Energiepremies: voor wat kan het nog?

De Vlaam­se re­ge­ring heeft in twee­de le­ning het nieu­we ener­gie­pre­mie­stel­sel goed­ge­keurd. Dat stemt gro­ten­deels over­een met wat in maart op voor­stel van toen­ma­lig mi­nis­ter van Ener­gie An­ne­mie Tur­tel­boom werd goed­ge­keurd.

Extra pre­mies

Nieuw in deze twee­de le­zing is de sti­mu­lans voor ener­gie­zui­nig ver­bou­wen voor kwets­ba­re huur­ders. Daar­toe zul­len ver­huur­ders extra pre­mies krij­gen voor spouw­muur­iso­la­tie en hoog­ren­de­ments­glas. Voor dak­iso­la­tie was er al een extra sti­mu­lans. ‘Ie­der­een moet ener­gie­zui­nig kun­nen wonen en dit niet al­leen voor een la­ge­re ener­gie­fac­tuur, maar ook voor een beter woon­com­fort. Met deze aan­pas­sin­gen pro­mo­ten we re­no­va­tie voor ener­gie­ver­slin­den­de huur­wo­nin­gen.

Ener­gie­snoei­ers

Er is ook aan­dacht voor on­der­steu­ning van kwets­ba­re huur­ders. Ze kun­nen voor 200 euro be­ge­lei­ding krij­gen van een ener­gie­snoei­er. Die helpt om ener­gie te be­spa­ren, om­gaan met ener­gie, …

In het ener­gie­ar­moe­de­plan werd al re­ke­ning ge­hou­den met de so­ci­aal zwak­ke­re doel­groe­pen. ‘De pre­mies voor so­ci­a­le doel­groe­pen wor­den niet af­ge­bouwd, in­te­gen­deel. We be­hou­den de ver­ho­ging van 50 pro­cent voor de in­di­vi­du­e­le pre­mies’, aldus Tom­me­lein.

Maat­re­gel

Ba­sis­pre­mie

Ver­ho­ging be­scherm­de af­ne­mer

Ver­huur kwets­ba­re doel­groep

Dak­iso­la­tie

6 euro/m²

10,5 euro/m²

20 euro/m²

Hoog­ren­de­ments­glas

12 euro/m²

56 euro/m²

85 euro/m²

Spou­w­iso­la­tie

6 euro/m²

9 euro/m²

12 euro/m²

 

Nú het moment om te isoleren in het Vlaams gewest?

In het Vlaams gewest kwamen er dit jaar veel aanvragen voor isolatiepremies, zo kwam in de media. Die premies gaan immers mogelijk verdwijnen. Hoe zit dat dan? Is dat ook belangrijk als eigenaar van een huurwoning?

Nu nog snel isoleren?

Gaan de Vlaamse premies verdwijnen? Ja en neen. Er zijn niet onmiddellijk plannen om de Vlaamse renovatiepremie en de verbeteringspremie te veranderen. Die premies zijn echter meer op een volledige renovatie gericht en niet zozeer op het enkel isoleren. U kunt bv. enkel een beroep doen op de verbeteringspremie voor dakisolatie als u tegelijk ook de draagstructuur van het dak vernieuwt.

De premie van de netbeheerders? Inderdaad, die premies gelden echt specifiek bij het isoleren van het dak, de muren en het plaatsen van dubbel glas in uw woning.

Tip. U kunt die aanvragen bij ofwel Infrax (http://www.infrax.be), ofwel Eandis (http://www.eandis.be) naargelang van de ligging van het pand. Op de website kunt u ook nagaan bij welke netbeheerder u terechtkunt in iedere gemeente.

Iedereen komt in aanmerking! Dat is het voordeel. Anders dan de andere Vlaamse premies zijn er hier geen loongrenzen voorzien en komt iedereen in aanmerking zolang het pand dateert van vóór 2006. Ook bedrijven kunnen trouwens voor een bedrijfspand dergelijke premies aanvragen.

Zolang het nog kan… De beleidsnota van de minister van Energie bepaalt immers dat de steunmaatregelen voor groene energie grondig hervormd zullen worden. In de toekomst zullen de premies voor isolatie en betere beglazing zich vooral richten naar mensen met een laag inkomen.

Premies lopen nog wel zeker tot 30 juni 2016. Het is dus nu nog niet te laat om er gebruik van te maken, maar veel tijd heeft u ook niet. U komt in aanmerking als u een eindfactuur van vóór 1 juli 2016 kunt voorleggen.

Hoe zit dat in appartementsgebouwen? Daarvoor bestaat er een specifiek systeem. Stel dat er in het appartementsgebouw dakisolatie gelegd wordt, dan kan de syndicus hiervoor ook de premie aanvragen.

Tip. Dat kan zelfs indien er in de privéappartementen gezamenlijk vloerisolatie gelegd wordt. In dat geval kan de syndicus in plaats van de eigenaars die premie opvragen.

En voor een huurwoning?

Recht op de gewone premie? Absoluut. Voor deze premies bestaan er immers geen inkomensvoorwaarden en het is ook niet vereist dat u zelf de woning bewoont. U komt dus ook gewoon in aanmerking voor deze premies van de netbeheerder.

Misschien wel de hogere premies! Sinds 2013 komt u immers ook als verhuurder in bepaalde gevallen in aanmerking voor een extra hoge dakisolatiepremie van € 23 per m².

Huurprijs maximaal € 500. U komt in aanmerking als het huurcontract geregistreerd is en minstens één jaar loopt. Bovendien mag de huurprijs in principe maar € 450 per maand bedragen. Die huurprijs mag wel tot € 500 per maand bedragen in centrumsteden en enkele andere gebieden die u terugvindt op de website (http://www.energiesparen.be/socialedakisolatie).

Vooraf aan te vragen! Doe vóór de werken van start gaan een aanvraag hiervoor bij uw netbeheerder en contacteer één van de voorziene projectcoördinatoren.

Voor de premies van de netbeheerders komt iedereen in aanmerking. Ook als vennootschap of verhuurder van een woning kunt u deze premies aanvragen. Laat u nu nog isolatiewerken uitvoeren, zorg er dan voor dat de eindfactuur dateert van vóór 1 juli 2016 om nog aanspraak te maken op de bestaande premies.