Heeft U een webshop? : nieuwe regel de one shop stop

 

 

Opgelet: fysieke goederen via webshop vallen hier niet onder

het verkopen van fysieke goederen via een webshop valt hier niet onder.
Enkel indien de diensten elektronisch worden geleverd (vb. via downloads, terbeschikkingstelling webruimte, onderhoud website, levering software, toegang tot online spelen,…), valt men binnen het toepassingsgebied van ‘langs elektronische weg verrichte diensten’.

 

Voor welke diensten?

De wijzigingen situeren zich enkel in de B2C-sfeer, dus op het vlak van diensten die worden verricht voor particulieren.


De nieuwe lokalisatieregel zal gelden voor ‘elektronische diensten’, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten.


Het gaat om diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.
Ook de lijst van de handelingen die niet als elektronische diensten worden aangemerkt, werd aan­gevuld (de verkoop van tickets voor (culturele, enz.) evenementen, hotelboekingen, autoverhuur, enz., langs het internet).


* Het begrip ‘telecommunicatiediensten’ slaat op alle mogelijke “vaste en mobiele telefoondiensten voor de transmissie en schakeling van spraak, data en video”, ook wanneer ze worden aan­geboden via het internet (VoIP), en de daarmee verbonden diensten, zoals “voicemail, oproepmelding, oproepdoorschakeling, belleridentificatie”, enz. Ook de “toegang tot het internet, daaronder begrepen het wereldwijde web”, is bedoeld.


Zijn echter niet bedoeld

diensten inzake de aangeleverde ‘content’, zoals ‘omroepdiensten’ (zie hierna) en elektronische diensten.


* ‘Omroepdiensten’ bestaan uit “de levering van audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s”. Daaronder worden evenwel niet begrepen, o.m. “de overdracht van uitzend- of doorgifterechten”, “de leasing van technische uitrusting of faciliteiten die voor de ontvangst van een uitzending worden gebruikt”, “radio- of televisieprogramma’s die via het internet of een soortgelijk elektronisch netwerk (IP-streaming) worden verspreid, tenzij de uitzending van die programma’s samenvalt met de uitzending van die programma’s via radio- of televisienetwerken”.

 

 

Vanaf wanneer van toepassing?

Meer in het bijzonder zullen deze diensten vanaf begin volgend jaar steeds onderworpen worden aan de btw in het land waar de afnemers zijn gevestigd, met registratieverplichting in de desbetreffende lidstaten tot gevolg.

Tot nu waren : waar was BTW van toepassing?

deze diensten aan btw onderworpen in het land van de dienstverrichter indien zowel dienstverrichter als ontvanger binnen de EU gevestigd waren.
In andere gevallen was de btw van toepassing van het land van de ontvanger van de dienst.

 

Oprichting van een Mini One Stop Shop

Om te vermijden dat de dienstverrichters door deze nieuwe regels in elke lidstaat waar hun particuliere klanten gevestigd zijn, een btw-registratie zouden moeten aanvragen, werd op Europees niveau beslist om het Mini One Stop Shop (afgekort ‘MOSS’) systeem te introduceren. 

 

Deze MOSS zorgt ervoor

·         dat de dienstverrichter zich slechts in 1 lidstaat van de EU moet registreren

·         en dat er slechts 1 enkele btw-aangifte voor de hele EU moet worden ingediend.


Dit betekent een grote administratieve vereenvoudiging.

Omdat dit slechts een optieregeling is, staat het de dienstverrichter vrij zich nog wel in elke lidstaat te registreren. 

 

De lidstaat waar de MOSS aangifte wordt ingediend

dit is de lidstaat van vestiging van de dienstverrichter – zal de btw voor alle lidstaten aan de desbetreffende lokale tarieven innen en verdelen.
Deze aangifte dient enkel voor de MOSS diensten aan particulieren gevestigd in andere EU lidstaten.


Dus gewone btw-aangiften zullen verder moeten worden ingediend voor (i) andere dan MOSS diensten en (ii) voor MOSS diensten die worden geleverd aan particulieren in het land van vestiging (van hoofdzetel of btw vaste inrichting).

 

 

Teruggaaf van buitenlandse btw

kan echter niet via het MOSS systeem gebeuren en moet middels een apart teruggaafverzoek gedaan worden via het elektronisch platform (VAT refund).

De MOSS aangifte dient met andere woorden enkel voor betaling van de btw zonder dat verrekening van input btw mogelijk is.

 

Ondernemingen gevestigd buiten de EU

kunnen de lidstaat waar ze zich voor MOSS willen registreren kiezen.

 

Voor Belgische ondernemingen

kan de MOSS registratie gebeuren via het Belgische Intervat systeem,

in principe vóór de aanvang van het kwartaal waarin men het MOSS systeem wil toepassen.

 

Ondernemingen die per 1 januari 2015 van dit systeem gebruik willen maken, kunnen zich nu reeds registreren. Hun eerste MOSS aangifte zal deze betreffende het eerste kwartaal 2015 zijn, in te dienen voor 20 april 2015.