Boekingen einde boekjaar
Afschrijvingen voertuig (Lineair 20%):

Debet Credit
630 Afschrijvingen op materiële vaste activa 5.000
249 Rollend materieel – geboekte afschrijvingen 5.000
Aanleg reserve (20% van de afschrijvingen en 20 % van de gebruikskosten):

Debet Credit
689 Overboeking naar belastingvrije reserves 1.220
132 Belastingvrije reserves 1.220