Energiebesparende maatregel: voorbeeld van hoe factuur of attest moet uitzien

Energiebesparende maatregel :
Hier voorbeeld wat op de factuur of welk attest moet worden afgeleverd:

 

Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de

vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 14524, § 1 WIB 92

Bijlage bij factuur nummer : …………….. van ../../….

Uitvoerder van de werken :

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………..

Straat + nr : ……………………………………………………………………………………………………….

Gemeente : ……………………………………………………………………………………………………….

Registratienummer : …………………………………………………………………………………………..

Woning waar de werken werden uitgevoerd :

Straat + nr : ……………………………………………………………………………………………………….

Gemeente : ………………………………………………………………………………………………………..

Naam klant : ………………………………………………………………………………………………………

eigenaar (1) erfpachter (1) vruchtgebruiker (1) bezitter (1) huurder (1)

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in factuurprijs (inclusief btw) :

Vervanging van oude stookketels ………………………… euro

Onderhoud van stookketels ………………………… euro

Plaatsing van een systeem van waterverwarming d.m.v.

zonne-energie ………………………… euro

Plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van

zonne-energie in elektrische energie ………………………… euro

Plaatsing van een geothermische warmtepomp ………………………… euro

Plaatsing van dubbele beglazing ………………………… euro

Isolatie van een dak, muren en vloeren ………………………… euro

Plaatsing van een warmteregeling van een centrale

verwarmingsinstallatie d.m.v. thermostatische kranen

of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling ………………………… euro

TOTAAL : ………………………… euro

____________________________

(1) Aankruisen wat van toepassing is

Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het K.B./WIB 92 betreffende de uitgevoerde

werken die zijn bedoeld in artikel 14524, § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………………….

Optredend als …………………. van de onderneming …………………..

Vervanging van oude stookketels (Maatregel 1)

bevestig dat (1) :

ik de oude stookketel heb vervangen :

merk :

het type :

serienummer :

ik een nieuwe installatie heb geplaatst van het type (1) :

O condensatie ketel O stookketel op hout

O installatie met warmtepomp

O installatie met een systeem van microwarmtekrachtkoppeling

op de nieuwe installatie, is het EG-kenmerk aangebracht en de nieuwe installatie is in

overeenstemming met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor

nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels

de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van verwarming

de stookketel op hout beantwoordt aan de Europese norm EN 12809, automatisch wordt

geladen, uitsluitend hout of niet behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt en het

rendement van de houtketel bij nominaal nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in

overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in norm EN 303-5

de globale prestatie is hoger of gelijk aan 3 is (enkel voor installatie van warmtepompen)

Onderhoud van stookketels (Maatregel 1)

bevestig dat (1) :

ik het onderhoud van de stookketel heb uitgevoerd :

merk :

het type :

serienummer :

datum van het onderhoud:

Plaatsing van een systeem van waterverwarming d.m.v. zonne-energie (Maatregel 2)

bevestig dat (1) :

de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden

de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon ligt

de aangewende techniek de mogelijkheid biedt een eventueel problemen van legionellose te

vermijden

Plaatsing van zonnepanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie

(Maatregel 3)

bevestig dat (1) :

de modules beantwoorden aan volgende vereisten : de norm IEC 61215 en een

minimumrendement van 12% (enkel voor “kristallijne modellen”) of de norm IEC 61646 en

een minimumrendement van 7% (enkel voor “dunne filmmodules”)

het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% (enkel voor de autonome

systemen) of het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 91 % (enkel voor de

netgekoppelde systemen)

de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en de

hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon

Plaatsing van een geothermische warmtepomp (Maatregel 3bis)

bevestig dat (1) :

op de geothermische warmtepompen het EG-kenmerk is aangebracht

de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3

Plaatsing van dubbele beglazing (Maatregel 4)

bevestig dat (1) :

de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens

de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan

2,0 watt per vierkante meter Kelvin

Isolatie van een dak (Maatregel 5)

bevestig dat (1) :

het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan / of gelijk aan

(2) 2,5 vierkante meter Kelvin per watt

Isolatie van een muur (Maatregel 5)

het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan / of gelijk aan (2)

2 vierkante meter Kelvin per watt voor de isolatie van een muur

of

het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan / of gelijk aan (2)

0,75 vierkante meter Kelvin per watt voor de isolatie van een spouw

Isolatie van een vloer (Maatregel 5)

het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan / of gelijk aan (2)

1 vierkante meter Kelvin per watt in geval van een isolatie aan de binnenzijde van een

vloeroppervlak

of

het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan / of gelijk aan (2)

2 vierkante meter Kelvin per watt in geval van een isolatie aan de buitenzijde van een

vloeroppervlak

Plaatsing een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie d.m.v.

thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling (Maatregel 6)

bevestig dat (1) :

O ik thermostatische kranen heb geplaatst

O ik een klokthermostaat MET /ZONDER (2) externe sonde heb geplaatst

O ik zowel thermostatische kranen als een klokthermostaat MET / ZONDER (2) een externe

sonde (enkel voor woning waarin noch thermostatische kranen, noch een kamerthermostaat

aanwezig waren) heb geplaatst