Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

 

Voor wie na 1 ja­nu­a­ri 2013 zon­ne­pa­ne­len in ge­bruik nam, geldt een ander steun­me­cha­nis­me dan voor ou­de­re in­stal­la­ties, die so­wie­so groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten krij­gen vol­gens hun pro­duc­tie. Voor die re­cen­te­re in­stal­la­ties scha­kel­de de over­heid over op een ren­de­ments­ga­ran­tie: er wordt een ren­de­ment van 5 pro­cent over 15 jaar ge­ga­ran­deerd. Elk half jaar wordt daar­om op­nieuw be­re­kend of dat ren­de­ment wordt ge­haald bij de ac­tu­e­le elek­tri­ci­teits­prij­zen en kos­ten. 

 

In de jong­ste her­be­re­ke­ning is de bij­ko­men­de be­ta­ling op­ge­no­men die ei­ge­naars van zon­ne­pa­ne­len wel­dra zul­len moe­ten doen: vanaf 1 juli 2015 moe­ten zij via het zo­ge­he­ten pro­su­men­ten­ta­rief bij­dra­gen aan de ge­ste­gen net­kos­ten. 

 

Deze bij­ko­men­de kos­ten lei­den ertoe dat het ren­de­ment af­neemt en dat de over­heid snel­ler moet bij­pas­sen met groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten.

 

Voor in­stal­la­ties boven 10 kW ver­an­dert er wei­nig. Voor in­stal­la­ties onder 10 kW, waar veel in­stal­la­ties bij par­ti­cu­lie­ren onder val­len, komen er wel (snel­ler) groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten. 

 

Vol­gens welke drem­pels die cer­ti­fi­ca­ten wor­den toe­ge­kend va­ri­eert vol­gens de ou­der­dom van de in­stal­la­tie. Bij de be­re­ke­ning van het ren­de­ment wordt im­mers niet al­leen met de ac­tu­e­le elek­tri­ci­teits­prij­zen re­ke­ning ge­hou­den, maar ook met de ge­mid­del­de prijs van de pa­ne­len ten tijde van de in­stal­la­tie – een prijs die in de voor­bije jaren vrij snel afnam. Ter re­fe­ren­tie: een ge­mid­del­de ge­zins­in­stal­la­tie pro­du­ceert zowat 3.500 à 4.000 kWh per jaar.

 

° Voor in­stal­la­ties in dienst ge­no­men in 2013 is 1.222 kWh nodig voor één cer­ti­fi­caat; voor­dien was dit 11.806 kWh.

 

° In­stal­la­ties van de eer­ste helft van 2014: 1.328 kWh (voor­heen 25.381 kWh)

 

° In­stal­la­ties uit de twee­de helft van 2014: 1.647 kWh – tot nu ont­vin­gen deze geen cer­ti­fi­ca­ten.

 

° Voor in­stal­la­ties in dienst ge­no­men sinds 1 ja­nu­a­ri 2015 is er nog geen nieu­we be­re­ke­ning. Ü krij­gen voor­lo­pig nog geen groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten. Later vol­gen ook voor deze in­stal­la­ties half­jaar­lijk­se her­be­re­ke­nin­gen.

 

De net­be­heer­ders zijn ver­plicht de groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten aan te kopen tegen een be­paal­de prijs (= mi­ni­mum­steun). Vanaf 2013 ligt die op 93 euro.

 

De VREG meldt dat zon­ne­pa­ne­len uit 2013, 2014 en 2015 nog al­tijd kun­nen wor­den aan­ge­meld om groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten te ont­van­gen. De ei­ge­naars heb­ben recht op groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten vanaf de me­ter­stand die werd op­ge­no­men in het vol­le­dig en con­form AREI-keu­rings­ver­slag. Wie in het ver­le­den nog geen pro­duc­tie­me­ter plaatste, kan dat nog al­tijd doen. Er moet dan een nieu­we keu­ring ge­beu­ren en men ont­vangt cer­ti­fi­ca­ten vanaf de me­ter­stand uit dat nieu­we keu­rings­ver­slag.