Ge­schei­den en kin­de­ren: wat nu met uw aan­gif­te?

Co-ou­der is fis­caal een halve ouder

De ene week bij papa, de an­de­re week bij mama. Steeds meer kin­de­ren van ge­schei­den ou­ders groei­en op in co-ou­der­schap. Maar wat met de fis­ca­le voor­de­len die kin­de­ren op­le­ve­ren? En wat als de kin­de­ren ali­men­ta­tie­geld krij­gen?

Ou­ders met kin­de­ren ge­nie­ten mo­ge­lijk een dub­bel fis­caal voor­deel: een hoger deel van hun in­ko­men ont­snapt aan de be­las­tin­gen en er is een be­las­ting­voor­deel voor de op­vang­kos­ten die ze moe­ten be­ta­len. Vraag is wat er met die voor­de­len ge­beurt als de ou­ders uit el­kaar gaan en hun kind(eren) in co-ou­der­schap op­voe­den. De kin­de­ren wonen dan beur­te­lings en even lang bij mama of papa. Het kan gaan om ou­ders die des­tijds ge­huwd waren, maar even­zeer om ou­ders die des­tijds fei­te­lijk of wet­te­lijk sa­men­woon­den.

1. Be­las­ting­vrije som

Ou­ders heb­ben recht op een be­las­ting­voor­deel in de vorm van een ver­ho­ging van de be­las­ting­vrije som. Daar­door ont­snapt een gro­ter deel van het in­ko­men aan be­las­tin­gen. Bij co-ou­der­schap kan dat voor­deel wor­den ge­deeld: elke ouder krijgt de helft van de toe­slag op de be­las­ting­vrije som.

Er zijn vier voor­waar­den:

• U en de an­de­re ouder maken geen deel uit van het­zelf­de gezin.

• U en de an­de­re ouder oe­fe­nen samen het ou­der­lijk gezag uit over uw ge­meen­schap­pe­lijk kind.

• De ge­lijk­ma­tig ver­deel­de huis­ves­ting werd vast­ge­legd in een be­slis­sing van de rech­ter of een over­een­komst die u samen hebt op­ge­steld. Die laat­ste moet ofwel ge­re­gi­streerd zijn, ofwel door een rech­ter­lij­ke be­slis­sing zijn ge­ho­mo­lo­geerd. De rech­ter­lij­ke be­slis­sing of over­een­komst moet da­te­ren van ui­ter­lijk 1 ja­nu­a­ri 2015 en u moet ze ter be­schik­king hou­den als be­wijs voor de fis­cus. Die over­een­komst moet ook ver­mel­den dat beide be­las­ting­plich­ti­gen be­reid zijn de be­las­ting­vrije toe­slag voor de kin­de­ren vrij onder el­kaar te ver­de­len.

• Geen van beide ou­ders trekt voor ge­meen­schap­pe­lij­ke kin­de­ren on­der­houds­uit­ke­rin­gen af.

Bo­ven­dien moet aan de an­de­re voor­waar­den vol­daan zijn voor ‘kin­de­ren ten laste’.

Wat als u een al­leen­staan­de ouder bent?

Dan krijgt elke ouder de vol­le­di­ge toe­slag van 1.500 euro op de be­las­ting­vrije som voor een al­leen­staan­de ouder met kin­de­ren ten laste.

2. Op­vang­kos­ten

Ook de op­vang­kos­ten lei­den tot een be­las­ting­voor­deel. Tot 11,20 euro die u per op­vang­dag be­taalt aan de crèche of voor bui­ten­school­se op­vang geeft recht op een be­las­ting­ver­min­de­ring. Dat voor­deel is er ook voor een co-ou­der. Voor­waar­de is dat zij of hij de kos­ten heeft be­taald.

Wat als u kin­de­ren jon­ger dan drie jaar hebt voor wie u geen kin­der­op­vang­kos­ten af­trekt?

Elke co-ou­der die zijn kos­ten voor kin­der­op­vang niet af­trekt, heeft recht op een extra ver­ho­ging van de be­las­ting­vrije som: meer be­paald op de helft van die ver­ho­ging, of 280 euro.

3. On­der­houds­geld

Ook al groei­en de kin­de­ren in co-ou­der­schap op, toch be­ta­len som­mi­ge ou­ders ali­men­ta­tie­geld voor hun kind. Niet al­leen de ver­blijfs­re­ge­ling is van be­lang voor het al dan niet moe­ten be­ta­len van on­der­houds­geld, ook het in­ko­men. Elke ouder moet bij­dra­gen vol­gens zijn aan­deel in het ge­meen­schap­pe­lij­ke in­ko­men van de ou­ders.